Koulutusohjaajakoulutus

Suomen Partiolaisten koulutusohjaajakoulutus antaa valmiudet toimia koulutusohjaajana partiopiirissä tai muussa partion koulutustoiminnan keskeisessä kehittämistehtävässä. Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa suunnitella ja toteuttaa monipuolisesti erilaisia koulutuskokonaisuuksia sekä arvioida ja kehittää koulutustoimintaa. Hän osaa myös tukea partiokouluttajia tehtävässään sekä ohjata partiojohtajajatkokoulutuksen (Ko-Gi) osallistujia. 

Kohderyhmä ja vaatimukset

Koulutus on suunnattu partiopiireissä pestissä toimiville koulutusohjaajille ja muille partion koulutustoiminnan kehittämisessä mukana oleville aikuisille. Pestillä tarkoitetaan pestatun toimimista sovitun sisältöisessä ja pituisessa tehtävässä, jossa pestattu saa perehdytyksen ja tuen sekä oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuden.

Koulutuksen esitietovaatimuksena on partiojohtajajatkokoulutus (Ko-Gi). Lisäksi suositellaan partiokouluttajakoulutusta. 

Osaamistavoitteet

 • Osallistuja tuntee partion koulutusjärjestelmän. 
 • Osallistuja osaa kehittää partiopiirin tai keskusjärjestön koulutustoimintaa. 
 • Osallistuja osaa käyttää monipuolisia koulutusmenetelmiä lähi-, etä- ja verkkokoulutuksissa. 
 • Osallistuja osaa arvioida partion koulutustoiminnan laatua. 
 • Osallistuja osaa ohjata koulutusten johtajia, kouluttajia ja partiojohtajajatkokoulutuksen osallistujia. 

Osaamisen arvioinnin kuvaus

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen suorittaminen edellyttää: 

 • koulutukselle asetettujen ennakkovaatimusten täyttymisen
 • osallistumisen lähiopetukseen ja harjoituksiin
 • koulutukseen kuuluvien itsenäisten oppimistehtävien tekemisen
 • Osallistumisen ohjaamisharjoitukseen
 • osallistumisen koulutuksen aloitus- ja päätöskeskusteluun.

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan päätöskeskustelulla kouluttajan ja osallistujan välillä. Päätöskeskustelussa varmistetaan, että osallistuja on saavuttanut koulutuksen osaamistavoitteet arvioinnin kohteiden mukaisesti. Jos osallistujan osaamisessa on selkeitä puutteita, sovitaan yhdessä siitä, miten ne täydennetään. Samalla osallistujalle annetaan mahdollisuus pohtia omaa toimintaansa ja oppimaansa koulutuksen aikana sekä antaa palautetta kouluttajille. 

Partiokoulutuksiin kuuluvista aloitus- ja päätöskeskusteluista voi lukea tarkemmin tästä.

Arvioinnin kohteet

 • Kuvaa partion koulutusjärjestelmän (koulutuskokonaisuudet, moduulit, ydinainesanalyysit, koulutusten osaamisalueet) 
 • Analysoi ajankohtaisia kehittämistarpeita partiopiirin ja/tai keskusjärjestön koulutustoiminnassa  
 • Suunnittelee monipuolisilla menetelmillä toteutettavan koulutuksen yhdestä aihekokonaisuudesta 
 • Tuo esiin keskustelussa erilaisiin koulutuksiin sopivia koulutusmenetelmiä 
 • Käyttää harjoituksessa partion laatutyökaluja koulutustoiminnan arviointiin 
 • Käyttää monipuolisia menetelmiä ja työkaluja ohjaamisharjoituksessa, jossa ohjattavina on koulutusten johtajia, kouluttajia tai partiojohtajajatkokoulutuksen osallistujia 

Oppimistehtävät

Erilaisia itsenäisiä oppimistehtäviä, keskusteluja, ryhmätöitä, tulevaan tehtävään perehtymistä ohjauskeskustelujen avulla, tutustuminen e-oppimisen mahdollisuuksiin 

Kirjallisuus ja materiaali (Osallistuja & kouluttaja)

Partion koulutusjärjestelmän materiaalit (https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/koulutus/)

Partiota ohjaavat dokumentit (https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/tietoa-meista/organisaatio/partiota-ohjaavat-dokumentit/) ja muu ajankohtainen materiaali 

