Riippumattojohtaminen ja etäpartio 

Riippumattojohtaminen tarkoittaa johtamistilannetta, jossa yksi tai useampi ryhmän jäsen osallistuu partiotoimintaa etäältä eli esimerkiksi kotoaan tai jopa toisesta maasta. Tällöin kyse on etäpartiosta, jolloin johtaja tai johdettavia on eri sijainneissa. Usein etäpartio koskettaa partiojohtajia, jotka pystyvät esimerkiksi suunnittelemaan kokouksia kotona, eikä pestin kaikkien tehtävien hoitaminen edellytä kololla tai piirin toimistolla olemista.

Riippumattojohtamisen ajatus on, että johtamista voi tehdä mistä vain, vaikka riippumatosta käsin. Johtajan ei tarvitse olla fyysisesti läsnä voidakseen johtaa.

Yhä yleisempää on, että ryhmät järjestävät kokouksia verkossa esimerkiksi Skypen avulla. Teams-sovelluksella voi koota yhteen tiedostoja ja ihmisiä, sekä käyttää chattia, jolloin asioiden työstäminen verkossa on mahdollista. Etäpartio voi olla tilapäinen tai pysyvä järjestely. Ryhmän jäsenet voivat asua maantieteellisesti kaukana toisistaan, eikä kokouksen takia matkustaminen aina ole mielekästä. Silloin voi olla järkevä aina toisinaan pitää kokous verkossa. Leiriprojekteissa on myös tyypillistä, että suunnittelua ja ideointia tehdään eri puolilta Suomea.

Etäpartion etuja

Etäpartion etuja on muun muassa ekologisuus, kun matkustustarve vähenee. Matkustuksen väheneminen säästää myös matkustuksen kuluja ja siihen käytettyä aikaa. Lisäksi etäpartiossa sekä johtava että johdettavat pääsevät opettelemaan etänä työskentelyn välineitä ja taitoja, joista on hyötyä myös työelämässä. Etäpartio puolestaan voi tarjota matalamman kynnyksen tarttua uusiin pesteihin, kun teknologia mahdollistaa joustavamman tavan osallistua partiotoimintaan. Etäpartion mahdollisuus onkin hyvä mainita jo avoimen pestin kuvauksessa, jolloin kiinnostuneella on matalampi kynnys hakea pestiin.

Mitä osaamista riippumatosta johtaminen edellyttää?

Riippumattojohtaminen tuo lisähaasteita johtamiseen ja johdettavana olemiseen. Miten kokouksia suunnitellaan ja toteutetaan, ja kuinka koko ryhmä saadaan osallistettua sekä saadaanko motivaatiota ja innostusta ylläpidettyä, jos ei nähdä usein? Ja kuinka usein olisi hyvä nähdä?

Partion johtamismallissa kuvatut taidot  toimivat myös riippumattojohtamisessa. Eri sijainnissa toimiva ryhmänjohtaja tai ryhmän jäsenet saavat usein käyttää enemmän luovuutta ryhmän toiminnan toteuttamisessa.

Visiointitaidot: Miten ohjata ryhmää etänä yhteiseen suuntaan? Miten etänä voidaan luoda yhteinen visio?

Vuorovaikutustaidot: Miten kuuntelen ja osallistan ihmisiä, joita en näe? Riittävätkö verkkokokoukset koko ryhmälle, vai tuleeko jokaiseen ryhmäläiseen olla erikseen yhteydessä? Miten varmistan, että kaikki varmasti saavat samat tiedot kuin muutkin? Miten luon ryhmään yhteenkuuluvuuden tunnetta?

Organisointitaidot: Miten projektia voi johtaa etänä? Tai miten siihen osallistutaan etänä? Tietääkö johdettava, mitä häneltä odotetaan? Miten ideat laitetaan käytäntöön ja miten tehtäviä voi jakaa? Minkälaisia teknisiä välineitä voi hyödyntää projektien johtamisessa? Onko kaikilla riittävästi teknistä osaamista työkalujen hyödyntämiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen?

