Pestijohtajakoulutus

Suomen Partiolaisten pestijohtajakoulutus antaa kattavasti tietoa lippukunnassa (partion paikallisyhdistys) toimivien aikuisten vapaaehtoisten tukemisesta pestaamisen ja osaamisen tunnistamisen kautta. Koulutuksessa tutustutaan myös partion koulutusjärjestelmään ja aikuisten johtamiseen. Pestillä tarkoitetaan pestatun toimimista sovitun sisältöisessä ja pituisessa tehtävässä, jossa pestattu saa perehdytyksen ja tuen sekä oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuden.

Kohderyhmä ja vaatimukset

Koulutus on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille, partiojohtajaperuskoulutuksen suorittaneille henkilöille, jotka tulevat toimimaan tai toimivat pestijohtajana tai muissa tehtävissä, joissa tuetaan yhdistyksen muita aikuisia toimijoita.

Koulutukseen osallistumisen esitietovaatimuksena on suoritettu partiojohtajaperuskoulutus. 

Osaamistavoitteet

 • Osallistuja osaa suunnitella lippukunnan toiminnan vaatimia resursseja pitkällä aikavälillä.  
 • Osallistuja osaa suunnitella lippukunnan koulutustoimintaa partion koulutusjärjestelmän mukaisesti. 
 • Osallistuja osaa huolehtia lippukunnan johtajien määrästä ja osaamisen laadusta. 
 • Osallistuja osaa käyttää partion pestaamisen työkaluja. 
 • Osallistuja osaa ohjata lippukunnan vapaaehtoisia heidän pesteissään.  

Osaamisen arvioinnin kuvaus

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

 • koulutukselle asetettujen ennakkovaatimusten täyttymisen 
 • osallistumisen lähiopetukseen ja harjoituksiin 
 • koulutukseen kuuluvien itsenäisten oppimistehtävien tekemisen 
 • osallistumisen koulutuksen aloitus- ja päätöskeskusteluun. 

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan päätöskeskustelulla kouluttajan ja osallistujan välillä. Päätöskeskustelussa varmistetaan, että osallistuja on saavuttanut koulutuksen osaamistavoitteet arvioinnin kohteiden mukaisesti.  Jos osallistujan osaamisessa on selkeitä puutteita, sovitaan yhdessä siitä, miten ne täydennetään. Samalla osallistujalle annetaan mahdollisuus pohtia omaa toimintaansa ja oppimaansa koulutuksen aikana sekä antaa palautetta kouluttajille. 

Partiokoulutuksiin kuuluvista aloitus- ja päätöskeskusteluista voi lukea tarkemmin tästä.

Arvioinnin kohteet

 • Antaa esimerkkejä siitä, mitä johtajaresursseja lippukunnassa tarvitaan ja mistä niitä löydetään 
 • Laatii oman lippukuntansa tilanteeseen sopivan koulutussuunnitelman partion koulutusjärjestelmää hyödyntäen 
 • Osallistuu pestaajana pestikeskusteluharjoitukseen 

Oppimistehtävät

Keskustelut, ryhmätyöt, ennakkoon tehtävä itsenäinen pohdintatehtävä 

Kirjallisuus ja materiaali (Osallistuja & kouluttaja)

 • Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmään liittyvät materiaalit ja verkkosivut 
 • Partiopestin esittelymateriaalit, pestiavain, pestisopimus, pestikortit, pestikuvaukset, kehittyminen pestissä -työkalu 
 • Lippukunnan johtamisen verkkosivut ja materiaalit 
 • Lippukuntaviisarit 
 • Partiojohtajan käsikirja 

Koulutukseen sisältyvät moduulit

 Moduulin nimi  Osaamisalue  Opetustunnit (Kouluttajan työmäärä)
 J5: Johtaminen partiossa  Johtaminen  3 h
 KO2: Koulutusjärjestelmä ja koulutussuunnittelu  Kouluttaminen  3 h
 L1: Lippukunnan henkilöstön kehittäminen  Toiminnan laatu ja