Koulutukseen sisältyvät moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Opetustunnit (Kouluttajan työmäärä)
KO6: Koulutustoiminta piirissä Kouluttaminen 2 h
KO7: Koulutusjärjestelmä ja koulutussuunnittelu Kouluttaminen 4 h
KO8: Monipuolinen kouluttaminen Kouluttaminen 4 h
L4: Toiminnan laatu ja kehittäminen Toiminnan laatu ja kehittäminen 3 h
O4: Ohjaaminen partiossa Ohjaaminen 4 h
O5: Ko-Gi -ohjaaminen Ohjaaminen 3 h
P4: Ajankohtaista partiossa Partiotieto 1 h
    yhteensä 21 h

Vastaava järjestäjä

Keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

Moduulit

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Koulutusohjaaja -koulutus ja valmentajakoulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suosituksena pestijohtaja -koulutus. Piirin perehdytys koulutustoimintaan omassa partiopiirissä (n. 2h).
Tavoitteet: Ymmärtää piirin koulutustoiminnan kokonaisuuden ja osaa soveltaa sitä roolissaan koulutusohjaajana tai pestausvalmentajana.

Sisältö

 • Piirin koulutusorganisaatio ja sen toiminta
 • Piirin/keskusjärjestön koulutustoiminnan käytäntöjen tunteminen ja niiden soveltaminen partiopiirin koulutuksen tarvekartoitukseen, suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • Piirin koulutustoiminnan vuosikellon laatiminen
 • Yhteistyö koulutustoiminnan sidosryhmien kanssa (lippukunnat, piirin muut ryhmät, muut piirit, keskusjärjestö ja partion ulkopuoliset tahot)
 • Lippukunnalle tai muulle partio-organisaatiolle räätälöidyn koulutuksen toteuttaminen

Koulutusmenetelmät

 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia ja piirin perehdytys

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suosituksena pestijohtaja -koulutus
Tavoitteet: Ymmärtää koulutusjärjestelmän kokonaisuuden ja osaa suunnitella, arvioida sekä kehittää piirin tai muun partio-organisaation koulutustoimintaa.

Sisältö

 • Partiokoulutuksen ja koulutusjärjestelmän tarkoitus, tavoitteet, rakenne ja sisällöt syvällisesti
 • Partiokasvatuksen, osaamisen ja koulutusjärjestelmän keskinäinen suhde
 • Koulutusjärjestelmän soveltaminen piirin tai vastaavan partio-organisaation koulutustoiminnan suunnittelussa
 • Koulutusjärjestelmän arviointi ja kehittäminen
 • Koulutustapahtuman järjestäminen piirin tai muun partio-organisaation tapahtumia hyödyntämällä (esim. lpk-päivät, vuosikokoukset, suurtapahtumat)

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Kouluttaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suosituksena pestijohtaja -koulutus
Tavoitteet: Ymmärtää monipuolisen kouluttamisen sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) merkityksen partiossa. Osaa johtaa monimuotokoulutuksen, ohjata kouluttautujia sekä arvioida oppimista ja osaamista. Soveltaa e-oppimisen välineitä partiokoulutukseen monipuolisesti.

Sisältö

 • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) partiokoulutuksessa
 • Monimuotoisen partiokoulutuksen suunnitteleminen ja johtaminen sekä monimuotoisten opintosuoritusten ohjaaminen
 • Itsenäisten oppimistehtävien laatiminen ja niiden suorittamisen ohjaaminen
 • E-oppimisen perusteet ja erilaiset työkalut sekä niiden soveltaminen partiokoulutuksen toteuttamisessa

Koulutusmenetelmät

 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja luento
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Toiminnan laatu ja kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin:Valmentaja -koulutus ja koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja –peruskoulutus tai vastaavat tiedot (suositellaan koulutusmoduuli L2: Kehittämishankkeen suunnittelu tai koulutusmoduuli L3: Toiminnan kehittäminen (Ko-Gi).
Tavoitteet: Osaa arvioida ja kehittää partiotoiminnan laatua. Osaa käyttää laadun arvioinnin ja toiminnan kehittämisen menetelmiä. Osaa arvioida menetelmien soveltuvuutta erilaisille organisaatioille ja erilaisiin tilanteisiin, sekä käyttää niitä sen mukaisesti. Tietää miten viestiä laadusta, sen tärkeydestä ja tukea laatutietoista johtamista.

