Sampokoulutus

Sampokoulutus on tarkoitettu seikkailijajoukkueen eli 10–12-vuotiaiden partiolaisten ryhmän johtajana toimivalle aikuiselle.

Kouluttautuja saa valmiuksia ymmärtää lapsen kehitysvaiheita sekä saa käytännön vaihtoehtoja erilaisten lasten kanssa toimimiseen. Kouluttautuja oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallista viikoittaista toimintaa sekä retkiä partio-ohjelman mukaisesti. 

Kohderyhmä ja vaatimukset

Sampokoulutus on tarkoitettu seikkailijajoukkueen johtajana toimiville tai kyseisessä pestissä
aloittaville 18 vuotta täyttäneille partiolaisille.

Pestillä tarkoitetaan pestatun toimimista sovitun sisältöisessä ja pituisessa tehtävässä, jossa pestattu saa perehdytyksen ja tuen sekä oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuden. 

Esitietovaatimuksena on Tervetuloa partioon -koulutus tai käytännössä opitut vastaavat partion perustiedot. Esitietosuosituksena on perusretkeilytaidot. 

Osaamistavoitteet

 • Osallistuja osaa selittää 10-12-vuotiaan lapsen kehitysvaiheet ja sen, kuinka partio vastaa näihin kehitystarpeisiin 
 • Osallistuja osaa toteuttaa ikäkaudelle tarkoitettua partio-ohjelmaa 
 • Osallistuja osaa toimia sammon pestissä 
 • Osallistuja tietää aikuisen roolin ja tehtävät 10-12-vuotiaan lapsen kasvattajana 
 • Osallistuja osaa toimia turvallisesti ryhmänsä kanssa ja ennakoida mahdollisia riskejä 

Osaamisen arvioinnin kuvaus

Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Koulutuksen suorittaminen edellyttää:

 • koulutukselle asetettujen ennakkovaatimusten täyttymisen 
 • osallistumisen lähiopetukseen ja harjoituksiin 
 • koulutukseen kuuluvien itsenäisten oppimistehtävien tekemisen 
 • hyväksytysti suoritetun Turvallisesti yhdessä -koulutuksen 
 • osallistumisen koulutuksen aloitus- ja päätöskeskusteluun 

Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan päätöskeskustelulla kouluttajan ja osallistujan välillä. Päätöskeskustelussa varmistetaan, että osallistuja on saavuttanut koulutuksen osaamistavoitteet arvioinnin kohteiden mukaisesti.  Jos osallistujan osaamisessa on selkeitä puutteita, sovitaan yhdessä siitä, miten ne täydennetään. Samalla osallistujalle annetaan mahdollisuus pohtia omaa toimintaansa ja oppimaansa koulutuksen aikana sekä antaa palautetta kouluttajille. 

Partiokoulutuksiin kuuluvista aloitus- ja päätöskeskusteluista voi lukea tarkemmin tästä.

Arvioinnin kohteet

 • Kuvaa aikuisen roolia 10-12 vuotiaan lapsen kasvattajana partiossa 
 • Suunnittelee ikäkauden partio-ohjelman mukaista toimintaa 
 • Hahmottaa Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeista erityisesti seikkailijoiden kannalta olennaisia asioita 

Oppimistehtävät

Keskustelut, ryhmätyöt, ennakkoon tehtävä itsenäinen pohdintatehtävä

Kirjallisuus ja materiaali (osallistuja)

 • Seikkailijoiden kasvatustavoitteet
 • Sammon opas
 • Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet 
 • Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä -ohje 

Kirjallisuus ja materiaali (kouluttaja)

 • Seikkailijoiden kasvatustavoitteet
 • Sammon opas
 • Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet 
 • Suomen Partiolaisten Turvallisesti yhdessä -ohje 
 • Partiojohtajan käsikirja 

Koulutukseen sisältyvät moduulit

Moduulin nimiOsaamisalueOpetustunnit (Kouluttajan työmäärä)
IK1: Minä Sampona Itsensä kehittäminen 2 h
J1: Seikkailijaryhmän johtaminenJohtaminen4 h
K1: Kehitys ja kasvu 1Kasvatus2 h
K2: Ikäkausiohjelman perusteet
(seikkailija)
Kasvatus5 h
T2: Turvallisesti ryhmässäTurvallisuus2 h

Yhteensä 15 tuntia

Vastaava järjestäjä

Partiopiiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta, yhteistyössä kasvatusvaliokunnan kanssa.

