Turvallisuusohjeet

Lippukunnan on aina  muistettava ottaa huomioon turvallisuus kaikessa partiotoiminnassa. Huomioikaa nämä materiaalit turvallisuusasioiden suunnittelussa.

Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeiden tarkoituksena on ehkäistä vahinkoja ja toisaalta myös antaa ohjeita ja varautua vahinkojen kohtaamiseen ja niistä selviytymiseen. Turvallisuusohjeista löytyvät toimintaperiaatteet ja ohjeet erilaisiin tapahtumiin.

Turvallisuusohjeet partiotoimintaan vesillä 

Turvallisuusohjeet partiotoimintaan vesillä täydentävät yleisiä turvallisuusohjeita ja kertovat, miten toimitaan turvallisesti merellä, järvillä ja joilla.

Ilmoitus turvallisuushavainnosta partiotoiminnassa vesillä

Suomen Partiolaisten Meripartioryhmä kerää tietoa partiotoiminnassa vesillä sattuneista poikkeamatilanteista. Näihin lukeutuvat muun muassa onnettomuustilanteet, vaaratilanteet ja muut turvallisuushavainnot, kuten laitteiden rikkoutuminen tai erilaiset läheltä piti -tilanteet.

Turvallisuussuunnitelmapohjat

Turvallisuussuunnitelma on laadittava hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ja käytävä läpi kaikkien vastuuhenkilöiden kanssa, jotta kaikilla on tiedossa yhdessä sovitut toimintatavat. Suunnitelmasta tulee ilmetä varautuminen uhkiin ja onnettomuuksiin, toimenpiteet niiden ennaltaehkäisemiseksi sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteisiin.

Turvallisuussuunnitelmapohjat leirille ja tapahtumalle sekä turvallisuussuunnitelman malli tapahtumalle auttavat lippukuntien leirien ja tapahtumien turvallisuussuunnittelua.

Kriisisuunnitelma-opas

Kriisisuunnitelma-opas antaa perustiedot erilaisista kriiseistä, toimintamalleja niihin sekä valmistaa toimimaan erilaisissa kriiseissä.

Kuva: Aapo Rainio