Osallistuminen Ko-Gille

Partiojohtajien jatkokoulutus Kolmiapila-Gilwell eli Ko-Gi on tarkoitettu sinulle partiossa toimiva aikuinen, joka haluat perehtyä partiotoiminnan tavoitteisiin ja menetelmiin, kehittää omaa toimintaasi partiojohtajana sekä viedä suomalaista partiotoimintaa eteenpäin.  

Ennen koulutukseen ilmoittautumista olet suorittanut partiojohtajaperuskoulutuksen (pjpk) sekä ehtinyt kerätä käytännön kokemusta partiojohtajapesteistä lippukunnassa, piirissä tai keskusjärjestössä. Sinulla on ainakin perustaidot retkeilystä ja leirielämästä. Olet 22 vuotias, yläikärajaa ei ole. Oleellista on, että olet halukas oppimaan uutta ja valmis sitoutumaan minimissään vuoden kestävään prosessiin.  

Kolmiapila-Gilwell -kurssi sisältää koulutusjärjestelmän mukaisen partiojohtajajatkokoulutuskokonaisuuden. Oman partiopiirisi koulutusryhmä tukee koulutuksen suorittamista ja tarjoaa Ko-Gi-ohjaajan, joka auttaa sinua osaamiskartoituksen täyttämisessä, työstämään toimintaosan tehtäviä, hyväksyy Ko-Gi-toimintaosan suorituksen ja lopulta luovuttaa Ko-Gi-tunnukset.  

Koulutus koostuu kahdesta eri pituisesta lähioppimisjaksosta sekä toimintaosasta.  Toisella lähijaksoista toimitaan luonnossa. Kaikilla kursseilla on erilaisia sähköisiä oppimistehtäviä ennen lähijaksoja ja niiden välissä. Kurssilla verkostoidutaan uusien, eri puolilta Suomea saapuvien partiolaisten kanssa ja tutustutaan partion tekemisen monimuotoisuuteen. Lähijaksoilla on luvassa monipuolista, laadukasta koulutusta ja tukea toimintaosaan.  

Toimintaosa koostuu pohdinnoista, kehittämistehtävästä ja syventävästä oppimistehtävästä. Kehittämistehtävään sisältyy tavoitteellista johtamista ja sitä tukee syventävä oppimistehtävä kurssilaisen itse valitsemasta aiheesta. Kurssin suoritusaika on enintään kolme vuotta siitä, kun kurssilainen on saanut hyväksymisilmoituksen. Lisäaikaa myöntää Ko-Gi -ryhmä Ko-Gi -ohjaajan suosituksesta. Suoritus päättyy raportointiin ja huipentuu kurssitunnusten juhlalliseen luovutukseen.  

Kurssin eteneminen

Koulutuksen aikana sinulla on tukenasi Ko-Gi -ohjaaja, joka on pääsääntöisesti joku oman piirisi koulutusohjaajista. Piirisi koulutusryhmä ottaa sinuun yhteyttä ilmoittautumisen jälkeen ohjaajan nimeämiseksi. Ko-Gi-ohjaajan vastuulla on toimintaosan ohjaus ja hyväksyminen. Toimintaosan päättää raportointi, jonka voi tarvittaessa toteuttaa myös suullisesti. Kurssinjohtaja vastaa yhdessä staabinsa kanssa kurssin lähijaksoihin liittyvistä asioista. Koko suorituksen hyväksyy Suomen Partiolaisten Ko-Gi -ryhmä, kun se on saanut tiedon kaikista osasuorituksista. Suorituksen hyväksymisen jälkeen saat todistuksen ja Ko-Gi -tunnukset.  

Aikaa koulutuksen suorittamiseen kuluu runsas vuosi. Koulutus alkaa oman ohjaajan tapaamisella. Tapaamisessa saat päiväkirjan ja pääset aloittamaan omien tavoitteiden ja toimintaosan kehittämistehtäväsi aiheen pohtimisen. Yhdessä ohjaajan kanssa täytät osaamiskartoituksen ja mietit mitä tavoitteita sinulla on tälle koulutukselle. Muista huomioida tässä vaiheessa, että kehittämistehtävä on johtamistehtävä, jolla tulee olla tilaaja. Kehittämistehtävän valintaan saat ohjausta oman ohjaajan lisäksi kurssin kouluttajilta. He myös vastaavat aiheen hyväksymisestä. Aihe pitää olla rajattuna viimeistään viimeisen kurssiosan alkaessa. Lisäksi lähijaksoilla keskustellaan syventävästä oppimistehtävästä, jonka valitset itse esimerkiksi osaamiskartoituksesi pohjalta. Kehittämistehtävään, oppimistehtävään ja pohdintoihin on hyvä varata aikaa reilusti. Syvenny niihin ja omaan oppimiseesi rauhassa.  

