Valmentajakoulutus

Koulutus on suunnattu aluetyön ja lippukuntatuen asiantuntijoille. Se antaa kattavat valmiudet toimia lippukunta-, ohjelma- tai pestausvalmentajan pestissä sekä muissa lippukuntatuen tehtävissä.

Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa valmentaa lippukuntatoimijoita, arvioida lippukunnan toimintaa sekä tuntee partion ajankohtaiset teemat ja osaa valmentaa niitä. Pestikohtaiset moduulit syventävät osaamista.  Lippukuntavalmentaja osaa tukea lippukuntatoimijoita lippukunnan kehittämisessä, ohjelmavalmentaja osaa tukea lippukuntatoimijoita lippukunnan partiokasvatuksessa, ja pestausvalmentaja osaa tukea lippukuntatoimijoita vapaaehtoisten motivoinnissa ja osaamisen kehittämisessä. Koulutus koostuu lähijaksoista ja erilaisista oppimistehtävistä.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus ja lippukunnanjohtaja-, ohjelmajohtaja- tai pestijohtaja -koulutus, suositellaan partiojohtaja-jatkokoulutusta (Ko-Gi).

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu lippukunta-, ohjelma- ja pestausvalmentajille ja muille aluetyössä toimiville aikuisille.

Osaamistavoitteet

Valmentaja -koulutuksen käytyään partiojohtaja tuntee partion aluetyön ja lippukuntatuen perusteet, ja osaa valmentaa lippukuntia kohti laadukkaampaa partiota. Hän osaa tukea lippukuntatoimijoita pesteissään ja jalkauttaa partion ajankohtaisia teemoja osaksi lippukuntatoimintaa. Valmentaja tuntee lippukunnille piireissä tarjolla olevaa tukea ja tapahtumia riittävästi pystyäkseen ohjaamaan lippukunnan johtajistoa niiden äärelle, ja huolehtimaan siitä, että tuki tavoittaa lippukunnat.

Lippukuntavalmentaja

Valmentaja -koulutuksen käytyään lippukuntavalmentaja osaa tukea ja valmentaa lippukunnanjohtajia lippukunnan kokonaisuuden johtamisessa, lippukunnan lyhyen ja pitkän tähtäimen kehittämisessä ja lippukunnan erilaisten haasteiden ratkaisemisessa. Koulutuksen suoritettuaan partiojohtaja osaa myös valmentaa lippukunnanjohtajaa viestinnän toimivuuden varmistamisessa sekä tuntee pestaus- ja koulutusjärjestelmiä riittävästi, että voi pestausvalmentajan tuella varmistua lippukunnanjohtajan pestaamisesta ja osaamisesta.

Ohjelmavalmentaja

Valmentaja -koulutuksen käytyään ohjelmavalmentaja osaa tukea ja valmentaa ohjelmajohtajia partio-ohjelman toteuttamisessa. Koulutuksen suoritettuaan partiojohtaja osaa arvioida partio-ohjelman toteutumisen laatua ja valmentaa lippukuntien ikäkausitoiminnan vapaaehtoisia sen kehittämisessä. Hän myös kykenee varmistumaan alueensa lippukuntien ohjelmajohtajien riittävästä osaamisesta ja osaa tukea lippukunnissa tapahtuvaa ohjelmajohtajan pestausprosessia. Lisäksi hän osaa toimia alueellisten ohjelmatapahtumien ja projektien käynnistäjänä sekä ohjaajana.

Pestausvalmentaja

Valmentaja -koulutuksen käytyään pestausvalmentaja osaa tukea pestijohtajia lippukuntien vapaaehtoisten pitkäjänteisessä kehittämisessä. Tämän lisäksi pestausvalmentaja osaa käyttää ja kouluttaa vapaaehtoisten kehittämisen työkaluja, kuten pestityökaluja, koulutusjärjestelmää, lippukunnan koulutussuunnitelmaa sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) työkaluja.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
L4: Toiminnan laatu ja kehittäminen Toiminnan laatu ja kehittäminen 3 h
L5: Lippukunnan toiminnan arvioiminen Toiminnan laatu ja kehittäminen 2 h
O3: Valmentaminen Ohjaaminen 6 h
P5: Ajankohtaisten teemojen valmentaminen Partiotieto 3 h
 

