Koulutusohjaajakoulutus

Koulutus on suunnattu partion koulutustoiminnan asiantuntijoille. Se antaa kattavat valmiudet toimia koulutusohjaajana partiopiirissä tai muussa koulutustoiminnan keskeisessä tehtävässä. Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia koulutuskokonaisuuksia monipuolisesti sekä arvioida ja kehittää koulutustoimintaa. Hän osaa myös tukea partiokouluttajia ja pestausvalmentajia tehtävässään sekä ohjata Ko-Gi -suorituksia. Koulutus koostuu lähijaksoista sekä erilaisista oppimistehtävistä ja pestissä oppimisesta.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi). Suositellaan pestausvalmentaja -koulutusta ja partiokouluttaja -koulutusta.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu koulutusohjaajille ja muille partion koulutustoiminnan kehittämisessä mukana oleville aikuisille.

Osaamistavoitteet

Koulutusohjaaja -koulutuksen käytyään partiolainen osaa ohjata ja suunnitella piirin tai muun partio-organisaation koulutustoimintaa sekä osaa toimia koulutusten johtajien ja pestausvalmentajien tukena. Koulutusohjaaja osaa tukea koulutusten staabeja koulutuksen laadukkaassa järjestämisessä.

Koulutusohjaajat toimivat yleensä myös Ko-Gi –ohjaajina suoritettuaan koulutuskokonaisuuteen sisältyvän Ko-Gi –ohjaaminen –koulutusmoduulin.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
KO6: Koulutustoiminta piirissä Kouluttaminen 2 h
KO7: Koulutusjärjestelmä ja koulutussuunnittelu 2 Kouluttaminen 4 h
KO8: Monipuolinen kouluttaminen Kouluttaminen 4 h
L4: Toiminnan laatu ja kehittäminen Toiminnan laatu ja kehittäminen 3 h
O4: Ohjaaminen partiossa Ohjaaminen 4 h
O5: Ko-Gi -ohjaaminen Ohjaaminen 3 h
P4: Ajankohtaista partiossa Partiotieto 1 h
21 h

Päivitetty 10.1.2019

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin, koulutukseen kuuluvien itsenäisten oppimistehtävien tekeminen, piirin koulutustoiminnan suunnitteluun osallistuminen, osallistuminen täydennyskoulutuksiin sekä pestissä toimiminen.

Vastaava järjestäjä

Keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Koulutusohjaaja -koulutus ja valmentajakoulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suosituksena pestijohtaja -koulutus. Piirin perehdytys koulutustoimintaan omassa partiopiirissä (n. 2h).
Tavoitteet: Ymmärtää piirin koulutustoiminnan kokonaisuuden ja osaa soveltaa sitä roolissaan koulutusohjaajana tai pestausvalmentajana.

Sisältö

 • Piirin koulutusorganisaatio ja sen toiminta
 • Piirin/keskusjärjestön koulutustoiminnan käytäntöjen tunteminen ja niiden soveltaminen partiopiirin koulutuksen tarvekartoitukseen, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • Piirin koulutustoiminnan vuosikellon laatiminen
 • Yhteistyö koulutustoiminnan sidosryhmien kanssa (lippukunnat, piirin muut ryhmät, muut piirit, keskusjärjestö ja partion ulkopuoliset tahot)
 • Lippukunnalle tai muulle partio-organisaatiolle räätälöidyn koulutuksen toteuttaminen

Koulutusmenetelmät

 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia ja piirin perehdytys

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suosituksena pestijohtaja -koulutus
Tavoitteet: Ymmärtää koulutusjärjestelmän kokonaisuuden ja osaa suunnitella, arvioida sekä kehittää piirin tai muun partio-organisaation koulutustoimintaa.

Sisältö

 • Partiokoulutuksen ja koulutusjärjestelmän tarkoitus, tavoitteet, rakenne ja sisällöt syvällisesti
 • Partiokasvatuksen, osaamisen ja koulutusjärjestelmän keskinäinen suhde
 • Koulutusjärjestelmän soveltaminen piirin tai vastaavan partio-organisaation koulutustoiminnan suunnittelussa
 • Koulutusjärjestelmän arviointi ja kehittäminen
 • Koulutustapahtuman järjestäminen piirin tai muun partio-organisaation tapahtumia hyödyntämällä (esim. lpk-päivät, vuosikokoukset, suurtapahtumat)

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suosituksena pestijohtaja -koulutus
Tavoitteet: Ymmärtää monipuolisen kouluttamisen sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) merkityksen partiossa. Osaa johtaa monimuotokoulutuksen, ohjata kouluttautujia sekä arvioida oppimista ja osaamista. Soveltaa e-oppimisen välineitä partiokoulutukseen monipuolisesti.