Sisältö                                        

 • Laadun arvioimisen, parantamisen ja johtamisen menetelmiä, erityisesti partio-organisaation toimintatavat ja tavoitteet huomioiden
 •  Partion omat laatutyökalut
 • Ongelmien pilkkominen ratkaistavissa oleviin kokonaisuuksiin
 •  Ongelmien ratkaiseminen määrittelemällä tavoitteet ja tehokkaimpien ratkaisujen valitseminen
 • Ongelmien ratkaisu kehittämishankkeen avulla
 • Laadun johtaminen: laadusta viestiminen, laatukulttuuri ja organisaation sitouttaminen sekä laadun seuranta

Koulutusmenetelmät                                       

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suositellaan pestausvalmentajan koulutusta
Tavoitteet: Ymmärtää ohjaamisen merkityksen partiopesteissä, projekteissa ja johtajaksi kasvamisessa. Osaa edistää ohjaamista toimintatapana partio-organisaatiossa.

Sisältö

 • Johtamisen, ohjaamisen, valmentamisen ja kouluttamisen erot
 • Ohjaaminen kouluttamisen ja oppimisen välineenä
 • Ohjaamisen työkalut
 • Projektin tekijöiden ohjaaminen

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Ohjaava keskustelu
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 4 tuntia

Osaamisalue: Ohjaaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ko-Gi -ohjaaminen -koulutus, Koulutusohjaaja -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -jatkokoulutus (Ko-Gi), suositellaan pestausvalmentajakoulutusta
Tavoitteet: Ymmärtää Ko-Gin merkityksen osana partion johtamiskoulutusta ja osaa ohjata Ko-Gi -kouluttautujaa.

Sisältö

 • Ko-Gi -koulutuksen rakenne, sisältö ja tavoitteet
 • Ko-Gi -koulutus prosessina kouluttautujan kannalta
 • Ohjaajan rooli Ko-Gi -prosessin aikana
 • Yksilöllisen ohjaamisen tavoitteet ja merkitys
 • Ko-Gi -ohjaamisen toimintatavat

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Partiotieto

Partiojohtaja -peruskoulutus, Ohjelmajohtaja -koulutus, Pestijohtaja -koulutus, Lippukunnanjohtaja -koulutus, Partiokouluttaja -koulutus, Organisaatiossa toimiminen -koulutus ja Koulutusohjaaja -koulutus.

Esitiedot: Ei esitietovaatimuksia – kohderyhmänä vahvan partiotaustan omaavat
aikuiset.

Tavoitteet: Tuntee Suomen ja kansainvälisen partion ajankohtaiset asiat (teemat,
tapahtumat ja tavoitteet).

Sisältö

 • Ajankohtaiset asiat partiossa
 • Sisältö mukautetaan kohderyhmän mukaan

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento

Lähiopetuksen kesto: 1 tunti (voi vaihdella ryhmän mukaan)

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Piirin koulutusorganisaatio ja sen toiminta

Oman piirin koulutusorganisaatio

  

Piirin/keskusjärjestön koulutustoiminnan käytäntöjen tunteminen ja niiden soveltaminen

Työnjako piiri/keskusjärjestö

Koulutuksen tilastot vuosiselosteista ja piirikyselyistä 

Piirin koulutustoiminnan vuosikellon laatiminen

Piirin toiminnansuunnittelun syklin tunteminen, ilmoittautumiskäytäntöjen tunteminen, muiden tapahtumien huomioon ottaminen

Vuosikellon tarkastaminen vuosittain 

Yhteistyö koulutustoiminnan sidosryhmien kanssa (lpk:t, piirin muut ryhmät, muut piirit, kj ja partion ulkopuoliset tahot)

Lpk:t ovat kohderyhmää, piirin muut ryhmät kohderyhmää ja yhteistyökumppaneita.

Muiden piirien ja SP:n koulutustoimintaan tutustuminen.Partion ulkopuolisten tahojen koulutustoimintaan tutustuminen.

Lippukunnalle tai muulle partio-organisaatiolle räätälöidyn koulutuksen tuottaminen

Koulutuksen räätälöiminen, keskeisen sisällön valinta kohderyhmä huomioiden.

