Mentorikoulutus

Mentorointi -koulutus antaa kattavan kuvauksen siitä, mitä mentorointi on partiossa, mitkä ovat mentoroinnin pelisäännöt sekä mentorointiin liittyvät vastuut.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Koulutuksen kohderyhmä

Partiossa mentorin tehtäviin suuntaavat aikuiset

Osaamistavoitteet

Kouluttautuja tietää, mitä mentorointi partiossa on. Hän osaa luoda luottamuksellisen mentorointisuhteen.

Koulutuksen sisältö

Tavoitteet Kouluttautuja tietää, mitä mentorointi partiossa on. Kouluttautuja osaa luoda luottamuksellisen vapaaehtoisuuteen perustuvan mentorointisuhteen.
Sisältö        Mentorointi partiossa

Mentoroinnin pelisäännöt

Mentorin vastuut, tehtävät ja ominaisuudet

Aktorin vastuut, tehtävät ja ominaisuudet

Mentorointisopimus

Koulutusmenetelmät        Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
Lähiopetuksen kesto 3 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksolla, mahdollisesti osoitettavat henkilökohtaiset harjoitustyöt..

Vastaava järjestäjä

Piiri ja keskusjärjestö

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta

 

 

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Mentorointi partiossa ja mentorin rooli

Tietää mitä mentorointi partiossa on (Mentorointi Partiossa /2015)

  
 

Tietää, ettei mentorilla saa olla omia tavoitteita asian suhteen, ellei siitä ole yhteisesti sovittu (esim. lippukuntien yhdistäminen)

  
 

Ymmärtää mentorin roolin, ei tee vaan tukee

  
 

Ymmärtää, että mentorointi voi kohdistua tekemiseen tai aktorin kehittymiseen

  

Mentori-aktori -suhde

Osaa luoda luottamuksellisen vapaaehtoisuuteen perustuvan mentorointisuhteen

Ymmärtää parittamisen merkityksen ja osaa tehdä sen

 
 

Soveltaa suhteen aktorin tarpeiden mukaan

Mentorointisopimuksen tekeminen

 
 

Osaa tunnistaa aktorin osaamista ja kehittämiskohteita

  
 

Analysoi suhdetta ja kehittää sitä aktorin ja mentorin tarpeiden ja tavoitteiden mukaan

  

Mentorina kehittyminen

Ymmärtää, että mentorointia oppii vain tekemällä

Ymmärtää itsensä jatkuvan kehittämisen merkityksen (johtajatulet, Kohtaus, piirit)