Mentorointi

Mentorointi on hyvä tapa antaa vapaaehtoiselle mahdollisuus keskustella omasta kehittymisestään johtajana. Mentori ohjaa toista henkilöä osaamisellaan ja kokemuksellaan ja aktori saa ohjausta pestiinsä toiselta henkilöltä eli mentorilta. Hyvä mentorisuhde voi auttaa aktoria oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja toimintatavoistaan.

Työelämästä tuttu mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja taitoa jaetaan kokeneemmalta kokemattomalle. Partiossa mentorointi on osa partion johtamismallia. Se on loistava tapa tukea pestissä toimivaa myös lippukuntatasolla. Mentori voidaan siis hankkia kenelle tahansa lippukunnan pestissä toimivalle mutta mentori kannattaa olla ainakin lippukunnan kärkikolmikolla.

Mentori ohjaa ja tukee aktoria omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan. Aktori saa ohjausta pestiinsä mentorilta. Aktori voi olla esimerkiksi lippukunnanjohtaja, ohjelmajohtaja, rahastonhoitaja tai kesäleirin leirinjohtaja.

Mentoroinnin hyödyt

Mentoroinnin tarkoitus on jakaa mentorin kokemusperäistä tietoa kehittymishaluiselle aktorille. Tavoitteena on saada aktori oivaltamaan tärkeitä asioita osaamisestaan ja kehittymään johtajana.

Mentorointisuhteessa on kyse luottamuksellisesta ja avoimesta vuorovaikutussuhteesta, jossa molemmat oppivat toisiltaan. Kehittyminen tapahtuu aktorin ja mentorin välisen keskustelun ja asetettujen tavoitteiden avulla. Mentoroinnille onkin tärkeää asettaa selkeitä tavoitteita, jotka aktori ja mentori yhdessä sopivat.

Mentorointi vahvistaa aktorin johtamistaitoja ja uskoa omaan osaamiseen ja kehitykseen. Mentorin kanssa työskentely auttaa aktoria havaitsemaan, mihin hänen kannattaa pestissään keskittyä ja mikä on oleellista tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Mentorin kokemuspohjainen tieto voi auttaa aktoria välttämään mahdolliset sudenkuopat. Aktori voi kasvattaa verkostoaan mentorin kontaktien avulla.

Myös mentori hyötyy mentorina toimimisesta. Aktorilta saamansa palautteen avulla mentori voi uudistaa omia ajatuksiaan ja toimintatapojaan.

Mentorointi tehostaa lippukunnan toimintaa. Vuorovaikutuksen parantuessa yhteisöllisyys kasvaa. Aktorin tai aktorien kokonaisvaltaisen kehittymisen kautta lippukunnan johtamisen laatu paranee. Mentoroinnin avulla osaamisen jakaminen myös lisääntyy lippukunnassa.

Aktori ja mentori

Aktorin on oltava valmis ottamaan vastuu henkilökohtaisesta kehityksestään. Aktori sitoutuu tietoisesti panostamaan kehitykseensä, haluaa kokeilla uusia asioita, uskaltaa kyseenalaistaa omia ajatuksiaan ja toimintatapojaan sekä uskaltaa kysyä neuvoa ja osaa vastaanottaa palautetta.

Mentorin on oltava halukas tukemaan aktoria kokonaisvaltaisesti. Mentori tarjoaa ohjausta ja tukee päätöksenteossa. Antaa palautetta rohkeasti ja innostaa. Mentori on taitava vuorovaikuttaja, aito ihminen ja hyvä kuuntelija. Neuvojen, tietojen ja kontaktien tarjoaminen kuuluu olennaisesti mentorin tehtäviin.

Pestijohtaja

Mentorointia koordinoi lippukunnassa pestijohtaja.  Pestijohtaja vastaa siitä, että lippukunnan pestauksessa huomioidaan mentoroinnin mahdollisuus ja halukkaille hankintaan mentori.
Pestijohtajalla täytyy olla tietoa mentoroinnista ja tietää mistä tietoa löytyy. Pestijohtaja saa tukea mentoroinnin koordinointiin piirin mentorivastaavalta.

Sopimus ja ohjaustapaamiset

Mentorin ja aktorin tulee laatia keskinäinen sopimus mentoritoiminnalle. Näin varmistetaan, että molemmat tietävät, mitä tavoitellaan ja miten toimitaan. Sopimus voi pitää sisällään esimerkiksi
mentoroinnin pääaiheet ja tavoitteet, kommunikointitavat ja ajankäytön.

Mentori ja aktori sopivat kahdenkeskiset ohjaustapaamiset. Tapaamisten määrän ja aikavälin he päättävät yhdessä aktorin pestin luonteen mukaan. Aktorin tehtäviin kuuluu etukäteen miettiä tapaamisille aihe, jota haluaa käsiteltävän. Tällöin mentori ehtii valmistautua ja tapaamisilta saadaan enemmän irti. Mahdollisia hyviä aiheita tapaamisille ovat esimerkiksi ajanhallinta, palautteen antaminen, muiden motivointi, johtaminen, verkostoituminen ja niin edelleen. Esimerkiksi tapaamisen aiheena voi olla johtaminen ja pohdittavia kysymyksiä: millainen on hyvä johtaja? Mitkä arvot ohjaavat johtamistani? Mitä haasteita minulla on johtamisessa?

Mentoritoiminnan käynnistäminen

Mentoritoiminnan voi käynnistäminen on helppoa. Mentorointi voidaan aloittaa lippukunnassa, kun tarve sille tunnistetaan. Lippukunta voi käyttää apunaan Suomen Partiolaisten mentoripankkia tai hyödyntää SP:n mentoroinnin toimintamallia ja etsiä itse lippukunnan omista jäsenistään mentoreita (esim. entiset lippukunnanjohtajat).

Jos mentorointi kiinnostaa, ota yhteys ensin oman lippukuntasi pestijohtajaan ja siitä eteenpäin piirin mentorivastaavaan. Jos piirissäsi ei vielä ole mentorivastaava, ota yhteys SP:n Johtamisverkoston mentorointivastaavaan (Joachim Pippingsköld, sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@partio.fi).

Materiaalit mentorointiin

Kuva: Anna Enbuske