Olemassa olevan koulutusmateriaalin soveltaminen 

Viimeksi päivitetty 6.11.2019

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Partiokolutuksen ja koulutusjärjestelmän tarkoitus, tavoitteet, rakenne ja sisällöt syvällisesti

KoJ:n tavoitteet, rakenne, sisällöt ja dokumentit

Validointi

Nousujohteisuus
Muiden järjestöjen koulutus

Partiokasvatuksen, osaamisen ja koulutusjärjestelmän keskinäinen suhde

Käsitteiden määrittely ja niiden suhde toisiinsa

  

Koulutusjärjestelmän soveltaminen piirin tai vastaava partio-organisaation koulutustoiminnan suunnittelussa

Koulutustoiminnan suunnittelu koko organisaatiossa

Koulutusten järjestäminen koko organisaation osaamista tukevaksiLuottisten henkilökohtaisen koulutussuunnitelman teko

Koulutusjärjestelmän arviointi ja kehittäminen

Ajanmukaisuus, sisällön suhde käyttäjien tarpeisiin, sisältöjen koulutettavuus päivitystarve

KoJ päivitysprosessiKoulutuksen erilaiset trendit

Koulutustapahtuman järjestäminen piirin ja muun partio-organisaation tapahtumia hyödyntämällä

 

Tapahtuman kohderyhmä vrt. koulutuksen kohderyhmäAikataulut, markkinointi

Viimeksi päivitetty 6.11.2019

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) partiokoulutuksessa

Mitä ahotoinnilla voidaan saavuttaa? Miksi ahotointia pitäisi tehdä partiossa?

Miten staabi voi tunnistaa osaamista?

(Osaamiskartoitukset, aloituskeskustelut)

Kouluttautujan erityistietämyksen hyödyntäminen.

Ahotoinnissa aina huomioitava validoidut koulutukset ja Sivis-opintopisteet.

Muut osaamisen tunnistamisen työkalut (osaamismerkit, osaamiskiekko, ym.)

Partion nuorisoalan osaamiskeskus

SP:n osaamisverkosto

Monimuotoisen partiokoulutuksen suunnitteleminen ja johtaminen

Mitkä osat soveltuvat etäkoulutukseen, mitkä toimivat paremmin lähijaksoilla, mitä voi suorittaa itsenäisesti.

Kenelle koulutus sopii?

Monimuotokoulutuksen ja korvaavan tehtävän ero.

Monimuotoisen partiokoulutuksen kehittäminen.

 

Itsenäisten oppimistehtävien laatiminen ja niiden suorittamisen ohjaaminen

Millainen on hyvä itsenäinen oppimistehtävä?

Tehtävien tarkoituksenmukaisuus.

Miten tavoitteisiin päästään?

Kouluttajan/ohjaajan roolit.

  

E-oppimisen perusteet ja erilaiset työkalut sekä niiden käyttö partiokoulutuksen toteuttamisessa

Piirin/SP:n tarjoamat e-oppimisen työkalut.

Partiomoodlen käytön harjoittelu.

Muut (ilmaiset) työkalut.

Mitä otettava huomioon työkalua valitessa (käyttöoikeudet, kurssilaisten  osaaminen, riittävän tuen järjestäminen)
 

Viimeksi päivitetty 6.11.2019

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Laadun arvioiminen ja parantaminen

Miten partiolla

Määritellään laatu käsitteenä.

Laatukokemuksen yhteys odotuksiin ja tavoitteisiin.

Laadun eri näkökulmat (esim. laatu on hyvä/huono, odotusten mukainen, tasainen)

Tapoja laadun mittaamiseen.

Määrän ja laadun suhde toisiinsa. 

Laatutyökalut partiossa

Partion laatutyökalut (Peruskirja, partio-ohjelma, pestiavain, koulutusjärjestelmä,  SP:n minimikriteerit, jne.)

Lippukunnan toiminnan mittarit esim. (lippukuntaviisari)

Partion ulkopuoliset laatutyökalut ja niiden soveltaminen partiotoimintaan

Esim. Loistolippukunta (Häme)

Ongelmien pilkkominen

Ongelmien ja vahvuuksien tunnistaminen määritellyistä mittareista

Juurisyyanalyysi

Menetelmiä nykytilanteen arviointiin (esim. SWOT, palaute, mittarit).

Ongelman ja tavoitteiden jakaminen pienempiin osiin.

Riippuvuuksien määrittely ja ongelman muotoilu ratkaistavaksi ketjuksi 

Ongelmien ratkaiseminen kehittämishankkeen avulla

Tavoitteiden määrittely (esim. SMART).

Jatkuvan kehittämisen ja yksittäisen kehittämishankkeen suhde toisiinsa.

Jatkuvan kehittämisen periaate (esim. PDCA)

Asetettujen tavoitteiden suhde ylemmän tason tavoitteisiin. 

