Ohjaajatodistukset

Partioalusten ohjaajantodistuksia myönnetään harjoitus-, saaristovesi- tai avomerialueilla suoritettavia
purjehduksia varten tämän turvallisuusohjeen mukaisesti. Lippukunnan, piirin meripartio-ohjaajan tai
SP:n meripartio-ohjaajan myöntämä ohjaajantodistus merkitään partiorekisteriin.

Lippukunnan hallitus voi myöntää oikeuden toimia aluksen päällikkönä tietyllä aluksella, kun
henkilöllä on vesialueelle tarvittava ohjaajantodistus ja hän on saanut riittävän opastuksen aluksen
turvalliseen käyttöön. Lippukunnan hallituksen myöntämä oikeus toimia tietyn aluksen päällikkönä
merkitään partion jäsenrekisteriin.

Mikäli alus on varustettu luvanvaraisella radiolaitteella, tulee aluksen päälliköllä olla sen käyttämiseen oikeuttava radiotodistus. Päällystön ensiaputaitojen tulee olla ajan tasalla: joko
voimassa oleva EA1-kortti tai vastaavat tiedot ja taidot, joita harjoitellaan säännöllisesti
Meripartiokursseilla koulutetaan partioaluksille miehistöä ja päälliköitä sekä luodaan edellytyksiä
turvalliselle partiotoiminnalle vesillä.

Ohjaajantodistus harjoitusvesialueelle (Lippukunnanjohtaja myöntää) 

Lippukunnan hallitus voi myöntää ohjaajantodistuksen ja oikeuden toimia aluksen päällikkönä alukselle erikseen määritellyllä harjoitusvesialueella henkilölle, jolla on olosuhteisiin nähden tarvittava
ikä, kyky ja taito vesikulkuneuvon hallitsemiseksi. Partioaluksen päällikön vähimmäisikä on 15 vuotta.
Todistus oikeuttaa haltijansa toimimaan erikseen määritellyn aluksen päällikkönä suotuisissa olosuhteissa. Piirin meripartio-ohjaaja hyväksyy aluskohtaisen harjoitusvesialueen.

Ohjaajantodistuksen harjoitusvesialueelle saamisen muut edellytykset:

 • Suoritettu veneenohjaajakurssi tai vastaavat taidot
 • On saanut riittävän käytännön koulutuksen aluksen ohjailuun,
  käsittelyyn sekä turvallisen partiopurjehduksen johtamiseen
 • On saanut riittävän perehdytyksen aluksen turvalliseen käyttöön

Lippukunnan tulee toimittaa piirin meripartio-ohjaajalle tieto myöntämistään ohjaajantodistuksista
harjoitusvesialueelle.

Ohjaajantodistus saaristovesialueelle (Piirin meripartio-ohjaaja myöntää) 

Piirin meripartio-ohjaaja voi lippukunnan anomuksesta myöntää ohjaajantodistuksen saaristovesialueelle 18 vuotta täyttäneelle partiolaiselle.

Ohjaajantodistuksen saaristovesialueelle saamisen muut edellytykset:

 • SP:n meripartion koulutusjärjestelmän mukaisen förstikurssin suoritus, tai
  tätä korkeamman meripartion koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen
  suoritus, tai korkeampi muu merenkulkututkinto ja vastaavat taidot
 • Taito käsitellä alusta saaristoalueella kaikkina vuorokaudenaikoina
 • Taito johtaa ja kouluttaa miehistöä
 • Suoritettu EA 1 -kurssi tai todetut vastaavat taidot
 • Riittävä käytännön purjehduskokemus

Ohjaajantodistus oikeuttaa haltijansa toimimaan partioaluksen päällikkönä saaristovesialueella.
Saaristovesialue kattaa Suomen rannikot, järvet, Suomenlahden perukan Viipurinlahdelle ja Saimaan
kanavan, sekä suotuisissa olosuhteissa Ahvenanmeren, Merenkurkun ja välin Helsinki-Tallinna.

Avomeriohjaajatodistus (SP:n meripartioryhmä myöntää)

SP:n meripartioryhmä voi myöntää ohjaajantodistuksen avomerialueelle vastuuntuntoiselle, vähintään
20 vuoden ikäiselle
partiojohtajalle lippukunnan johtajan anomuksen ja piirin meripartio-ohjaajan
lausunnon perusteella.

Henkilön tulee täyttää alempien ohjaajantodistusten vaatimukset, ja hänellä tulee olla hyvä arvosteluja johtamiskyky sekä kyky ylläpitää hyvää järjestystä ja partiohenkeä.

Ohjaajantodistuksen avomerialueelle saamisen muut edellytykset:

 • Suoritetut SP:n kipparikurssi tai sitä korkeampi merenkulkututkinto ja todettu vastaava pätevyys
 • Suoritettu partiojohtajan peruskurssi (ikäraja 18 vuotta)
 • Meri-VHF-radiopuhelimen käyttöön oikeuttava pätevyystodistus (SRC-tutkintotodistus)
 • SP:n tai vastaavan pelastautumiskurssin suorittaminen
 • Riittävä käytännön purjehduskokemus partioaluksen päällikkönä
 • Riittävä avomerikokemus: 
  • 50 vrk purjehduskokemusta, joista 30 vrk partioaluksen päällikkönä viimeisen viiden vuoden aikana. 
  • Lisäksi vähintään 1500 merimailia avomeripurjehduskokemusta (yli 20 mpk etäisyys rannikosta). 
  • Avomerikokemus tulee olla pääosin partioaluksella hankittua. Muu kokemus katsotaan eduksi. 

Avomeriohjaajantodistus oikeuttaa haltijansa toimimaan partioaluksen päällikkönä kaikilla aluksen
katsastuksen edellyttämillä vesialueilla.

Ohjaajatodistushakemuksen voi tulostaa itse.

Kuva: Julius Rantanen