 

kehittäminen

 2 h
 O2: Pesti ja rekrytointi  Ohjaaminen  5 h
 P4: Ajankohtaista partiossa  Partiotieto  1 h
     Yhteensä 14 tuntia
Suositellaan käytäväksi pestijohtajakoulutuksen yhteydessä toinen seuraavista täydentävistä koulutuksista:

 

 • Ansiomerkki -koulutus (3h) tai
 • Pj-pk johtamistehtävän ohjaaminen -koulutus (3h)
   

Vastaava järjestäjä

Partiopiiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Moduulit

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ohjelma-, pesti- ja lippukunnanjohtaja -koulutukset
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa johtaa lippukunnan toimintaa huomioiden kaikki ikäkaudet ja partio-ohjelman monipuolisuus. Ymmärtää pitkän aikavälin suunnittelun merkityksen lippukunnan toiminnassa.

Sisältö

 • Partion johtamiskäsitys
 • Piirin ja keskusjärjestön kalenterien käyttäminen toiminnan suunnittelun tukena
 • Tavoitteellisen-, strategisen- sekä muutosjohtamisen keinot lippukunnan toiminnassa
 • Toiminnan kehittäminen erilaisten tilastojen avulla
 • Eri ikäkausien huomioiminen lippukunnassa
 • Lippukunnassa toimivien johtajien ja aikuisten motivoiminen ja sitouttaminen
 • Erilaisten toimintaryhmien (esim. sisu- ja maahanmuuttajatoiminta) huomioiminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia


Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Pestijohtaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää koulutusjärjestelmän perusteet ja osaa tehdä lippukunnan koulutussuunnitelman. Osaa toimia tukena aikuisen kouluttautumisessa.

Sisältö

 • Partion koulutusjärjestelmä: koulutuskokonaisuuksien tavoitteet ja kohderyhmät
 • Piirin ja keskusjärjestön koulutustarjonnat
 • Yksilöiden ja organisaatioiden erilaisten koulutustarpeiden tunnistaminen sekä lippukunnan aikuisten ohjaaminen erilaisiin koulutuksiin
 • Lippukunnan koulutussuunnitelman laatiminen
 • Koulutuksen monimuotoiset suoritustavat
 • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen partiossa, mukaan lukien partiossa hankitun osaamisen kuvaaminen eri tavoin (esim. virtuaaliset osaamismerkit ja partio-CV)
 • Monimuotoisen partiokoulutuksen etätehtävien ohjaaminen (esim. partiojohtaja -peruskoulutuksen johtamisharjoitus)


Koulutusmenetelmät

 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen
Moduuli: sisältyy koulutuskokonaisuuksiin  Pestijohtaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot.
Tavoitteet: Osaa kehittää lippukunnan johtajien määrää, osaamisen laatua ja tunnistaa niiden kehitystrendejä  sekä varautua niihin.

Sisältö

 • Lippukunnan johtajiston ja sen osaamistason kartoitus ja suunnittelu lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä hyödyntäen jo olemassa olevaa tietoa (esim. lippukuntaviisarit) ja erikseen kerättyä tietoa.
 • Osaamisen kerryttämisen välineet partiossa, kuten koulutukset, tekemällä oppiminen ja mentorointi
 •  Osaamisen kehittämisen johtaminen tehdyn kartoituksen perusteella.
 • Kiittäminen partiossa

Koulutusmenetelmät             

 •  Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Pestijohtaja
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa ohjata lippukunnassa toimivia vapaaehtoisia omissa pesteissään.