Moduulit

IK1: Minä akelana/sampona

Osaamisalue: Itsensä kehittäminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Akela-/Sampokoulutus
Esitiedot: Tervetuloa partioon –koulutus tai vastaavat tiedot.
Tavoitteet: Ymmärtää akelan/sammon pestin ja aikuisen roolin 7-12-vuotiaan lapsen kasvattajana sekä on valmis kehittymään pestissään.

Sisältö

 • Perehdytään akelan/sammon pesteihin. Erityisesti vastuisiin,
  tukeen ja koulutusmahdollisuuksiin.
 • Opitaan tunnistamaan omat vahvuudet ja pohditaan omaa
  kehittymistä lasten johtajana.
 • Perehdytään sudenpentujen ja seikkailijoiden johtamisen ja
  ohjaamisen tarpeisiin.

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu
 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto 2 tuntia

Osaamisalue: Johtaminen
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Akela-/sampokoulutus
Esitiedot: Tervetuloa partioon –koulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Tuntee sudenpentu-/seikkailijaryhmän johtamisessa käytettäviä
johtamismalleja sekä käytännön vaihtoehtoja erilaisten lasten ja heidän
huoltajiensa kanssa toimimiseen.
Sisältö

 • Sudenpentu- ja/tai seikkailijaikäisten ryhmän johtaminen,
  siihen liittyvät ongelmatilanteet ja ongelmien ratkaisu / avun
  saanti
 • Erilaiset ryhmähallinnan keinot
 • Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön merkitys ja toiminnasta
  tiedottaminen vanhemmille
 • Käytännön vinkkejä eri kulttuureista tulevien lasten kanssa
  toimimiseen.

Koulutusmenetelmät

 • Ennakkotehtävä ja pari/ryhmätyö
 • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
 • Ohjaava keskustelu

Lähiopetuksen kesto:  4 tuntia

Osaamisalue: Kasvatus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Akela-/Sampokoulutus, luotsikoulutus
Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää kyseisen ikäkauden lapsen/nuoren kehitysvaiheen ja
kuinka partio vastaa tähän kehitystarpeeseen.

Sisältö

 • Ikäkauden henkinen ja fyysinen kehityskaari
 • Ikäkauden keskeiset kehitystapahtumat
  kasvatustavoitteiden havainnollistamina
 • Keskeiset elämäntapahtumat, kulttuuri ja elinympäristö
  sekä motivoivat tekijät, tyttöjen ja poikien väliset erot
 • Kavereiden ja ryhmän merkityksen ymmärtäminen eri
  ikäkausissa ja partiossa pysyminen tilastojen valossa
 • Ikäkauden ohjelma- ja johtajamallin vastaavuus ikäkauden
  tarpeisiin

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento
 • Pari-/ryhmätyö

Lähiopetuksen kesto 2 tuntia

Osaamisalue: Kasvatus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Akela/Sampokoulutus
Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Ymmärtää yhden ikäkauden ohjelman rakenteen ja kuinka sitä
suunnitellaan ja johdetaan. Ymmärtää, miten lapsille tarjotaan
partiomaista toimintaa.
Sisältö

 • Ikäkauden kasvatustavoitteet pääpiirteissään
 • Ikäkauden ohjelman soveltaminen: merkit,
  ohjelmatapahtumat, ohjelman rakenne, aktiviteetit.
 • Saadaan käytännön vinkkejä toteutukseen
 • Ikäkauden lupaus ja ihanteet
 • Ikäkausien yhteistyön merkitys siirtymävaiheessa
 • Ryhmän rakenteen ja koon merkitys sekä edellytykset
  toimia ryhmänä
 • Ikäkauden johtajamalliin sekä toimintaa tukeviin
  henkilöihin ja tahoihin tutustuminen
 • Partiomenetelmä toiminnan toteuttamisessa
 • Ikäkauden yhteistyötahot (lpk, alue, piiri, SP)
 • Toiminnan suunnittelun periaatteet ja merkitys
 • Ikäkauden tukimateriaaleihin tutustuminen
 • Retkien keskeinen merkitys kasvatuskeinona ja osana
  partio-ohjelmaa.

