Minulle on selvää, mitkä ovat oman pestini tarkoitus ja tavoitteet

On tärkeää, että pestatulla ja pestaajalla on sama käsitys siitä, mitä on sovittu. Siitä sovitaan pestikeskustelussa. Pestikeskustelu on yksi vaihe pestaamisessa. Tässä avattuna pestiavaimen avulla pestauksen eri vaiheet.

Rekrytointi ja valinta

Pestauskaavion  ensimmäinen  laatikko  sisältää  monia vaiheita.

Mitä pestejä lippukunnassa tarvitaan

Aluksi  kannattaa  miettiä,  millainen  olisi  täydellinen lippukunta. Mitä, jos lippukunnallasi olisi käytössään riittävästi  aikuisia  toimijoita?  Miten  jakaisit  tehtävät aikuisten  kesken  niin,  että  kullakin  olisi  mielekäs  ja motivoiva  tehtävä,  joka  ei  olisi  liian  vaativa,  mutta  ei myöskään niin vaatimaton, ettei homma jaksaisi kiinnostaa?

Älä  mieti  rooleja  vaan  tehtäviä.  Ei  kannata miettiä,  että  ”tarvitaan  lippukunnanjohtaja”,  vaan  listata  asiat,  joita  lippukunnanjohtaja  tekee.  Ehkä  yksi henkilö voi tehdä ne, mutta voisi myös olla mahdollista tai jopa viisaampaa jakaa tehtävät useamman henkilön kesken. Kun piirtää täydellisen lippukunnan organisaation  paperille,  on  jo  päässyt  aika  pitkälle.  Jos lopputulos vaikuttaa liian epärealistiselta, voi sitä tuoda lähemmäs lippukuntasi todellisuutta.

Seuraavaksi kannattaa kirjata ylös, mitä tehtäviä aikuiset lippukunnassa tekisivät: mistä he olisivat vastuussa, mihin heidän tehtävässään pyrittäisiin, mitä pestin aikana pitäisi saada tehtyä, millaista lopputulosta pestin päätteeksi  odotettaisiin.  Toinen  tärkeä  asia  on  pestin kesto,  miten  pitkään  pestiin  tulisi  kunkin  sitoutua.  Näin on syntynyt luettelo lippukunnassa olevista pesteistä sekä niiden lyhyet kuvaukset, eli pestikuvaukset.

Mitä osaamista pesteissä tarvitaan

Kun tarvittavat pestit on listattu, niin kannattaa miettiä, mitä osaamista kussakin pestissä tarvitaan: esimerkiksi  tietoja,  taitoja,  kokemusta  ja  kontakteja.  Nekin kannattaa  liittää  pestikuvaukseen.  Voit  miettiä  kuka tuntemistasi   henkilöistä   pärjäisi   pestissä   parhaiten, sekä miettiä, mistä se johtuu – mitä sellaista hän osaa, mikä auttaa tuossa pestissä pärjäämään?

Kuka voisi toimia pestissä

Pestikuvauksen valmistuttua, puuttuu enää vain henkilö, joka pestiin ryhtyy. Tähän on ainakin pari hyvää keinoa.

1) Tiedotetaan siitä, että meillä on pesti avoinna ja mitä osaamista pestissä tarvitaan
2) Otetaan suoraan yhteyttä henkilöihin, jotka luultavasti kykenisivät toimimaan pestissä.

Se, että  kerromme  pestin  olevan  avoinna,  lisää  paljon mahdollisuuksia löytää siihen tekijä. Tietysti kannattaa miettiä,  miten  viestitään.  Lippukunnan  verkkosivuja lukevat ehkä lippukunnan jäsenet ja joskus joku äiti tai isä, joka etsii tietoa lippukunnan toiminnasta. Tavoittaako se ne henkilöt, jotka voisivat pestissä toimia?

Lasten vanhemmilla on usein laajat kontaktiverkot, sanan levittäminen vanhempien kautta voi myös tuottaa tulosta. Kannattaa siis viestiä niin, että ne henkilöt, jotka pestissä  pärjäisivät,  saavat  viestin.

Voitte myös kysyä suoraan sopiviksi arvioiduilta henkilöiltä, kiinnostaisiko pesti heitä. Kun mietitään, ketä voitaisiin pestiin kysyä, niin ensimmäisenä tulee tietysti mieleen partiolaisia – mutta kannattaa katsella myös partion ulkopuolelle. Ehkä jo sopivia henkilöitä listattaessa voi pyytää apua joltain ei-partiolaiselta, hän voi tuntea  monia  pestiin  sopivia  ehdokkaita,  jotka  ovat partiolaisille tuntemattomia. Mikäli pestiin täydellisesti  sopivaa  henkilöä  ei  löydy,  kannattaa  miettiä  kuka voisi helpoiten oppia ja omaksua ne taidot, joita pestissä tarvitaan

Mikäli sopivia ei ole oma-aloitteisesti pestiin ilmoittautunut, kannattaa ryhtyä käymään listaa läpi, kysymään halukkuutta  toimia  pestissä.  Ehkä  tähän  kannattaisi pyytää apua: tunnetko ketään, joka tuntee kohdehenkilöä  paremmin  kuin  sinä?  Ehkä  on  helpompi  sopia yhteisestä lyhyestä tapaamisesta, jossa kertoa millainen pesti on tarjolla. Tai silloin kun soittaa, voi mainita että on keskustellut jonkun yhteisen tutun kanssa pestiasiasta, ja hän  on suositellut ja kehottanut soittamaan?

