Veneenohjaajakurssi

Veneenohjaajakurssi on Suomen Partiolaisten järjestämää taitokoulutusta. Kurssin tavoitteena on antaa tarvittavat tiedot ja taidot toimia partioaluksen päällikkönä valoisaan aikaan rajoitetulla harjoitusvesialueella tai vahtipäällikkönä tai navigoijana päivällä hyvän näkyvyyden vallitessa. Kurssiin kuuluu teoriaopetusta ja veneillä tapahtuvaa käytännön opetusta ja harjoittelua.

Kurssin hyväksytysti suorittaneille jaetaan käytännönosan lopussa Suomen Partiolaisten Veneenohjaajakurssin merkki.

Kohderyhmä ja vaatimukset

Veneenohjaajakurssi on perustason koulutus, johon voi osallistua vähintään 15-vuotias partiolainen. Aiempi veneilykokemus ei ole välttämätöntä kurssille osallistuvalla, mutta tuolloin tulee perehtyä kurssin ennakkomateriaaliin. Partio-ohjelman meripartioaktiviteetit muodostavat hyvän pohjan kurssille osallistumiselle.

Koulutuksen rakenne

Kipparikurssissa on neljä osaa. Kurssin osallistujien on suoritettava pääsykoe ennen kurssia. Kokeesta tulee saada vähintään 60 % kokeen kokonaispistemäärästä. Kurssiin kuuluu kaksi erillistä teoriaviikonloppua. Teoriaosien kesto on yhteensä neljä vuorokautta. Osa koulutuksesta voidaan järjestää etäopetuksena. Teoriakoulutuksen lopuksi järjestetään teoriakoe.

Kurssin käytännönosa on pituudeltaan kolme vuorokautta. Käytännönosa toteutetaan yhdellä tai useammalla koulutusaluksella. Käytännönosan henkilökohtaisella lokikirjalla seurataan koulutuksen tavoitteiden toteutumista.

 

Osaamistavoitteet

 • Osallistuja osaa soveltaa huviveneilyä koskevat keskeisiä säännöksiä.
 • Osallistuja osaa kuljettaa alusta päivällä hyvissä olosuhteissa.
 • Osallistuja osaa käsitellä alusta ajon aikana ja rantauduttaessa tai rannasta lähdettäessä.
 • Osallistuja osaa kertoa keskeisimmät veneilytoiminnan riskit miehistön jäsenen kannalta.
 • Osallistuja osaa soveltaa reittisuunnittelun keskeisiä periaatteita ja ymmärtää niiden tarkoituksen.
 • Osallistuja osaa ottaa huomioon veneilytoimintaan vaikuttavat keskeisimmät sääilmiöt aluksen kulkiessa.

Osaamisen arvioinnin kuvaus

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

 • Osallistumisen lähiopetukseen ja harjoituksiin
 • Koulutukseen kuuluvien itsenäisten oppimistehtävien suorittamisen
 • Teoriaosan loppukokeen hyväksytty suorittaminen (vähintään 60 % maksimipisteistä). Yhdestäkään kokeen osa-alueesta (Partiopurjehdus, Aluksen rakenne ja järjestelmät, Aluksen käsittely, Purjehdus, Navigointi, Elektroninen navigointi, Viestiliikenne, Turvallisuus, Turvallisuusohjeet ja säännöt, Sääoppi) pistemäärä ei saa jäädä nollaan
 • Käytännönosan hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 75 % läsnäoloa

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan teoriaosan loppukokeella ja käytännönosan lokikirjalla.

Arvioinnin kohteet

 • Tulkitsee merenkulun väistämissääntöjä teoriakokeessa
 • Luettelee huviveneilyä koskevat keskeiset säännökset
 • Osoittaa ymmärtävänsä kompassiin liittyvät käsitteet
 • Osoittaa ymmärtävänsä matka-, aika- ja nopeuslaskut ja koordinaattijärjestelmän
 • Toimii valvotusti aluksen kuljettajana ja navigointitehtävissä
 • Määrittää aluksen sijainnin onnistuneesti useammalla tavalla
 • Toimii oikeaoppisesti miehistön jäsenenä lähtövalmisteluissa, rantautumisessa ja mies yli laidan tilanteessa
 • Selittää miehistön jäsenen toiminnan tyypillisissä vaaratilanteissa (esimerkiksi tulipalo tai vuoto)
 • Suunnittelee partiopurjehduksen ja tekee sille reittisuunnitelman
 • Tulkitsee merisääennustetta ja selittää sen vaikutusta reittisuunnitelmaan
 • Esittelee aluksen keskeisimmät osat ja järjestelmät ja niiden toiminnan

Oppimistehtävät

Luennot, toiminnallinen opetus maalla ja vesillä, käytännön harjoittelu

Kirjallisuus ja materiaali (osallistuja)