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento
 • Pari/ryhmätyö
 • Toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto 5 tuntia

Osaamisalue: Turvallisuus
Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Akela-/Sampokoulutus
Esitiedot: Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot
Tavoitteet: Osaa toimia turvallisesti ryhmänsä kanssa ja ennakoida mahdollisia
riskejä. Tietää voimassa olevat Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet.
Osaa toimia pienissä tapaturmatilanteissa. Suorittaa Turvallisesti yhdessä
-verkkokurssin.

Sisältö

 • Ikäkausille tyypillisten riskien tunnistaminen ja niihin voi
  varautuminen
 • Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet erityisesti sudenpentujen
  ja seikkailijoiden kannalta
 • Tapaturmissa toimiminen ja viestintä onnettomuuden sattuessa
  (ks. kriisiviestintä turvallisuusohjeesta).
 • Henkinen turvallisuus, kiusaaminen ja lastensuojelu Turvallisesti
  yhdessä -ohjeen avulla

Koulutusmenetelmät

 • Aktivoiva luento ja pari/ryhmätyö
 • Toiminnallinen menetelmä
 • Opetuskeskustelu

Lähiopetuksen kesto 2 tuntia

Ydinainesanalyysit

 

Sisältö 

Ydinaines (must know) 

Täydentävä tietämys (should know) 

Eritystietämys (nice to know) 

Akelan ja sammon pesti 

Ymmärtää akelan/sammon pestin sisällön - tärkeimmät tehtävät ja vaadittavat taidot 

  

Pestin vastuullisuus  

  

 

Vastaavan ikäkausijohtajan tarjoama tuki 

 

Ohjelma-, pesti- ja lippukunnanjohtajan tehtävät ja tuki sammoille/akeloille. 

 

 

 

 

 

 

 

Oma kehittyminen lasten johtajana 

Omat vahvuudet partiolaisena ja lasten johtajana 

Piirin (vast.) 

koulutustarjonta akeloille/sammoille 

 

Partion johtamismallli ja sen soveltaminen akelan/sammon pestiin 

 

Kehittyminen pestissä -työkalu 

 

Partion koulutuspolku ja mahdollisuudet kouluttautua laajemmin 

 

Mentorointi partiossa, miten mentori voi tukea akelaa/sampoa 

Sudenpentujen ja seikkailjoiden johtamisen ja ohjaamisen tarpeet 

Ikäkauden erityistarpeet: mitä pitää ottaa huomioon 

 

Ohjaamisen ja johtamisen ero 

Ohjaamisen vaikutus ryhmän rakenteen ja toiminnan kehittämisessä (ryhmän kehityksen vaiheet ja ryhmäyttäminen) 

 

 

Viimeksi päivitetty 18.1.2018 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Eritystietämys (nice to know)

Kasvatustavoitteet

Kasvatustavoitteiden perusrakenne ja “oman” ikäkauden kasvatustavoitteiden sisältö

 

Muiden ikäkausien kasvatustavoitteiden sisällöt

 

Ohjelman käyttö

Ikäkauden ohjelman rakenne ja termit

 

Kasvatustavoitteiden yhteys partio-ohjelman rakenteeseen

 

Lupaus ja ihanteet

Ikäkauden lupaus ja ihanteet

 

Kaikki partioihanteet

 

Siirtymävaiheet

Siirtymävaiheen järjestäminen

Siirtymävaiheen riskit partiotoiminnan jättämisessä

 

 

Ryhmän rakenne ja koko

Ikäkauden ryhmärakenne partio-ohjelman tukena

Perusteet lauman/joukkueen rakenteelle

 

 

Johtajamalli

Akelan/sammon pesti ja häntä tukevat aikuiset

Lippukunnan ohjelmatoiminnan rakenne

 

Aikuisen merkitys ikäkaudessa

Partiomenetelmä

Partiomenetelmän käyttö partiotoiminnassa

 

Partiomenetelmä toiminnan laadun mittarina

 

Lasten ja nuorten oppiminen

Yhteistyötahot

LPK:n, alueen ja piirin ikäkausitapahtumat

SP:n ohjelmapainotukset

 

 

Toiminnan suunnittelu

Ryhmän toimintakalenteri ja kokouksen rakenne

 

 

 

Tukimateriaalit

Johtajakansio ja SP:n nettisivut

Tukeva materiaali (askartelu-, leikki- tms.)