Pestaaminen eli pestistä sopiminen ja pestikeskustelu

Kun rekrytointi ja valinta on tehty, seuraavana on vuorossa  pestikeskustelu.   Pestikeskustelu  käydään pestaajan ja pestattavan välillä. Yleensä pestaaja on pestattavan ”esimies”, jolle pestattava vastaa tehtävästä ja joka tukee pestattavaa. Tässä on listattu asioita, joista  kannattaa  keskustella  (kysymykset  on  muotoiltu pestattavan näkökulmaan):

Tehtävä
1. MIkä on tehtäväni tarkoitus? Mitä vastuulleni kuuluu?
2. Missä tehtäväni on määritelty? Esimerkiksi toimintasuunnitelma, projektisuunnitelma, ryhmän tehtäväkuvaus, pestikuvaus
3. MItkä asiat ohjaavat tehtävääni? Esimerkiki partio-ohjelma, säännöt, jokin kohderyhmän toiveet ja tarpeet, lainsäädäntö
4. Kenen kanssa teen tehtävääni? Tärkeimmät yhteistyötahot?
5. MIllaiset resurssit minulla on tehtävässäni?
6. Kenelle olen vastuussa tehtävästäni?

Tavoitteet ja toimenpiteet
1. Tärkeimmät tavoitteeni pestikauden aikana
– pestin tavoitteet
– henkilökohtaiset tavoitteet
2. Tärkeimmät toimenpiteet

Tuki, perehdytys ja kehittyminen
1. Kuka vastaa perehdyttämisestäni? Mitä kaikkea kuuluu perehdyttämiseen
2. Mitä osaamista tehtäväni vaatii? Miten voin kehittää osaamistani tarpeellisissa asioissa?
3. Vaatiiko pesti muodollisen pätevyyden? Miten se hankitaan?
4. Millaisissa asioissa haluan itse kehittyä pestin aikana? Miten se tapahtuu?
5. Keneltä saan tukea tehtävässäni? Millaista tukea voin saada?
6. Miten toimin, jos tarvitsen apua?

Raportointi, arviointi ja palaute
1. Kenelle kerron tehtäväni sujumisesta?
2. Milloin olen onnistunut tehtävässäni? Miten ja kenen kanssa arvioin onnistumistani?
3. Miten, milloin ja keneltä saan palautetta?
4. Millaisista asioista haluan itse saada palautetta?
5. Kenelle annan palautetta?

Omat mahdollisuuteni toimia tehtävässä:
1. Ajankäyttö: paljonko voin ja haluan käyttää aikaa? Millaiseen aikaan päivästä, viikosta ja vuodesta?
2. Millaiset asiat vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa ajankäyttööni?
3. Miten nopealla varoitusajalla pystyn ottamaan vastaan uusia tehtäviä tai sopimaan tapaamisen?
4. Miten toimin mieluiten – yksin, ryhmässä, parin kanssa, sähköisesti, tapaamisissa…
5. Mahdollisuudet matkustaa

Lisäksi:
1. Mistä muusta on tärkeä sopia?
2. Milloin pestistäni keskustellaan seuraavan kerran?

Kannattaa muistaa, että pestikeskustelun pääpaino tulee  olla  tarvittavasta  tuesta  keskustelemisessa!  Keskustelussa  myös  pestattava  esittää  odotuksiaan  pestistä, pestaajastaan ja lippukunnasta.

Nimitys, perehdytys ja sopeutus

Nimittäminen  kuulostaa  hienolta,  mutta  se  yksinkertaisesti tarkoittaa, että kerrotaan kaikille, että pesti on tehty:  kuka  ja  mihin  tehtävään  on  pestattu.  Myös  se kannattaa kertoa,  mitä pestiin kuuluu ja ei kuulu. On mahdollista  että  joku  luulee  pestin  tehtäväkenttää  todellisuutta laajemmaksi, mikä voi myöhemmin johtaa ongelmiin.

Perehdytykseen voi kuulua muun muassa koulutusta – vaikka jonkin kurssin käyminen. Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmästä  (www.partio.fi/koulutus)  löytyy kohdennettua  koulutusta  lippukunnan  useimpiin  pesteihin.  Tietysti  lippukunnan  käytäntöihin  ja  perinteisiin pitää perehtyä. Niin sanotun hiljaisen tiedon siirtäminen on vaikeaa, siihen tarvitaan aikaa.

