Parijohtaminen

Parijohtamisessa on kyse tasavertaisesta johtajaparista, joka jakaa saman johtamispestin. Usein parijohtamista esiintyy leirien ja vastaavien isompien tapahtumien johtamispesteissä. Parijohtaminen on tavallista myös lippukunnissa esimerkiksi vartionjohtajaparina. Parijohtamisessa johtajapari on tasavertaisesti vastuussa pestin tavoitteista, velvoitteista ja päätöksenteosta sekä yleisesti johtamisesta pestissä.

Partiossa esiintyy myös parijohtamista muistuttavaa johtamista. Lippukunnanjohtaja ja apulaisjohtaja tekevät usein läheistä yhteistyötä, vaikka toimivatkin eri pesteissä ja hieman eri vastuilla. Leireillä kymppi ja kakkonen voi olla samankaltainen tiivis työpari, mutta heidän pestinsä ovat erilaiset.

Parijohtaminen partioarjessa

Parijohtaminen on luonnollinen osa partiotoimintaa. Partiokasvatukseen kuuluu yhdessä tekeminen ja ajatus siitä, että yhdessä saa aikaan jotain suurempaa. Yhdessä tekeminen on myös parijohtamisessa kantava voima.

Usein parijohtajat sopivat keskenään, miten pestissä toimitaan. Toisinaan toimintatavat vakinaistuvat ilman erillistä sopimista etenkin silloin, kun johtajat ovat toisilleen entuudestaan tuttuja. Kumpi valmistelee ryhmän kokoukset, kumpi hoitaa viestintää pestiin liittyvistä asioista ja kumpaan parijohtajaan johdettavat ottavat yhteyttä? Kaikkea tätä voi tehdä yhdessä ja erikseen. Miten johtajapari päättääkin asian ratkaista, hyvä käytäntö on kertoa toimintatavoista omille johdettaville ja muille tahoille, joiden kanssa partioarkea pyöritetään. Näin toimien voidaan varmistua, että kaikki ovat ajan tasalla.

Parijohtamisen etuja

Parijohtamisessa on paljon hyötyjä sekä pestiin että henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja kehittymiseen. Tässä muutamia esimerkkejä:

  • Parantunut turvallisuus etenkin lippukunnassa, jossa toimitaan alaikäisten kanssa
  • Henkilöriskien hallinta, kun kaikki ei ole yhden ihmisen varassa
  • Tehtävistä vastaaminen yhdessä mahdollistaa sen, että saadaan enemmän asioita aikaiseksi
  • Hyvinvointi pestissä paranee, kun parin kanssa voi keskustella asioista ja jakaa vastuuta ja huolia
  • Päätöksenteko ja johtaminen monipuolisempaa, kun on kaksi johtajaa
  • Parijohtajilla on enemmän osaamista käytettävissä
  • Parijohtaminen voi mahdollistaa enemmän aikaa johdettaville
  • Mahdollisuus oppia parilta, kehittää eri (johtamisen) osaamisalueita ja kasvaa johtajana
  • Parijohtaminen lisää uskallusta lähteä isoihin pesteihin

Vinkkejä parijohtamiseen

Parijohtaminen toteutuu eri tavoin riippuen siitä, kuinka hyvin johtajapari tuntee toisen entuudestaan. Joskus johtajapari päätyvät jakamaan pestin entuudestaan tuntemattoman partiolaisen kanssa. Tässä tilanteessa pariin tutustumiseen kannattaa panostaa. Käykää yhdessä kahvilla tai kävelyllä ja keskustelkaa teille ominaisista tavoista toimia ja ajatella eri tilanteissa. Pariin tutustumista varten on luotu Tutustuminen pariin -työkalu apuvälineeksi herättämään keskustelua. Työkalusta lisää alempana.

Parijohtamisessa onnistumisen avaimia ovat parin toimiva keskinäinen viestintä ja kommunikaatio sekä parin pitäminen ajan tasalla. Parilla olisi hyvä olla yhteinen näkemys pestin tavoitteista ja millä keinoilla tavoiteihin pyritään. Parijohtaminen vaatii usein erilaisten kompromissien tekemistä, ja hyviä kompromisseja syntyy, kun parilla on hyvä keskusteluyhteys ja kyky tehdä päätöksiä yhdessä. Joskus on hyödyllistä sopia yhteisistä toimintatavoista toiminnan sujuvoittamiseksi.

Vaikka johtajapari saa aina oman keskustelukaverin paristaan, joskus voi tulla tarpeeseen hyödyntää myös ulkopuolista verkostoa ja tukea. Tällaisia tilanteita voisi esille silloin, kun pari ei saa ratkotuksi jotakin asiaa keskenään tai muuten kaipaa ulkopuolista näkökulmaa asiaan. Ulkopuolisena tukena voi toimia oma pestaaja, tapahtuman staabi tai kuka tahansa henkilö, joka voi auttaa asiassa eteenpäin. Henkilökohtaisessa kehittymisessä mentori voi olla toimiva tuki.

Johtamiseen liittyy aina myös valta ja parijohtamisessa ennen kaikkea vallan jakaminen. Parijohtajuuteen kuuluukin yhdessä tekemisen lisäksi tilan antaminen, jotta parista molemmilla on tilaa toimia paripestissä. Kompromissit toimintatavoista ja päätöksistä kuuluu osaksi kaikkea ihmisten välistä vuorovaikutusta ja näin on myös parijohtamisessa.

Tutustuminen pariin

Parijohtamisen tueksi on kehitetty Tutustuminen pariin -työkalu, jota voi hyödyntää keskustelun avaajana ja tutustumisen apuvälineenä. Työkalu sopii yhtä hyvin toisilleen tutuille parijohtajille kuin sellaisille johtajapareille, jotka eivät vielä tunne toisiaan hyvin.

Tutustumisen tarkoituksena on ymmärtää paremmin oman parin ajattelutapaa ja tapoja toimia. Tutustuminen edistää yhteistyön sujuvuutta ja voi ehkäistä mahdollisia ristiriitoja johtajaparin välillä.

Tutustuminen pariin lippukunnassa -työkalu (pdf)

Kuva: Atte Kesti