Sisältö

 • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) partiokoulutuksessa
 • Monimuotoisen partiokoulutuksen suunnitteleminen ja johtaminen sekä monimuotoisten opintosuoritusten ohjaaminen
 • Itsenäisten oppimistehtävien laatiminen ja niiden suorittamisen ohjaaminen
 • E-oppimisen perusteet ja erilaiset työkalut sekä niiden soveltaminen partiokoulutuksen toteuttamisessa

Koulutusmenetelmät

 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin:Valmentaja -koulutus ja koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja –peruskoulutus tai vastaavat tiedot (suositellaan koulutusmoduuli L2: Kehittämishankkeen suunnittelu tai koulutusmoduuli L3: Toiminnan kehittäminen (Ko-Gi).
Tavoitteet: Osaa arvioida ja kehittää partiotoiminnan laatua. Osaa käyttää laadun arvioinnin ja toiminnan kehittämisen menetelmiä. Osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta erilaisille organisaatioille ja erilaisiin tilanteisiin, sekä käyttää niitä sen mukaisesti. Tietää miten viestiä laadusta, sen tärkeydestä ja tukea laatutietoista johtamista.

Sisältö                                        

 • Laadun arvioimisen, parantamisen ja johtamisen menetelmiä, erityisesti partio-organisaation toimintatavat ja tavoitteet huomioiden
 •  Partion omat laatutyökalut
 • Ongelmien pilkkominen ratkaistavissa oleviin kokonaisuuksiin
 •  Ongelmien ratkaiseminen määrittelemällä tavoitteet ja tehokkaimpien ratkaisujen valitseminen
 • Ongelmien ratkaisu kehittämishankkeen avulla
 • Laadun johtaminen: laadusta viestiminen, laatukulttuuri ja organisaation sitouttaminen sekä laadun seuranta

Koulutusmenetelmät                                       

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suositellaan pestausvalmentajan koulutusta
Tavoitteet: Ymmärtää ohjaamisen merkityksen partiopesteissä, projekteissa ja johtajaksi kasvamisessa. Osaa edistää ohjaamista toimintatapana partio-organisaatiossa.

Sisältö

 • Johtamisen, ohjaamisen, valmentamisen ja kouluttamisen erot
 • Ohjaaminen kouluttamisen ja oppimisen välineenä
 • Ohjaamisen työkalut
 • Projektin tekijöiden ohjaaminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Ohjaava keskustelu
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ko-Gi -ohjaaminen -koulutus, Koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suositellaan pestausvalmentajakoulutusta
Tavoitteet: Ymmärtää Ko-Gin merkityksen osana partion johtamiskoulutusta ja osaa ohjata Ko-Gi -kouluttautujaa.

Sisältö

 • Ko-Gi -koulutuksen rakenne, sisältö ja tavoitteet
 • Ko-Gi -koulutus prosessina kouluttautujan kannalta
 • Ohjaajan rooli Ko-Gi -prosessin aikana
 • Yksilöllisen ohjaamisen tavoitteet ja merkitys
 • Ko-Gi -ohjaamisen toimintatavat

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Partiojohtaja -peruskoulutus, Ohjelmajohtaja -koulutus, Pestijohtaja -koulutus, Lippukunnanjohtaja -koulutus, ja Koulutusohjaaja-koulutus.
Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), laajempi versio (8h)
Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia – kohderyhmänä vahvan partiotaustan omaavat aikuiset.
Tavoitteet: Tuntee Suomen ja kansainvälisen partion ajankohtaiset asiat (teemat, tapahtumat ja tavoitteet).

Sisältö

 • Ajankohtaiset asiat partiossa
 • Sisältö mukautetaan kohderyhmän mukaan

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti (voi vaihdella ryhmän mukaan), 8 tuntia Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi)

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ajankohtaiset asiat partiossa

 

(pohjana SP:n vuosittain päivitettävä P4 ajankohtaista partiossa -ohjeistus ja mahdolliset piirin tekemät ohjeet)

Miten partiolla menee, Suomessa, ajankohtaiset keskustelunaiheet

 

 

 

 

 

Teemat

Partion vuositeema, strategiset painotukset, miten ottaa ne huomioon omassa toiminnassa

 

 

 

Leirit ja tapahtumat

Seuraavat suurtapahtumat (piirileirit ja vastaavat, Finnjamboree, suurjuhlat, jäsenkokous, Roverway, maailmanjamboree ym.)