 •  Diaesitysten tiivistelmät
 • Kurssin ennakkomateriaali- ja kertaustehtäväpaketti
 • Harjoituskartta Saimaa
 • Apua! Veneilijän turvallisuusopas, Rajavartiolaitos
 • Suomen partiolaisten turvallisuusohjeet
 • Suomen partiolaisten turvallisuusohjeet partiotoimintaan vesillä

Kirjallisuus ja materiaali (kouluttaja)

Veneenohjaajakurssia varten on laadittu seuraavat materiaalit:

 •  Meripartion laatukäsikirja
 • Veneenohjaajakurssin kouluttajan ohje
 • Diaesitykset teoriakoulutuksista
 • Harjoitustehtäväpaketti malliratkaisuineen
 • Harjoituskartta Saimaa
 • Ennakko- ja loppukoetehtäväpaketit malliratkaisuineen
 • Apua! Veneilijän turvallisuusopas, Rajavartiolaitos
 • Suomen partiolaisten turvallisuusohjeet
 • Suomen partiolaisten turvallisuusohjeet partiotoimintaan vesillä

Koulutuksen sisältö

 • ​Partiopurjehdus
  • Purjehdusten johtaminen
 • Merimiestaidot
  • Hyvä merimiestapa
 • Aluksen rakenne ja järjestelmät
  • Tutun aluksen tekniset järjestelmät ja niiden käyttö
 • Aluksen käsittely
  • Aluksen ohjaaminen erilaisissa olosuhteissa ja ohjaamiseen liittyvät järjestelmät
  • Rantautumisen johtaminen ja aluksen kiinnittäminen erilaisissa tilanteissa
  • Olosuhteiden vaikutus aluksen rantautumiseen ja ohjailuun
 • Purjehdus
  • Purjeiden operointi
 • Navigointi
  • Merenkulun turvalaitteet pimeänavigoinnin kannalta
  • Paikanmäärityksen harjoittelu tutun aluksen välineillä
  • Reittisuunnittelu pimeällä
 • Elektroninen navigointi
  • Tutun aluksen elektronisten navigointivälineiden tehokas käyttö navigoinnin tukena
 • Viestiliikenne
  • Tutustuu tutun aluksen radiokalustoon radioasemanhoitajan ohjauksessa
 • Turvallisuus
  • Tarkistuslistojen käyttö
  • Tutun aluksen riskienhallinta
  • Harjoittelee toimintaa hätätilanteissa tutulla aluksella
 • Turvallisuusohjeet ja säännöt
  • Huviveneilyä koskevan lainsäädännön osaamisen syventäminen
  • Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet partiotoimintaan vesillä

Vastaava järjestäjä ja koulutettavien maksimimäärä kouluttajaa kohden

Kurssin järjestämisvastuu on partiopiireillä. Kurssi on SP:n partio-ohjelman mukainen ohjelmatapahtuma. Piirin meripartio-ohjaaja valvoo, että kurssi järjestetään koulutussuunnitelman mukaisesti. Teoriaosalla tulee olla vähintään 1 kouluttaja alkavaa kymmentä kurssilaista kohden. Käytännönosalla tulee olla vähintään yksi kouluttaja yhtä alusta kohden sekä yksi kouluttaja alkavaa kymmentä kurssilaista kohden.

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Suomen Partiolaisten Kasvatusvaliokunta ja Suomen Partiolaisten Meripartioryhmä yhteistyössä Suomen Partiolaisten Vapaaehtoistuen valiokunnan kanssa.

Todistus ja suoritusten dokumentointi

Teoriaosan loppukokeen hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus teoriaosan suorittamisesta. Käytännönosan hyväksytysti suorittaneelle annetaan todistus käytännönosan suorittamisesta.
Partiopiirin työntekijä kirjaa kurssisuoritukset partiorekisteri Kuksaan. Kun kurssin käytännönosa ja teoriaosa on molemmat suoritettu, kirjataan kurssin kokonaissuoritus Kuksaan ja Sivisverkkoon, mistä sen siirtyy Koski-tietovarantoon, jos osallistuja on antanut siihen luvan.


Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta on mahdollista hakea vapaan sivistystyön oppilaitos Siviksen myöntämä opintopisteytetty todistus. Todistuksessa Partio on koulutuksen toteuttaja ja Opintokeskus Sivis koulutuksen järjestäjä. Todistuksessa kouluttajaksi on merkitty kurssinjohtaja, joka vastaa koulutuksen vaatimustenmukaisuudesta huviveneenkuljettajan kirjan vaatimusten osalta. Kurssin laajuus on 4 op.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Lue täältä, mitä hyötyä opintopisteytetystä todistuksesta on partiolaiselle.