Partiojohtajien jatkokoulutuksen suoritettuaan partiojohtaja osaa arvioida omaa toimintaansa partiojohtajana, johtaa partiotoimintaa omassa toimintaympäristössään, kehittää partiotoiminnan laatua, ohjata aikuisia partiolaisia, selittää partion roolin kasvatusjärjestönä ja soveltaa partion päämäärää ja arvopohjaa toiminnassaan. Ko-Gi -kurssilta saat eväitä ja uusia ajatuksia lippukuntatoimintaan. Lisäksi kurssin käyneelle avautuvat uudenlaiset mahdollisuudet piirin ja SP:n tehtävissä. Ko-Gi -kurssin käyminen on tuonut lukuisille partiojohtajille uutta potkua pesteissä toimimiseen ja uskallusta ottaa vastaan uusia haasteita. 

Dokumentit

Kuksan Ko-Gi-rekisterin ohjeistukset

Ko-Gi-kouluttautujan ja -ohjaajan ohjeet

Osaamiskartoitus

Kehittämistehtävä

Muut dokumentit ja ohjeistukset

Ilmoittautumis- ja peruutusohjeet

KoGi-kursseille ilmoittaudutaan yhden Kuksa-linkin kautta.  Kurssin järjestäminen varmistetaan ilmoittautumisten määrän perusteella ilmoittautumisajan päättyessä. Toteutuakseen kurssilla pitää olla vähintään 20 osallistujaa. Ota siis kaveri mukaan tännekin! 

Ilmoittautuneita ei valita kursseille ilmoittautumisjärjestyksen perusteella, vaan tilanteessa, jossa kaikki eivät mahdu tietylle, ensisijaisesti haluamalleen kurssille, valinnat tehdään niin, että osallistujia saadaan mahdollisimman monipuolisesti eri piireistä ja lippukunnista. Kaikille ilmoittautuneille pyritään järjestämään paikka jollekin kurssille ja on todella tärkeää, että ilmoittautuessasi merkitset kurssivaihtoehdot, joille varmasti voit osallistua. Varmemmin myös mahdut jollekin kurssille, kun olet valmis tarvittaessa ottamaan kakkos- tai kolmosvaihtoehdoksi merkitsemältäsi kurssilta paikan. Vain yksi vaihtoehto ei takaa paikkaa juuri sille, tietylle kurssille.

Ilmoittautumislomakkeen kysymykset

Ilmoittautumislomakkeessa kysytään kurssitoiveen lisäksi milloin olet suorittanut partiojohtajaperuskoulutuksen ja mitä partiokoulutuksia olet suorittanut sen jälkeen. Kirjaa lomakkeelle myös tämänhetkiset partiopestisi. Turvallisuusasioiden vuoksi kysytään myös uimataidostasi ja terveydellisistä asioista, jotka saattavat vaikuttaa kurssille osallistumiseen. Kirjoita myös lyhyt kuvaus itsestäsi ja partiopolustasi johtajana. Pohdi lyhyesti omaa motivaatiotasi osallistua kurssille ja mitä odotat kurssilta tällä hetkellä. Tutustu kurssin osaamistavoitteisiin etukäteen ja kirjaa kolme tärkeintä osaamistavoitettasi. Tätä tietoa voidaan käyttää koulutuksen sisältöjen painotuksessa.

Peruutusohjeet Ko-Gi -kurssilla

  • Ilmoittautuminen kurssille on lähtökohtaisesti sitova.
  • Kurssiperuutuksen voi tehdä ilmoittautumisen ollessa käynnissä itse Kuksassa. Ilmoittautumisajan päätyttyä peruutusilmoitus tehdään aina sähköisesti Suomen Partiolaisten toimistolle (koulutus(at)partio.fi) tai vastaavalle toimihenkilölle matilda.kalvinmaki(at)partio.fi
  • Sairaustapauksissa peruuta ilmoittautuminen ohjeen mukaan. Näissä tapauksissa osallistumismaksu laskutetaan osallistujalta, mutta hänellä on mahdollisuus hakea korvausta ensisijaisesti omasta ja toissijaisesti partiovakuutuksesta. Lisätietoa vakuutuksesta: partio.fi/partiolaisille/partiovakuutus.
  • Ilmoittautuneita ei valita kursseille ilmoittautumisjärjestyksen perusteella, vaan tilanteessa, jossa kaikki eivät mahdu kurssille, valinnat tehdään niin, että osallistujia saadaan mahdollisimman monipuolisesti eri piireistä ja lippukunnista.

Tapahtuman ehdot

SP:n tapahtumissa ja koulutuksissa on otettu käyttöön vuoden 2021 alusta alkaen ehdot ylivoimaisen esteen tai Covid-19 pandemian vaikutuksista tapahtumaan. Lue ehdot tästä ja hyväksy ne Kuksassa ilmoittautumisen yhteydessä.

Ylivoimainen este
SP ei vastaa muutoksesta tai vahingosta, joka johtuu SP:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota SP:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ilmoittautumishetkellä ja jonka seurauksia SP ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää (kuten esim. sota, kapina, suorituksen estävä viranomaisen toimenpide tai suositus, lakko tai vastaava poikkeustilanne Suomessa tai tapahtuman kohdealueella). Tällaisessa tilanteessa SP:llä on harkintansa mukaan oikeus peruuttaa tai keskeyttää tapahtuma, tai muuttaa tapahtumaa (mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa). Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään, tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä palvelumaksulla sekä sillä osuudella, joka on jo tilitetty eteenpäin tapahtuman järjestämiseksi, ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä. Osallistujalla on aina mahdollisuus vaatia maksuja edelleen taholta, jolle maksut on tilitetty.

