Valmentajakoulutus

Koulutus on suunnattu lippukuntatuen asiantuntijoille. Se antaa valmiudet toimia lippukunta-, ohjelma- tai pestausvalmentajan pestissä sekä muissa lippukuntatuen tehtävissä. Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa valmentaa lippukuntatoimijoita, tukea lippukunnan toimintaa sekä tuntee partion ajankohtaiset teemat ja osaa valmentaa niitä. Koulutus koostuu lähijaksoista ja erilaisista oppimistehtävistä.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus ja lippukunnanjohtaja-, ohjelmajohtaja- tai pestijohtaja -koulutus, suositellaan partiojohtaja -jatkokoulutusta (Ko-Gi).

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu lippukunta-, ohjelma- ja pestausvalmentajille sekä muille aluetyössä tai lippukuntatuessa toimiville aikuisille.

Osaamistavoitteet

Valmentaja -koulutuksen käytyään partiojohtaja ymmärtää valmentamisen käsitteen ja osaa soveltaa valmentamisen toimintatapoja ja työkaluja pestissään. Hän ymmärtää partion aluetyön ja lippukuntatuen merkityksen sekä perusteet, ja osaa valmentaa lippukuntia kohti laadukkaampaa partiota. Hän osaa tukea lippukuntatoimijoita pesteissään ja varmistaa, että partion strategia sekä ajankohtaiset teemat nivotuvat osaksi lippukuntatoimintaa. Kouluttautuja osaa tukea ja valmentaa lippukunnan johtajistoa lippukunnan kokonaisuuden johtamisessa, partiokasvatuksen toteuttamisessa, henkilöstöresurssien kehittämisessä, lippukunnan lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelussa ja erilaisten haasteiden ratkaisemisessa.

Arviointi

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan päätöskeskustelulla kouluttajan ja koulutettavan välillä. Päätöskeskustelun tavoitteena on varmistaa, että kouluttautuja on saavuttanut koulutuskokonaisuuden tavoitteet ja osaa sen keskeisimmät sisällöt. Jos kouluttautujan osaamisessa on selkeitä puutteita, sovitaan yhdessä siitä, miten ne täydennetään. Samalla kouluttautujalle annetaan mahdollisuus pohtia omaa toimintaansa ja oppimaansa koulutuksen aikana sekä antaa palautetta kouluttajille.

Partiokoulutuksiin kuuluvista aloitus- ja päätöskeskusteluista voi lukea tarkemmin tästä.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

 

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
L4: Toiminnan laatu ja kehittäminen Toiminnan laatu ja kehittäminen 3 h
L5: Lippukunnan toiminnan arvioiminen Toiminnan laatu ja kehittäminen 2 h
O3: Valmentaminen Ohjaaminen 6 h
06: Lippukunnan valmentaminen Ohjaaminen 3 h
P5: Ajankohtaisten teemojen valmentaminen Partiotieto 3 h
17 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksoilla sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

Keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta, yhteistyössä  aluevaliokunnan kanssa.

 Koulutuksen sisältämät moduulit

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin:Valmentaja -koulutus ja koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja –peruskoulutus tai vastaavat tiedot (suositellaan koulutusmoduuli L2: Kehittämishankkeen suunnittelu tai koulutusmoduuli L3: Toiminnan kehittäminen (Ko-Gi).
Tavoitteet: Osaa arvioida ja kehittää partiotoiminnan laatua. Osaa käyttää laadun arvioinnin ja toiminnan kehittämisen menetelmiä. Osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta erilaisille organisaatioille ja erilaisiin tilanteisiin, sekä käyttää niitä sen mukaisesti. Tietää miten viestiä laadusta, sen tärkeydestä ja tukea laatutietoista johtamista.

Sisältö                                        

 • Laadun arvioimisen, parantamisen ja johtamisen menetelmiä, erityisesti partio-organisaation toimintatavat ja tavoitteet huomioiden
 •  Partion omat laatutyökalut
 • Ongelmien pilkkominen ratkaistavissa oleviin kokonaisuuksiin
 •  Ongelmien ratkaiseminen määrittelemällä tavoitteet ja tehokkaimpien ratkaisujen valitseminen
 • Ongelmien ratkaisu kehittämishankkeen avulla
 • Laadun johtaminen: laadusta viestiminen, laatukulttuuri ja organisaation sitouttaminen sekä laadun seuranta

Koulutusmenetelmät                                       

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Valmentaja-koulutus

Esitiedot: Partiojohtaja–peruskoulutus sekä ohjelma-, pestijohtaja tai lippukunnanjohtaja -koulutus tai vastaavat tiedot.

Tavoitteet: Osaa valmentaa arvioida ja tukea lippukuntia niiden päivittäisessä toiminnassa ja kehityksen eri vaiheissa.

