Luotsikoulutus

Suomen Partiolaisten luotsikoulutus antaa kouluttautujalle valmiuksia ohjata 12-22-vuotiaita nuoria ja heidän ryhmien vertaisjohtajia. Koulutus antaa kouluttautujalle valmiuksia tukea nuorta vertaisjohtajaa suunnittelemaan ja johtamaan partiomaista toimintaa. Kouluttautuja saa valmiuksia ymmärtää nuoren kehitysvaiheita ja käytännön menetelmiä erilaisten nuorten kanssa toimimiseen. 

Kohderyhmä ja vaatimukset

Luotsikoulutus on tarkoitettu tarpojien, samoajien ja vaeltajien (eli 12-22-vuotiaiden partiolaisten) luotsina toimivalle tai kyseisessä pestissä aloittavalle aikuiselle (yli 22-v.). Pestillä tarkoitetaan pestatun toimimista sovitun sisältöisessä ja pituisessa tehtävässä, jossa pestattu saa perehdytyksen ja tuen sekä oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuden. 

 Koulutuksen osallistumisen esitietovaatimuksena on suoritettu partiojohtajaperuskoulutus.

Osaamistavoitteet

 • Osallistuja osaa selittää 12-22-vuotiaan nuoren kehitysvaiheet ja sen, kuinka partio vastaa näihin kehitystarpeisiin 
 • Osallistuja osaa ohjata nuoria ja aikuisia partiotoiminnassa 
 • Osallistuja osaa organisoida kohderyhmälle tarkoitetun partio-ohjelman toteuttamista 
 • Osallistuja osaa toimia luotsin pestissä ja aikuisen roolissa 12-22-vuotiaan nuoren kasvattajana 

Osaamisen arvioinnin kuvaus

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

 • koulutukselle asetettujen ennakkovaatimusten täyttymisen 
 • osallistumisen lähiopetukseen ja harjoituksiin 
 • koulutukseen kuuluvien itsenäisten oppimistehtävien tekemisen 
 • osallistumisen koulutuksen aloitus- ja päätöskeskusteluun. 

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan päätöskeskustelulla kouluttajan ja osallistujan välillä. Päätöskeskustelussa varmistetaan, että osallistuja on saavuttanut koulutuksen osaamistavoitteet arvioinnin kohteiden mukaisesti.  Jos osallistujan osaamisessa on selkeitä puutteita, sovitaan yhdessä siitä, miten ne täydennetään. Samalla osallistujalle annetaan mahdollisuus pohtia omaa toimintaansa ja oppimaansa koulutuksen aikana sekä antaa palautetta kouluttajille. 

Partiokoulutuksiin kuuluvista aloitus- ja päätöskeskusteluista voi lukea tarkemmin tästä.

Arvioinnin kohteet

 • Tuo keskustelussa esiin tapoja, joilla partio vastaa nuoren eri kehitysvaiheisiin 
 • Analysoi ohjaamisen ja johtamisen eroja harjoitustilanteessa 
 • Suunnittelee ikäkauden partio-ohjelman mukaista toimintaa 
 • Kuvaa aikuisen roolia 12-22 vuotiaan nuoren kasvattajana partiossa 

Oppimistehtävät

Keskustelut, ryhmätyöt, ennakkoon tehtävä itsenäinen pohdintatehtävä 

Kirjallisuus ja materiaali (Osallistuja)

 • Kasvatustavoitteet ikäkausittain: tarpojien/samoajien/vaeltajien kasvatustavoitteet 
 • Tarpoja-/Samoaja-/Vaeltajaluotsin opas 
 • Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet 
 • Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä -ohje 

Kirjallisuus ja materiaali (Kouluttaja)

 • Kasvatustavoitteet ikäkausittain: tarpojien/samoajien/vaeltajien kasvatustavoitteet 
 • Tarpoja-/Samoaja-/Vaeltajaluotsin opas 
 • Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet 
 • Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä -ohje 
 • Partiojohtajan käsikirja

Koulutukseen sisältyvät moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Opetustunnit (Kouluttajan työmäärä)
IK3: Minä luotsina Itsensä kehittäminen 2 h
K1: Kehitys ja kasvu 1 Kasvatus 2 h
K4: Ikäkausiohjelman perusteet (tarpoja, samoaja, vaeltaja) Kasvatus 3 h
O1: Ohjaamisen perusteet Johtaminen 2 h
    Yhteensä 9 tuntia

Vastaava järjestäjä

Partiopiiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta, yhteistyössä kasvatusvaliokunnan kanssa.

Moduulit

Osaamisalue: Itsensä kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Luotsikoulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää luotsin pestin sekä aikuisen roolin 12-22-vuotiaan nuoren kasvattajana ja on valmis kehittymään pestissään.