Lisäksi pestikohtaiset moduulit

Lippukuntavalmentaja

L6: Lippukunnan toiminnan kehittäminen

Toiminnan laatu ja kehittäminen 2 h
Ohjelmavalmentaja

K7: Lippukunnan partiokasvatuksen tukeminen

Kasvatus 2 h
Pestausvalmentaja

KO6: Koulutustoiminta piirissä

Kouluttaminen 2 h
Yhteensä 16 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksoilla sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta, yhteistyössä  aluevaliokunnan kanssa.

 Koulutuksen sisältämät moduulit

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin:Valmentaja -koulutus ja koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja –peruskoulutus tai vastaavat tiedot (suositellaan koulutusmoduuli L2: Kehittämishankkeen suunnittelu tai koulutusmoduuli L3: Toiminnan kehittäminen (Ko-Gi).
Tavoitteet: Osaa arvioida ja kehittää partiotoiminnan laatua. Osaa käyttää laadun arvioinnin ja toiminnan kehittämisen menetelmiä. Osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta erilaisille organisaatioille ja erilaisiin tilanteisiin, sekä käyttää niitä sen mukaisesti. Tietää miten viestiä laadusta, sen tärkeydestä ja tukea laatutietoista johtamista.

Sisältö                                        

 • Laadun arvioimisen, parantamisen ja johtamisen menetelmiä, erityisesti partio-organisaation toimintatavat ja tavoitteet huomioiden
 •  Partion omat laatutyökalut
 • Ongelmien pilkkominen ratkaistavissa oleviin kokonaisuuksiin
 •  Ongelmien ratkaiseminen määrittelemällä tavoitteet ja tehokkaimpien ratkaisujen valitseminen
 • Ongelmien ratkaisu kehittämishankkeen avulla
 • Laadun johtaminen: laadusta viestiminen, laatukulttuuri ja organisaation sitouttaminen sekä laadun seuranta

Koulutusmenetelmät                                       

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Valmentaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtajaperuskoulutus tai vastaavat tiedot (suositellaan koulutusmoduuli L2: Kehittämishankkeen suunnittelu tai koulutusmoduuli L3: Toiminnan kehittäminen (Ko-Gi).
Tavoitteet: Osaa analysoida, tukea ja valmentaa lippukuntia niiden päivittäisessä toiminnassa ja ennakoinnissa.

Sisältö                                        

 • Lippukunnalle käytössä olevat mittarit, niiden rakentuminen ja luotettavuus
 • Lippukunnan taloudellisten mittarien arviointi ja niistä tehtävät päätelmät
 •  Lippukunnan toiminnan arviointi
 • Toimintaympäristön muutosten ennakointi
 • Keskeiset lippukuntiin ja niiden toimintaympäristöihin liittyvät hankkeet

Koulutusmenetelmät                                        

 • Aktivoiva luento
 •  Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 •  Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto:2 tuntia

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Valmentaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus ja pesti-, ohjelma- tai lippukuntajohtaja -koulutus tai vastaavat tiedot.
Tavoitteet: Ymmärtää valmentajan roolin, tuntee valmentamisen työkalut ja soveltaa valmentamista omassa toimintaympäristössään. Ymmärtää partion pestijärjestelmän ja tuntee sen työkalut, sekä osaa soveltaa niiden käyttöä osana valmentamista

Sisältö

 • Valmentamisen käsite
 • Valmentajan rooli ja toimintatavat
 • Valmentamisen välineet ja soveltaminen toimintaympäristöön
 • Ratkaisukeskeisen valmentamisen perusteet
 • Yksilön ja ryhmän valmentamisen ja fasilitoinnin työkalut
 • Partion pestijärjestelmä ja pestityökalut
 • Omat vaikutusmahdollisuudet piirin toimintaan ja tuki oman pestin toteuttamiseen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 6 tuntia

Ydinainesanalyysit