Koronavirus ja Covid19-pandemia
Koronaviruksesta suoraan tai epäsuoraan johtuvista syistä tai sen leviämisen torjumiseksi, SP:llä on oman harkintansa mukaan oikeus (i) muuttaa tapahtumaa (mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa) sekä (ii) keskeyttää tapahtuma. Lisäksi mikäli tapahtuma ei ole kohtuullisin järjestelyin muutettavissa tai siirrettävissä, tai se ei ole koronaviruksen etenemisvaiheesta johtuen tarkoituksenmukaista tai turvallista, SP:llä on oikeus peruuttaa tapahtuma. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään, tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä palvelumaksulla sekä sillä osuudella, joka on jo tilitetty eteenpäin tapahtuman järjestämiseksi, ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä. Osallistujalla on aina mahdollisuus vaatia maksuja edelleen taholta, jolle maksut on tilitetty.

Ko-Gi kurssien saavutettavuus

Ko-Gi-kurssit ovat helposti saavutettavia monin tavoin. Kursseilla kaikki kuuluvat joukkoon ja kiusaamiseen on nollatoleranssi. Ruoka on meille tärkeä viihtyvyyttä luova elementti ja erilaisten allergioiden yms. rajoitteiden huomioiminen on osa tätä. Muiden allergioiden suhteen kannattaa huomata, että samassa tilassa yöpyvillä voi olla varusteissaan esim. untuvamakuupusseja yms. allergiaa aiheuttavia. Jos tarvitset sähköä esim. uniapnealaitteeseen, pystymme sitä järjestämään sisätiloissa ja Evolla myös telttamajoitukseen. Tarkempia kurssikohtaisia tietoja esim. luonnossa liikkumisen suhteen saat kurssinjohtajilta. Turvallisuudesta huolehdimme kaikin tavoin ja useimmilla lähijaksoilla on saatavilla jääkaappitilaa lääkkeiden säilytykseen. Jos sinulla on näkö- tai kuulo-ongelmia, ota yhteyttä kurssinjohtajiin mahdollisuuksista selviytyä eri tilanteissa. Toistaiseksi emme pysty tarjoamaan maksuvapautuksia kurssimaksuista. Ko-Gi-kurssien esteettömyyttä kehitetään lähivuosina.

Katso lisätietoja partiotapahtumien saavutettavuuden kriteereistä https://www.partio.fi/partiolaiselle/tekemista-ja-kokemuksia/helppo-tulla-tunnus/

Ko-Gi-kurssille ulkomaille

Ko-Gi on mahdollista suorittaa myös ulkomailla. Voit itse etsiä Woodbadge-kursseja omien ulkomaisten kontaktiesi avulla tai verkkosivuilta. Muistathan, että voit hakea taloudellista tukea ulkomaille suuntautuviin partiomatkoihin erilaisista rahastoista.

Ko-Gi-tunnusten hakeminen

Huhtikuusta 2021 alkaen on otettu käyttöön Kuksan Ko-Gi rekisteri, jonne kurssilainen tuo raporttinsa, ohjaaja antaa lausuntonsa ja Ko-Gi ryhmän lukija antaa palautetta osallistujalle ja ohjaajalle. Kuksan avulla takaamme paremman henkilötietojen suojan osallistujan tiedoille. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ne, jotka käsittelevät raportteja.

Ohjaaja: tarkista Kuksasta omista tiedoistasi, onko ohjattavasi sinun Ohjattavat välilehden listassa (jos ei ole, ole yhteydessä matilda.kalvinmaki(a)partio.fi ja kerro kuka puuttuu.) Vuodesta 2020 alkaen ovat kurssilaiset saaneet ohjeen tallentaa osaamiskartoitus ja raportti Kuksaan. Lue raportti Kuksasta ja kirjoita oma lausuntosi osallistujalle. Sen jälkeen lähetä valmis raportti luettavaksi Kuksasta. Sekä ohjaajan, että kurssilaisen tarkemmat Kuksa-ohjeet ovat tämän sivun dokumenteissa.


Jos osallistuja on ollut kurssilla aiemmin kuin vuonna 2017

Ohjaaja toimittaa untuvikon Ko-Gi-raportin, kansilehden sekä oman lausuntonsa sähköisesti Suomen Partiolaisten toimistolle osoitteeseen koulutus(at)partio.fi, mistä raportit lähetetään Ko-Gi-ryhmän käsittelyyn. Raportti on lähetettävä käsiteltäväksi vähintään viisi viikkoa ennen toivottua tunnusten jakopäivää. 

Kysyttävää?

Mikäli et löytänyt vastausta hakemaasi kysymykseen Ko-Gi-kursseista, ohjaa kysymyksesi osoitteeseen koulutus(at)partio.fi tai suoraan vastaavalle toimihenkilölle Matilda Kälvinmäelle,  Matilda.kalvinmaki@partio.fi