 

Retki

Luonnossa toimiminen osana partiomenetelmää:

Retken käyttö kasvatuskeinona

Luonnon hyödyntäminen toimintaympäristönä Retkiohjelman suunnittelu Retkestä tiedottaminen Johtajan rooli retkellä (koti-ikävä, avun ja ohjauksen tarve käytännön toimissa)

Luonnon huomioiminen toiminnassa esim. taitojen oppiminen, iltanuotiot, elämyksellisyys ajatuksenherättäjänä

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Ikäkausille tyypillisten riskien tunnistaminen  ja niihin varautuminen

 

Sudenpentu- ja seikkailijatoimintaan liittyvät riskit

 

 

Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet (erityisesti sudenpentujen ja seikkailijoiden kannalta)

 

SP:n turvallisuusohjeiden sisältö


Partiovakuutus

Meripartiotoiminnan turvallisuusohjeet (meripartiolaisille ydinainesta)

 

Tapaturmissa toimiminen ja viestintä onnettomuuden sattuessa

 

(ks. kriisiviestintä turvallisuusohjeesta).

Tapaturmiin varautuminen ja EA valmiuden suunnittelu

 

Avun hälyttäminen

 

Viestintä eri tasoisissa tapaturmissa

 

EA 1-kurssi (käydään halutessa erillisenä koulutuksena)

 

Henkinen turvallisuus, kiusaaminen ja lastensuojelu

 

(Turvallisesti yhdessä -ohjeen avulla)

 

Turvallisesti yhdessä verkkokurssi

 

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Johtaminen

 

 

 

 

 

Ongelmatilanteet

Aikuisen rooli lapsien johtajana

 

Vertaisjohtajuus ikäkaudessa

 

Sudenpentu-/ ja seikkailijaryhmän johtamisen ongelmatilanteet

 

Ongelmien ratkaisu ja avun saanti

 

Tuntee partion johtamismallin

 

Ryhmänhallinnan keinot

Ennakointi, ryhmähengen rakentaminen, rutiinit, ryhmän säännöt ja niiden merkitys, kannustaminen ja palaute, yhdessä päättäminen, vastuun jakaminen

 

Ryhmäyttämisen merkitys ja erilaisia malleja

 

Yhteistyö huoltajien kanssa

Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön merkitys

 

Ryhmän toiminnasta tiedottaminen

 

 

 

 

Lippukunnan viestintästrategia

 

 

 

 

 

 

Erilaisten lasten  kanssa toimiminen

Vinkkejä eri kulttuureista tulevien lasten kanssa toimimiseen

 

Vinkkejä erityislasten kanssa toimimiseen

 

Sisupartiointi

Suomen Partiolaisten moninaisuuslinjaus

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Eritystietämys (nice to know)

Ikäkauden kehityskaari

Psyykkisen ja fyysisen kehityksen yleiset lainalaisuudet ikäkaudessa

 

Tyttöjen ja poikien erot

 

Kasvatuspsykologinen näkemys kehitykseen

 

Keskeiset kehitystapahtumat

Ikäkaudessa tapahtuva kehittyminen kasvatustavoitteiden näkökulmasta

 

Itsenäistyminen

Ikäkauden kriisien ratkaisu

Keskeiset elämäntapahtumat

Lapsen ja nuorten elämään vaikuttavat asiat ja muutokset

 

Nuorten elämänpiiri ja kulttuuri

 

Kavereiden ja ryhmän merkitys

Ryhmän ja kavereiden merkitys lapselle/nuorelle

 

Partiossa pysymisen/ partiosta eroamisen syyt

Erilaisuuden hyväksyminen

Ikäkauden ohjelma- ja johtajamalli

Partiotoiminnan vastaus ikäkauden vaatimuksiin

 

Partiotoiminnan tarjoama tuki lapselle/nuorelle

 

Koulutus järjestetään yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Lue täältä, mitä hyötyä opintopisteytetystä todistuksesta on partiolaiselle.

Kuva: Jonne Sjögren