Sisältö

 • Aikuisen vahvuudet ja kehittymisalueet
 • Aikuisen itsearvioinnin (oma toiminta ohjaajana ja osaamisen kehittyminen) tukeminen sekä uusien oppimistarpeiden havaitseminen ja uusiin oppimistarpeisiin liittyviin koulutuksiin ohjaaminen
 • Rekrytointi ja perehdyttäminen käytännössä
 • Pestin merkitys vapaaehtoistoiminnassa
 • Pestikeskustelun toteuttaminen
 • Rakentavan ja kehittävän palautteen antaminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 5 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto

Partiojohtaja -peruskoulutus, Ohjelmajohtaja -koulutus, Pestijohtaja -koulutus, Lippukunnanjohtaja -koulutus, Partiokouluttaja -koulutus, Organisaatiossa toimiminen -koulutus ja Koulutusohjaaja -koulutus.

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia – kohderyhmänä vahvan partiotaustan omaavat
aikuiset.

Tavoitteet: Tuntee Suomen ja kansainvälisen partion ajankohtaiset asiat (teemat,
tapahtumat ja tavoitteet).

Sisältö

 • Ajankohtaiset asiat partiossa
 • Sisältö mukautetaan kohderyhmän mukaan

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti (voi vaihdella ryhmän mukaan)

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Johtamiskäsitys

Partion johtamismalli oman pestin tukena

Johtamismallin käyttö johtamisen välineenä

Johtamismallin merkitys muissa lippukunnan pesteissä

 

Piirin ja SP:n kalenterit toiminnan suunnittelun tukena

Kalentereihin tutustuminen

Teemojen näkyminen toiminnassa

Tapahtumien huomioiminen pitkän tähtäimen suunnittelussa

Tulevat teemat

Maailmanjärjestöjen teemat

Johtamisen keinot

Tavoitteellinen johtaminen teoriassa ja käytännössä

Muutosjohtaminen ja strateginen johtaminen teoriassa

Johtamistavan valinta omassa pestissä

Muutosjohtaminen ja strateginen johtaminen käytännössä

Johtamisen keinojen merkitys lippukunnan toiminnalle

Toiminnan kehittäminen tilastojen avulla

Lippukuntaviisariin tutustuminen

Vuosiselosteen täyttäminen (prosessi ja käytännöt)

Oman tilastoinnin tarve ja merkitys

Pitkän tähtäimen suunnittelu tunnistettujen kehittämistarpeiden ja vahvuuksien pohjalta

Ikäkausien huomioiminen

Kaikkien ikäkausien mahdollistuminen lippukunnan toiminnassa

Toiminnan kehittäminen tukemaan haasteellisia ikäkausia

Siirtymät, muutoskohdat

Motivoiminen ja sitouttaminen

Motivointi johtamisen työkaluna

Motivoinnin keinot

Motivoinnin haasteet

Sitoutumisen tasot (vapaaehtoisen roolit)

 

Erilaiset toimintaryhmät

Erilaisiin toimintamuotoihin tutustuminen

Toimintamuotojen esteet ja mahdollisuudet omassa lippukunnassa

Avoin partio

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Koulutusjärjestelmä

Koulutuskokonaisuuksien tavoitteet ja kohderyhmät

 

Koulutusjärjestelmän materiaalit

Koulutusjärjestelmän osaamisalueet

 

Koulutustarjonta

Koulutusta järjestävät tahot

 

Koulutuskalenteriin tutustuminen

 

Partion ulkopuolinen koulutus

Koulutustarpeiden tunnistaminen

Pestilähtöinen koulutusajattelu

Koulutuksen merkitys lippukunnan toiminnalle

 

Koulutussuunnitelman laatiminen

Lippukunnan koulutustilanteeseen tutustuminen (Kuksa) ja suunnitelman laatiminen

Pitkän tähtäimen koulutussuunnittelu lippukunnan henkilöstöresurssin tukena

Yksilön tilanteen huomioiminen koulutuksiin ohjaamisessa

Monimuotoinen suorittaminen

Mitä monimuotokoulutus partiossa tarkoittaa?

