Valmentajakoulutus

Koulutus on suunnattu lippukuntatuen asiantuntijoille. Se antaa valmiudet toimia lippukunta-, ohjelma- tai pestausvalmentajan pestissä sekä muissa lippukuntatuen tehtävissä. Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa valmentaa lippukuntatoimijoita, tukea lippukunnan toimintaa sekä tuntee partion ajankohtaiset teemat ja osaa valmentaa niitä. Koulutus koostuu lähijaksoista ja erilaisista oppimistehtävistä.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus ja lippukunnanjohtaja-, ohjelmajohtaja- tai pestijohtaja -koulutus, suositellaan partiojohtaja -jatkokoulutusta (Ko-Gi).

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu lippukunta-, ohjelma- ja pestausvalmentajille sekä muille aluetyössä tai lippukuntatuessa toimiville aikuisille.

Osaamistavoitteet

Valmentaja -koulutuksen käytyään partiojohtaja ymmärtää valmentamisen käsitteen ja osaa soveltaa valmentamisen toimintatapoja ja työkaluja pestissään. Hän ymmärtää partion aluetyön ja lippukuntatuen merkityksen sekä perusteet, ja osaa valmentaa lippukuntia kohti laadukkaampaa partiota. Hän osaa tukea lippukuntatoimijoita pesteissään ja varmistaa, että partion strategia sekä ajankohtaiset teemat nivotuvat osaksi lippukuntatoimintaa. Kouluttautuja osaa tukea ja valmentaa lippukunnan johtajistoa lippukunnan kokonaisuuden johtamisessa, partiokasvatuksen toteuttamisessa, henkilöstöresurssien kehittämisessä, lippukunnan lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelussa ja erilaisten haasteiden ratkaisemisessa.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

 

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
L4: Toiminnan laatu ja kehittäminen Toiminnan laatu ja kehittäminen 3 h
L5: Lippukunnan toiminnan arvioiminen Toiminnan laatu ja kehittäminen 2 h
O3: Valmentaminen Ohjaaminen 6 h
06: Lippukunnan valmentaminen Ohjaaminen 3 h
P5: Ajankohtaisten teemojen valmentaminen Partiotieto 3 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksoilla sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta, yhteistyössä  aluevaliokunnan kanssa.

 Koulutuksen sisältämät moduulit

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin:Valmentaja -koulutus ja koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja –peruskoulutus tai vastaavat tiedot (suositellaan koulutusmoduuli L2: Kehittämishankkeen suunnittelu tai koulutusmoduuli L3: Toiminnan kehittäminen (Ko-Gi).
Tavoitteet: Osaa arvioida ja kehittää partiotoiminnan laatua. Osaa käyttää laadun arvioinnin ja toiminnan kehittämisen menetelmiä. Osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta erilaisille organisaatioille ja erilaisiin tilanteisiin, sekä käyttää niitä sen mukaisesti. Tietää miten viestiä laadusta, sen tärkeydestä ja tukea laatutietoista johtamista.

Sisältö                                        

 • Laadun arvioimisen, parantamisen ja johtamisen menetelmiä, erityisesti partio-organisaation toimintatavat ja tavoitteet huomioiden
 •  Partion omat laatutyökalut
 • Ongelmien pilkkominen ratkaistavissa oleviin kokonaisuuksiin
 •  Ongelmien ratkaiseminen määrittelemällä tavoitteet ja tehokkaimpien ratkaisujen valitseminen
 • Ongelmien ratkaisu kehittämishankkeen avulla
 • Laadun johtaminen: laadusta viestiminen, laatukulttuuri ja organisaation sitouttaminen sekä laadun seuranta

Koulutusmenetelmät                                       

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Valmentaja-koulutus

Esitiedot: Partiojohtaja–peruskoulutus sekä ohjelma-, pestijohtaja tai lippukunnanjohtaja -koulutus tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet: Osaa valmentaa arvioida ja tukea lippukuntia niiden päivittäisessä toiminnassa ja kehityksen eri vaiheissa.

Sisältö

 • Lippukunnalla käytössä olevat mittarit, niiden rakentuminen ja luotettavuus sekä niiden valmentaminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento
 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia

Päiväys 21.12.2017

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Valmentaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus ja pesti-, ohjelma- tai lippukuntajohtaja -koulutus tai vastaavat tiedot.
Tavoitteet: Ymmärtää valmentajan roolin, tuntee valmentamisen työkalut ja soveltaa valmentamista omassa toimintaympäristössään. Ymmärtää partion pestijärjestelmän ja tuntee sen työkalut, sekä osaa soveltaa niiden käyttöä osana valmentamista

Sisältö

 • Valmentamisen käsite
 • Valmentajan rooli ja toimintatavat
 • Valmentamisen välineet ja soveltaminen toimintaympäristöön
 • Ratkaisukeskeisen valmentamisen perusteet
 • Yksilön ja ryhmän valmentamisen ja fasilitoinnin työkalut
 • Partion pestijärjestelmä ja pestityökalut
 • Omat vaikutusmahdollisuudet piirin toimintaan ja tuki oman pestin toteuttamiseen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 6 tuntia

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Valmentaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja –peruskoulutus sekä ohjelma-, pestijohtaja tai lippukunnanjohtaja -koulutus tai vastaavat tiedot.
Tavoitteet: Osaa valmentaa lippukunnan johtajistoa partio-kasvatuksen  toteuttamisessa ja kehittämisessä. Ymmärtää henkilöstöresurssien merkityksen lippukunnan jatkuvuuden turvaamisessa ja osaa valmentaa asian lippukunnille. Ymmärtää piirin ja alueen ohjelma- ja koulutustapahtumien merkityksen lippukunnan kasvatustoiminnan tukemisessa.

Sisältö          

 • Partiokasvatuksen toteuttamisen tukeminen lippukunnissa
 • Partio-ohjelman vuosittaisen ja pitkäjänteisen kehittämisen (ohjelma- ja koulutustoiminnan suunnittelu, järjestäminen ja arviointi) valmentaminen  lippukunnassa
 •  Piirin ja alueen ohjelma- ja koulutustapahtumien hyödyntäminen lippukunnan toiminnassa
 • Henkilöstöresurssien merkitys toiminnan jatkuvuuden turvaajana ja henkilöstön kehittäminen koulutuksen avulla
 • Partion pestijärjestelmän sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) valmentaminen

Koulutusmenetelmät              

 • Aktivoiva luento
 • Pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia
Päiväys:  1.11.2017

Ydinainesanalyysit