Itsensä johtamisen taidot: Mitä uutta voin oppia etäpartiosta ja -johtamisesta? Mitä pitäisi osata ottaa huomioon itsessä ja toisissa ihmisissä, kun toimitaan etänä? Onko etänä työskentely minulle mielekästä?

Riippumattojohtaminen ja etäpartio edellyttää usein toimivaa Internet-yhteyttä sekä tietokonetta tai älylaitetta, jolla esimerkiksi verkkokokouksiin voi osallistua. Jos saatavilla on mikillä varustetut kuulokkeet, on niitä suositeltavaa käyttää. Usein etäpartioon liittyy myös erilaisten tiedostojen ja dokumenttien käsittely.

Toimintatavoista sopiminen tukee onnistumista

Riippumattojohtaminen ja etäpartio onnistuu sujuvammin, kuin ryhmän kesken sovitaan yhteiset toimintatavat. Näin toiminta on sujuvampaa, epätietoisuutta on vähemmän.

Ainakin seuraavia asioita on hyvä miettiä ja sopia, kun uusi ryhmä aloittaa toimintansa tai etäpartio lisääntyy osana ryhmän toimintaa:

Pelisäännöt

Pelisääntöjen tarkoitus on tukea ryhmän toimintaa kohti ryhmän tavoitteita. Ryhmän toiminnan edellytykset, sekä johtajan ja johdettavien odotukset ja toiveet toisillensa. Ryhmän toimintatapojen voi antaa muovautua toiminnan edetessä, mutta toiminta on sujuvampaa ja kaikille osapuolille selkeämpää, kun toimintatavoista keskustellaan yhdessä. Olemme persoonina ja partiolaisina erilaisia, ja tapamme ja tarpeemme kommunikoida ovat erilaisia.

Sovitut toimintatavat voi myös kirjata ylös muistia virkistämään. Kirjallinen koonti helpottaa myös uusien ryhmänjäsenten perehdyttämistä, kun sovittuihin asioihin voi helposti palata.

Viestintä

Viestinnästä on hyvä sopia pelisäännöissä. Kuinka usein on virallisemmat kokoukset ja miten kokousten välillä toimitaan? Mitä viestintäkanavia ryhmässä käytetään ja miten myöhään illalla viestejä sopii lähetellä?

Yhteydenpidossa on hyvä olla jonkin verran säännöllisyyttä, sillä toiminnan ennustettavuus ylläpitää pestihyvinvointia ja viihtyvyyttä. Yhteinen sähköinen työtila, sähköposti ja pikaviestimet ovat tavallisia eri ryhmien käytössä olevia kanavia, mutta kukin ryhmä valitsee väylät tarpeidensa mukaan. Samalla on hyvä sopia tiedon jakamisen käytännöistä niin, että oleellinen tieto on kaikkien saatavilla. Yhteydenpidon ei aina tarvitse olla vakavaa ja partiomielistä, vaan huumorin ja persoonan voi antaa kukkia myös chattaillessa.

Päätöksenteko

Kuka ryhmässä vastaa päätöksenteosta? Mistä asioista ryhmän jäsen voi päättää itse ja tarvitseeko koko ryhmän olla mukana päättämässä? Jos johtaja ei itse pääse paikalle hoitamaan jotakin asiaa, on suositeltavaa delegoida tehtävä ja antaa vastuuta ryhmän jäsenelle. Toisaalta on paljon partiotoimintaa ja pestiin liittyvää päätöksentekoa, jossa johdettavalla voi olla paremmat edellytykset ja asiantuntijuus tehdä päätöksiä. Luottamus ja vastuun antaminen korostuu etäpartiossa, kun ei olla välttämättä usein kasvokkain tekemisissä.

Palaute

Ryhmän johtajien on hyvä pohtia, miten palautteen antaminen ja saaminen toteutetaan. Kehuja ja kiitosta on kiva antaa ryhmässä, mutta jos huoli onkin johdettavan jaksamisesta, voi olla paras selvittää asiaa yksityisesti.

Paikkariippumattomassa partiossa on myös pohdittava toimenpiteiden ajoitusta. Jos johdettavien välillä esiintyy eripuraa, on hyvä pohtia, nostetaanko asia esille verkon välityksellä vai onko parempi järjestää tapaaminen kasvotusten.