Laadun johtaminen

Laadusta viestiminen: sisäinen ja ulkoinen viestintä

Laatukulttuuri: toiminnan kehittämisen ilmapiiri

Organisaation ja yksilöiden osallistaminen ja sitouttaminen  laadun ja toiminnan kehittämiseen

Laadun ja tavoitteiden seuranta

Odotusten hallinta

Muutosjohtaminen

Organisaation toiminnan ja/tai laadun jatkuva visualisointi (esim. Kanban)

Laatustrategian suunnittelu

Toiminnan suunnittelu niin että virheen mahdollisuutta ei ole

Viimeksi päivitetty 6.11.2019

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Johtaminen, ohjaaminen, valmentaminen,
kouluttaminen ja mentorointi partiossa

Johtamisen, ohjaamisen, valmentamisen ja mentoroinnin sijoittaminen tuen nelikenttään osaamisen ja tavoitteen akselien avulla.

Coaching ja mentorointi suhteessa edellisiin

Kouluttamisen funktio tuen nelikentässä.
 

Ohjaaminen kouluttamisen ja oppimisen välineenä

Ohjaaminen partiossa (kuka ja ketä, miten ja milloin?)

Ohjaajan oma kehittyminen

Oppimisen menetelmät
 

Ohjaamisen työkalut

Ohjauskeskustelu

Ohjattavan omien tavoitteiden sanoittaminen

Oman osaamisen ja edistymisen havaitseminen ja sanoittaminen

Digitalisaation hyödyntäminen

Osaamiskartoitusten hyödyntäminen
Coaching

Projektin tekijöiden ohjaaminen

Ohjaamisen merkitys ja menetelmät partioprojekteissa

Projektin ohjaamisen vaiheet

Ohjausryhmän toiminta

Viimeksi päivitetty 6.11.2019

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ko-Gi -koulutus

Ohjaajan ja kouluttautujan ohje:

 • Ko-Gi -koulutusten järjestäminen Suomessa
 • Ko-Gi -koulutuksen tavoitteet
 • Ko-Gi -ohjaajan kriteerit

Yhteydet ja erot VBL -koulutukseen

Ko-Gi -koulutusten kehittyminen ja kehittäminen

Ko-Gi -koulutuksen perinteet ja historia

Ko-Gi -prosessi

Ko-Gi -koulutuksen kokonaisuus ohjaajan näkökulmasta

Ko-Gi -koulutuksen kokonaisuus kouluttautujan näkökulmasta

Kurssien erilainen rakentuminen

Ko-Gi -koulutuksen kokonaisuus piirin ja SP:n näkökulmastaKo-Gi -koulutuksen kokonaisuus kouluttajan (luotsin ja kummin) näkökulmasta

Ko-Gi -ohjaajan rooli

Miksi Ko-Gi -prosessia ohjataan

Oma motivaatio ja vahvuudet (kompetenssi) pestiin.

Ko-Gi -ohjaamisen erot mentorointiin, valmentamiseen ja tekemisen ohjaamiseen.

Sijoittuminen toimija-tukija janoille.
Ohjaajan oma kehittyminen 

Yksilöllinen ohjaaminen

Osaamiskartoituksen hyödyntäminen ohjaamisessa

Ohjattavan omien tavoitteiden tunnistaminen ja sanoittaminen huomioiden Ko-Gin tavoitteet

Avoimien kysymysten ja kuuntelun merkitys.

Reflektoinnin ohjaus (esim. GIBBS kehä)

Yksilöllisten toimintatapojen tunnistaminen ja niihin reagointi

Ohjaamisen teoriaa (esim. KOLB kokemuksellisen oppisen malli)

 

Ko-Gi -ohjaamisen toimintatavat

Ohjauskeskustelut: lukumäärä ja taajuus

Loppuraportointi (kirjallinen sekä suullinen)

Mahdolliset ongelmatilanteet ohjaussuhteessa

Ohjauskeskustelun tapoja ja vaiheita.

 

Viimeksi päivitetty 18.2.2020

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ajankohtaiset asiat partiossa

 

(pohjana SP:n vuosittain päivitettävä P4 ajankohtaista partiossa -ohjeistus ja mahdolliset piirin tekemät ohjeet)

Miten partiolla menee, Suomessa, ajankohtaiset keskustelunaiheet

 

 

 

 

 

Teemat

Partion vuositeema, strategiset painotukset, miten ottaa ne huomioon omassa toiminnassa

 

 

 

Leirit ja tapahtumat

Seuraavat suurtapahtumat (piirileirit ja vastaavat, Finnjamboree, suurjuhlat, jäsenkokous, Roverway, maailmanjamboree ym.)

 

 

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Lue täältä, mitä hyötyä opintopisteytetystä todistuksesta on partiolaiselle.