Sisältö

 • Lippukunnalla käytössä olevat mittarit, niiden rakentuminen ja luotettavuus sekä niiden valmentaminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento
 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia

Päiväys 21.12.2017

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Valmentaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus ja pesti-, ohjelma- tai lippukuntajohtaja -koulutus tai vastaavat tiedot.
Tavoitteet: Ymmärtää valmentajan roolin, tuntee valmentamisen työkalut ja soveltaa valmentamista omassa toimintaympäristössään. Ymmärtää partion pestijärjestelmän ja tuntee sen työkalut, sekä osaa soveltaa niiden käyttöä osana valmentamista

Sisältö

 • Valmentamisen käsite
 • Valmentajan rooli ja toimintatavat
 • Valmentamisen välineet ja soveltaminen toimintaympäristöön
 • Ratkaisukeskeisen valmentamisen perusteet
 • Yksilön ja ryhmän valmentamisen ja fasilitoinnin työkalut
 • Partion pestijärjestelmä ja pestityökalut
 • Omat vaikutusmahdollisuudet piirin toimintaan ja tuki oman pestin toteuttamiseen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 6 tuntia

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Valmentaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja –peruskoulutus sekä ohjelma-, pestijohtaja tai lippukunnanjohtaja -koulutus tai vastaavat tiedot.
Tavoitteet: Osaa valmentaa lippukunnan johtajistoa partio-kasvatuksen  toteuttamisessa ja kehittämisessä. Ymmärtää henkilöstöresurssien merkityksen lippukunnan jatkuvuuden turvaamisessa ja osaa valmentaa asian lippukunnille. Ymmärtää piirin ja alueen ohjelma- ja koulutustapahtumien merkityksen lippukunnan kasvatustoiminnan tukemisessa.

Sisältö          

 • Partiokasvatuksen toteuttamisen tukeminen lippukunnissa
 • Partio-ohjelman vuosittaisen ja pitkäjänteisen kehittämisen (ohjelma- ja koulutustoiminnan suunnittelu, järjestäminen ja arviointi) valmentaminen  lippukunnassa
 •  Piirin ja alueen ohjelma- ja koulutustapahtumien hyödyntäminen lippukunnan toiminnassa
 • Henkilöstöresurssien merkitys toiminnan jatkuvuuden turvaajana ja henkilöstön kehittäminen koulutuksen avulla
 • Partion pestijärjestelmän sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) valmentaminen

Koulutusmenetelmät              

 • Aktivoiva luento
 • Pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia
Päiväys:  1.11.2017

Osaamisalue: Partiotieto
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Valmentaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja –peruskoulutus sekä ohjelma-, pestijohtaja tai lippukunnanjohtaja -koulutus tai vastaavat tiedot.
Tavoitteet: Tuntee suomalaisen ja kansainvälisen partion ajankohtaiset asiat (teemat, tapahtumat ja tavoitteet) ja osaa soveltaa tätä tietoa osana valmentamista

Sisältö          

 • Partion ajankohtaiset teemat ja niiden valmentaminen kohderyhmälle
 • Partion strategian ja ajankohtaisten teemojen jalkauttamisen merkitys partiotoiminnan laadun varmistamiselle
 • Toimintaympäristön muutosten ennakointi ja merkitys alueen partiotoiminnalle

Koulutusmenetelmät              

 • Aktivoiva luento

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia
Päiväys:  21.12.2017

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Laadun arvioiminen, parantaminen ja johtaminen

Laadun määritelmä, laadun eri näkökulmat, laadun arvioinnin menetelmät sekä lippukunnan toiminnan mittarit 

 

 

Laatutyökalut

Partion laatutyökalut (Loisto, SP:n minimikriteerit)

Partion ulkopuoliset laatutyökalut ja niiden soveltaminen partiotoimintaan

 

Ongelmien pilkkominen

Ongelmien ja juurisyiden tunnistaminen sekä pilkkominen ratkaistaviksi kokonaisuuksiksi

Ongelman muotoilu ratkaistavaksi ketjuksi

 

Ongelmien ratkaiseminen

Tavoite- ja ratkaisukeskeinen ote ongelmien ratkomisessa

 

 

Laadun johtaminen

Laadusta viestiminen: sisäinen ja ulkoinen viestintä

Laatukulttuuri: toiminnan kehittämisen ilmapiiri

Organisaation ja yksilöiden sitouttaminen toiminnan kehittämiseen

Laadun seuranta

Jatkuvan parantamisen menetelmät johtamisen välineenä

 

Muutosjohtaminen

 

Viimeksi päivitetty 30.9.2018

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Mittarit

Toiminnan mittarit ja mittaaminen: lippukuntaviisari sekä omat toiminnan mittarit

Mittareiden rakentuminen

Mittareiden luotettavuus

Mittareiden merkitys toiminnan laadun tarkastelemisessa (esimerkiksi omat mittarit lippukunnan toimintasuunnitelmaa laatiessa)

 

Talouden mittarit

Talouden mittarit yhdistystoiminnassa: vakavaraisuus, omavaraisuus, maksuvalmius, tase