 

Kouluttautuminen lippukunnassa: yksittäisen moduulin suorittaminen lippukunnassa

Monimuotoisen kouluttautumisen hyödyt

Piirin/SP:n tarjoama monimuotokoulutus

 

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kokonaisuus teoriassa

 

Osaamisen kuvaaminen eri tavoin (esim. partio-CV tai sähköiset osaamismerkit)

 

 

Etätehtävien ohjaaminen

PJ-kurssin johtamisharjoituksen ohjaaminen

Monimuotoinen kouluttautuja lippukunnassa

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Osaamistason kartoitus ja hyödyntäminen

Mitä osaaminen tarkoittaa?

 

Tavat selvittää osaamistasoa (esim. pestikeskustelut, lpk-viisari, koulutustilastot)

 

Osaamisen hyödyntäminen johtajistosuunnittelussa

Osaamisen kehittäminen pitkän tähtäimen suunnittelussa

 

Osaamisen kerryttäminen

Partion tarjoamat keinot osaamisen kerryttämiseen (koulutus, mentorointi, pestissä toimiminen)

 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

(AHOT)

 

 

 

 

 

Partion ulkopuolella osaamisen kerryttäminen ja sen hyödyntäminen

 

Osaamisen kehittämisen johtaminen

Yksilön osaamisen tukeminen

 

SP:n minimikriteerit laadukkaalle toiminnalle

 

Osaamisen kehittäminen lippukunnan näkökulmasta

Osaamisen kehittämisen merkitys laadukkaan partiotoiminnan järjestämiselle

Laadun tutkiminen laatutyökalujen avulla (esim. Loisto)

Kiittäminen

Kiittämisen ja johtajahuollon ideoiden jakaminen

Kiittämisen merkitys yksilön motivaatiolle ja sitoutumiselle

Ansiomerkkijärjestelmä

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Vahvuudet ja kehittymisalueet

Omien vahvuuksien ja kehittymisalueiden tunnistaminen

Tutustuminen yksilön  vahvuusalueisiin ja kehittymiskohteisiin

Toisen henkilön vahvuuksien sanoittaminen

Vahvuuksien hyödyntäminen lippukunnan toiminnassa

Itsearviointi

Motivaatiotekijät

Itsearvioinnin toteuttamisen tapoja

Uusien kehittymistarpeiden tunnistaminen ja niihin reagointi

Itsearvioinnin merkitys yksilön kehittymiselle

 

Rekrytointi ja perehdyttäminen

Rekrytointikäytäntöjen jakaminen

Perehdyttämisen tavat ja merkitys

Tervetuloa partioon -kurssi

Pitkän tähtäimen suunnittelu rekrytoinnin tukena

Pestin merkitys

Pestien sanoittaminen (pestikuvaus)

Pestin merkitys yksilölle

Hyvän pestauksen merkitys lippukunnalle

Toiminnan kehittäminen pestaamisen avulla

Pestikeskustelu

Pestisopimus pestikeskustelun tukena

Pestiavain

Pestissä kehittyminen -työkaluun tutustuminen

Pestikeskustelu motivaation, osaamisen ja kehittämisen välineenä

Yksilöntuntemuksen kehittyminen

Yksilöntuntemuksen kehittyminen

Palaute

Palautteen keräämisen ja antamisen tavat

Palautteen esittäminen rakentavasti/kehittävästi

Palautteen käyttö yksilön/toiminnan kehittämiseksi

Säännöllisen palautejärjestelmän luominen ja vakiinnuttaminen lippukunnan toimintaan

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ajankohtaiset asiat partiossa

 

(pohjana SP:n vuosittain päivitettävä P4 ajankohtaista partiossa -ohjeistus ja mahdolliset piirin tekemät ohjeet)

Miten partiolla menee, Suomessa, ajankohtaiset keskustelunaiheet

 

 

 

 

 

Teemat

Partion vuositeema, strategiset painotukset, miten ottaa ne huomioon omassa toiminnassa

 

 

 

Leirit ja tapahtumat

Seuraavat suurtapahtumat (piirileirit ja vastaavat, Finnjamboree, suurjuhlat, jäsenkokous, Roverway, maailmanjamboree ym.)

 

 

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Lue täältä, mitä hyötyä opintopisteytetystä todistuksesta on partiolaiselle.