Sisältö

 • Omien vahvuuksien ja nuorten johtamiseen liittyvien kehittymistarpeiden tunnistaminen
 • Luotsin pesti eri ikäkausissa: vastuut, tuki ja koulutusmahdollisuudet.
 • Aikuisen roolin merkitys 12-22 -vuotiaiden nuorten elämässä (esim. murrosikä, päihteiden käyttö, seurustelu ja seksuaalisuus).
 • Eri-ikäisten nuorten kehityksessään tarvitseman aikuisen tuen merkitys
 • Luotsin vastuu toiminnan turvallisuudesta partiotapahtumissa (turvallisesti yhdessä -koulutus, turvallisuusohjeet, kriisiviestintä, turvallisuussuunnitelma, lastensuojelu).

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Toiminnallinen menetelmä
 • Pohdintatehtävä ennakkoon ja toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia


Osaamisalue: Kasvatus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Akela-/Sampo -koulutus, luotsi -koulutus
Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää kyseisen ikäkauden lapsen/nuoren kehitysvaiheen ja kuinka partio vastaa tähän kehitystarpeeseen.

Sisältö

 • Ikäkauden henkinen ja fyysinen kehityskaari
 • Ikäkauden keskeiset kehitystapahtumat kasvatustavoitteiden havainnollistamina
 • Keskeiset elämäntapahtumat, kulttuuri ja elinympäristö sekä motivoivat tekijät, tyttöjen ja poikien väliset erot
 • Kavereiden ja ryhmän merkityksen ymmärtäminen eri ikäkausissa ja partiossa pysyminen tilastojen valossa
 • Ikäkauden ohjelma- ja johtajamallin vastaavuus ikäkauden tarpeisiin

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento
 • Pari-/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia

Osaamisalue: Kasvatus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Luotsi -koulutus
Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää yhden ikäkauden ohjelman rakenteen ja kuinka sitä suunnitellaan ja johdetaan. Ymmärtää, miten nuorille tarjotaan partiomaista toimintaa.

Sisältö

 • Ikäkausien kasvatustavoitteet pääpiirteissään
 • Ikäkausien ohjelmaan liittyvät merkit, ohjelmatapahtumat, ohjelman rakenne, aktiviteetit sekä käytännön vinkkejä toteutukseen
 • Ikäkauden lupauksen ja ihanteet
 • Ikäkausien yhteistyön merkitys käytännössä
 •  Ryhmän rakenne, koko sekä edellytykset toimia ryhmänä
 •  Ikäkauden johtajamallit sekä toimintaa tukevat henkilöt ja tahot
 • Partiomenetelmä käytännössä toiminnan toteuttamisessa
 • Ikäkauden yhteistyötahot (lpk, alue, piiri, SP, KV).
 •  Toiminnan suunnittelun periaatteet ja merkitys
 • Ikäkauden tukimateriaaleihin perehtyminen
 • Retken merkitys kasvatuskeinona ja osana partio-ohjelmaa

Koulutusmenetelmät    

 • Aktivoiva luento
 • Pari/ryhmätyö
 • Toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 3 tuntia

Osaamisalue: Ohjaaminen

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Ryhmänohjaajakouluttaja -koulutus, Luotsi -koulutus

Esitiedot: Partiojohtaja -peruskoulutus tai vastaavat tiedot

Tavoitteet: Tuntee ohjaamisen toimintatapana nuorten ja aikuisten kanssa.

Sisältö

 • Ohjaaminen toimintatapana
 • Nuorten ja aikuisten ohjaaminen
 • Ohjaamisen merkitys ohjattavan osaamisen kehittymisessä

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Ohjaava keskustelu
 • Opetuskeskustelu

Lähiopetuksen kesto: 2 tuntia

Ydinainesanalyysit

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Eritystietämys (nice to know)

Oman vahvuudet ja kehitystarpeet

Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen ikäkauden johtajana

Erilaiset kouluttautumismahdollisuudet (lpk:n, alueen ja piirin tapahtumat)

 

Partion johtamismallli ja sen soveltaminen luotsin pestiin

 

Kehittyminen pestissä -työkalu

 

Partion koulutuspolku ja mahdollisuudet kouluttautua laajemmin

 

 

Mentorointi partiossa, miten mentori voi tukea luotsia

Luotsin pesti eri ikäkausissa

Ymmärtää luotsin pestin sisällön ikäkauden (tarpoja, samoaja ja vaeltaja) johtajana sekä nuoren johtajan tukena

 

Pestin vastuullisuus

 

Vastaavan ikäkausijohtajan sekä pesti-, ohjelma- ja lippukunnanjohtajan roolit luotsin tukena

 

 

 

Aikuisen roolin merkitys 12-22 -vuotiaan nuoren elämässä

12-22-vuotiaan nuoren kehitysvaiheet (esim. murrosikä, päihteiden käyttö, seurustelu ja seksuaalisuus) ja kuinka aikuinen luotsi voi tukea nuorta näissä tilanteissa

 

 

 