Sopeutumisella  ei  tarkoiteta  sitä,  että  pestattu  sopeutuu toimimaan lippukunnassa. Päinvastoin: organisaatio sopeutuu uuteen toimijaan. Parasta olisi, jos tehtävää  voitaisiin  vaihtaa  liukuvasti:  uusi  pestattu  voi seurata hetken pestistä luopujan toimintaa. Siitä hyötyy sekä pestattu – hän oppii miten edeltäjä on toiminut – että organisaatio.

Toiminta pestissä, koulutus ja tuki

Perehdytyksestä  ja  sopeutuksesta  huolimatta  pestissä toimija tarvitsee aina tukea – josta toivottavasti on pestikeskustelussa  sovittu.  Se  voi  tietysti  olla  koulutusta, mutta lippukunta kykenee tukemaan aikuisiaan muutenkin:   johtajaneuvoston   kokoukset   ovat   tärkeitä, samoin  kuin  kaikki  mahdollisuudet  tavata  muita  aikuisia, jotka ovat vastaavassa pestissä, voivat tukea toimintaa.  Myös  esimerkiksi  ikäkausijohtaja  voi  saada  suoraa tukea ikäkausivastaavalta. Yksilöllinen tuki on tehokasta: voidaan keskustella juuri niistä asioista, mistä tarve.  Parhaassa tapauksessa tukea on saatavilla juuri siellä ja silloin kun sitä tarvitaan!

Välipestikeskustelu, arviointi ja palaute

Välipestikeskustelu pidetään sopivassa kohtaa, kun pestissä on toimittu esimerkiksi vuosi tai puoli vuotta. Silloin käydään läpi aiemmin sovitut asiat. Vieläkö ne pätevät ja tuntuvat järkeviltä? Välipestikeskustelu on myös paikka antaa ja saada palautetta ja kehittää asioita eteenpäin.

Pestissä  toimintaa  tulee  arvioida  kuten  pestikeskustelussa on sovittu, ja kunkin pestatun tulee saada palautetta  toiminnastaan.  Palautetta  kannattaa  antaa  aina silloin kun on aihetta – myös positiivista palautetta – eikä  vain  odottaa  sovittuun  palautekeskusteluun.  Rehellinen  palaute  on  paras  palkka  vapaaehtoistyöstä, koska  se  auttaa  kehittämään  itseään!  Pesti-prosessin kaavakuvassa  välipestikeskustelussa  on  yhteys  koulutukseen ja tukeen: toiminnan arviointi voi tuoda esille koulutuksen tai muun tuen tarvetta.

Uusi pesti, taukotupa tai vanhan jatko

Kunkin  pestin  kesto  sovitaan  pestikeskustelussa.  Kun sovittu pesti päättyy, pitää sopia jatkosta! Yksi vaihtoehto on, että jatketaan vanhassa pestissä. Saman pestin voi uusia kerran, ehkä jopa toisen kerran, mutta sitten kannattaa miettiä uusia tehtäviä tai ainakin pestin laajentamista.  Kun pesti uusitaan, kannattaa aina käydä uusi pestikeskustelu: miettiä uudelleen mm. tavoitteet ja tarvittava tuki. Pestaaja voi auttaa löytämään uuden pestin lippukunnasta  tai  vaikka  piiristä.  Usein  lippukunnanjohtajalla on pestattua parempi tietämys siitä, missä tarvitaan tekijöitä ja missä on mielenkiintoisia pestejä tarjolla.

Pestin päättyessä yksi vaihtoehto on taukotupa. Aikuinen  partiolainen  on  taukotuvassa  silloin  kun  hän  ei toimi missään partiopestissä. Se on hyvä vaihtoehto silloin,  kun  pestissä  toimijan  elämäntilanne  muuttuu: partiolle ei riitä aikaa esim. lasten syntymän tai uusien työkiireiden  takia.  Lippukunnan  ei  kannata  unohtaa taukotuvassa olevia aikuisia, vaan heille kannattaa kertoa lippukunnan tapahtumista ja heidät kannattaa kutsua lippukunnan aikuisille suunnattuihin tapahtumiin. Jotta  taukotuvasta  olisi  helppo  palata  lippukunnan pesteihin,  lippukunnan  kannattaa  ylläpitää  suhteita
taukotuvassa oleviin.

Muista tämä

Partio on lasten ja nuorten toimintaa, jota aikuiset tukevat ja ohjaavat:

  • Tehtävän hoitamista varten aikuiselle on tarjolla tukea ja koulutusta
  • Toimiessaan pestissä aikuisen tulee olla pestattu
  • Kaikilla aikuisilla ei tarvitse olla koko aikaa pestiä vaan aikuinen voi olla ”vain” mukana
  • Aikuisella on oikeus sen kokoisiin pesteihin, joita hän haluaa tehdä ja pystyy muun elämäntilanteensa huomioiden hallitsemaan
  • Myös aikuisten pesteissä tulisi toteutua itsensä kehittäminen ja nousujohteisuus