Taloussuunnittelu

 

Toiminnan arviointi

Toiminnan arvioinnin työkalut: Kehittyvä lippukunta, Kehittyvä lippukunta Light

Itsearvioinnin muut työkalut: esim. unelmien lippukunta, arviointitiedon kerääminen, tulevaisuuden muistelu ym. muiden järjestöjen itsearviointimenetelmät

 

Toimintaympäristön muutosten ennakointi

Toimintaympäristön tuntemus

Toimintaympäristön muutosten tunnistaminen ja niiden vaikutusten pohdinta

Työkalut: esim. Sinisen meren strategia

 

Keskeiset lippukunnan toimintaan vaikuttavat hankkeet

Partion sisäiset hankkeet ja SP:n yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Toimintaympäristön sekä lippukunan yhteistyötahojen hankkeet

  

Viimeksi päivitetty 30.9.2018

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Valmentamisen käsite

Valmentamisen määritelmä

Johtamisen, ohjaamisen, kouluttamisen ja valmentamisen ero

 

Valmentajan rooli ja toimintatavat

Valmentajan rooli alueella sekä kontaktissa lippukuntaan

 

Tavoitteiden asettaminen ja niitä kohti valmentaminen

 

 

Valmentamisen välineet

Valmentajan välineet: valmennus- ja aluetapaamiset

 

Valmennettavan lippukunnan tai johtajan omien voimavarojen löytäminen

Kuunteluun, näkemiseen ja toimimiseen perustuvat valmennusmenetelmät

Mentaalivalmentaminen

Ratkaisukeskeinen valmentaminen

Asiakaslähtöisyys, tulevaisuussuuntautuneisuus, voimavarakeskeisyys, edistyksen huomaaminen, yhteistyö ja kannustus

Tavoitekierteisyyden luominen

 

Yksilön ja ryhmän valmentaminen ja fasilitointi

Valmentamisen ja fasilitoinnin erot ja yhtäläisyydet

Verbaaliset ja visuaaliset fasilitointikeinot

 

Pestijärjestelmä

Partion pestaustyökaluihin tutustuminen

Partion pestijärjestelmä   valmentamisen tukena

 

 

Omat vaikutusmahdollisuudet ja tuki

Valmentajan oma rooli alueella ja piirissä

Valmentajalle tarjolla oleva tuki alueelta ja piiristä

 

 

Viimeksi päivitetty 30.9.2018

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Partiokasvatuksen toteuttamisen tukeminen

Kasvatustavoitteiden suuntaisuus, partio-ohjelman sekä partiomenetelmän käyttö lippukunnan arjessa sekä näiden tukemisen keinot

Eri valmentajien rooli partiokasvatuksen tukemisessa

Toimivan lippukunnan merkitys partioliikkeen toiminnalle ja kehittymiselle

 

Kehittämisen valmentaminen

Lippukunnan itsearvioinnin tukeminen sekä merkitys

 

Lippukunnan omien tavoitteiden löytämisen ja sanoittamisen valmentaminen

 

Lippukunnan kasvun tukeminen

 

Ongelmaklinikka, vertaistuki

Pitkän tähtäimen suunnittelun merkitys lippukunnalle

 

Piirin ja alueen tapahtumien hyödyntäminen

Alueellisen yhteistyön tavat ja merkitys

 

Piirin toimintaan osallistuminen

 

Valmentajan rooli linkkinä lippukunnan ja piirin välillä

 

 

Henkilöstöresurssit

Lippukunnan henkilöstön rakenne sekä rakenteen soveltaminen

Henkilöstön käytön ja tukemisen valmentaminen

Uusien aikuisten löytämisen ja perehdyttämisen valmentaminen

 

Pestijärjestelmä ja AHOT

Lippukunnan avainhenkilöiden yksilöllinen kehittyminen pestijärjestelmän avulla

Pestikeskustelun järjestäminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen teoriassa ja käytännössä

Osaamisen tunnistamisen merkitys yksilön partiouralle

 

Viimeksi päivitetty 30.9.2018

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ajankohtaisten teemojen valmentaminen

 

(pohjana SP:n vuosittain päivitettävä P4: Ajankohtaista partiossa -ohjeistus sekä mahdolliset piirin tekemät ohjeet

Miten partiolla menee Suomessa, ajankohtaiset keskustelunaiheet

Partion vuositeema, strategiset painotukset, miten ottaa ne huomioon lippukuntien toiminnassa

Seuraavat suurtapahtumat (piirileirit ja vastaavat, Finnjamboree, suurjuhlat, jäsenkokous, Roverway, maailmanjamboree ym.)

Teemojen valmentaminen käytännössä: ideoiden jakaminen

 

 

Strategian ja teemojen jalkauttamisen merkitys

Ajankohtaisten teemojen valinnan syyt ja merkitys sekä lippukunnan toiminnan kehittämiselle että partiotoiminnalle

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty 30.9.2018