Luotsi tukena eri ikäisten nuorten kehitykselle

Miten luotsi/aikuinen voi tukea eri ikäisiä nuoria partiossa

 

Nuorten kanssa viestiminen

 

Nuorten elämän murroskohdat ja ongelmatilanteet sekä  ratkaisumalleja ongelmiin

Aikuisen tuen merkitys eri ikäisten nuorten kehitykselle yleisesti

 

Luotsi ja toiminnan turvallisuus

Luotsin vastuu toiminnan turvallisuudesta (turvallisuusohjeet, turvallisesti yhdessä -koulutus)

 

Kriisiviestinnän merkitys, turvallisuussuunnittelu, lastensuojelun perustiedot

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Eritystietämys (nice to know)

Ikäkauden kehityskaari

Psyykkisen ja fyysisen kehityksen yleiset lainalaisuudet ikäkaudessa

 

Tyttöjen ja poikien erot

 

Kasvatuspsykologinen näkemys kehitykseen

 

Keskeiset kehitystapahtumat

Ikäkaudessa tapahtuva kehittyminen kasvatustavoitteiden näkökulmasta

 

Itsenäistyminen

Ikäkauden kriisien ratkaisu

Keskeiset elämäntapahtumat

Lapsen ja nuorten elämään vaikuttavat asiat ja muutokset

 

Nuorten elämänpiiri ja kulttuuri

 

Kavereiden ja ryhmän merkitys

Ryhmän ja kavereiden merkitys lapselle/nuorelle

 

Partiossa pysymisen/ partiosta eroamisen syyt

Erilaisuuden hyväksyminen

Ikäkauden ohjelma- ja johtajamalli

Partiotoiminnan vastaus ikäkauden vaatimuksiin

 

Partiotoiminnan tarjoama tuki lapselle/nuorelle

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Eritystietämys (nice to know)

Kasvatustavoitteet

Kasvatustavoitteiden rakenne

Ikäkauden kasvatustavoitteiden sisältö

 

Ohjelman käyttö

Ikäkauden ohjelman rakenne ja termit

 

Kasvatustavoitteiden yhteys partio-ohjelman rakenteeseen

Lupaus ja ihanteet

Ikäkauden lupaus ja ihanteet

 

Kaikki partioihanteet

 

Siirtymävaiheet

Siirtymävaiheen järjestäminen

Siirtymävaiheen riskit partiotoiminnan jättämisessä

 

Ryhmän rakenne ja koko

Ikäkauden ryhmärakenne

Perusteet vartion rakenteelle

 

Johtajamalli

Luotsin pesti ja häntä tukevat aikuiset

Nuoren johtajan tukeminen

 

Lippukunnan ohjelmatoiminnan rakenne

Aikuisen merkitys ikäkaudessa

Partiomenetelmä

Partiomenetelmän käyttö partiotoiminnassa

 

Partiomenetelmä toiminnan laadun mittarina

 

Lasten ja nuorten oppiminen

Yhteistyötahot

LPK:n, alueen ja piirin ikäkausitapahtumat

SP:n ikäkausitapahtumat ja ohjelmapainotukset

Kansainvälisyys partiotoiminnassa

 

 

Toiminnan suunnittelu

Ryhmän toimintakalenteri

 

 

Tukimateriaalit

Johtajakansio ja SP:n nettisivut

 

Tukeva materiaali (askartelu-, leikki- tms.)

 

Retki

Luonnossa toimiminen osana partiomenetelmää:

Retken käyttö kasvatuskeinona

Luonnon hyödyntäminen toimintaympäristönä Retkiohjelman suunnittelu Retkestä tiedottaminen Johtajan rooli retkellä (koti-ikävä, avun ja ohjauksen tarve käytännön toimissa)

 

Luonnon huomioiminen toiminnassa esim. taitojen oppiminen, iltanuotiot, elämyksellisyys ajatuksenherättäjänä

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Eritystietämys (nice to know)

Ohjaaminen toimintatapana

Johtamisen ja ohjaamisen ero

 

Yksilön ja ryhmän ohjaamisen erot

 

Ohjaaminen käytännössä (esim. ohjauskeskustelu, kannustaminen, haastaminen)

 

Ohjaamisen vaikutus ryhmän rakenteen ja toiminnan kehittämisessä (ryhmän kehityksen vaiheet ja ryhmäyttäminen)

 

Nuorten ja aikuisten ohjaaminen

Vertaisjohtajan ja lähijohtajan roolit

 

Eri-ikäisten nuorten luotsaaminen ohjaamalla

Aikuinen nuoren ohjauksessa

 

Nuoren osallisuuden tukeminen tavoitteena nuori johtaja

 

 

Ohjaamisen merkitys yksilölle

Ohjattavan kehittyminen ohjauksen avulla

Ohjaajan oma kehittyminen ohjauksen edetessä

 

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Lue täältä, mitä hyötyä opintopisteytetystä todistuksesta on partiolaiselle.

Yläkuva: Heikki Heinonen