Partiolaisten metsäsuhdetutkimus

Partiossa opitaan metsässä toimimisen taitoja ja partiolaiset liittävät metsään hyvin positiivisia mielikuvia. Osa partiolaisista uskoo, että tarvittavat taidot metsäympäristössä toimimiseen muuttuvat seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tulokset selviävät tutkimuksesta, jolla selvitettiin partiolaisten metsäsuhdetta ja -osaamista loppuvuodesta 2023.

Partiolaisten metsäsuhdetutkimuksessa selvitettiin 7–22-vuotiaiden partiolaisten suhdetta metsään ja luontoon sekä metsässä toimimisen taitoja nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat partion kaikki ikäkaudet.

Tutkimukseen vastasi 647 partiolaista tai partiolaisen huoltajaa. Alle 15-vuotiaat vastaajat tavoitettiin huoltajiensa kautta.

Partiossa opitaan metsässä toimimisen taitoja

Partio-ohjelma opettaa lapsille ja nuorille hyvin monipuolisesti erilaisia taitoja, joista retkeily- ja muut luonnossa toimimisen taidot ovat merkittävässä roolissa. Uusien taitojen oppiminen onkin yleisin syy partioharrastuksen aloittamiselle. Kun vastaajat saivat valita useita syitä, 57 prosenttia mainitsi uusien taitojen oppimisen partioharrastuksen valinnan syyksi.

Vastaajista 57 prosenttia mainitsee uusien taitojen oppimisen partioharrastuksen valinnan syyksi.
Uusien taitojen oppiminen on yleisin syy partioharrastuksen aloittamiselle. Vastaajista 57 prosenttia mainitsee uusien taitojen oppimisen partioharrastuksen valinnan syyksi. Kuva: Mari Lehtisalo

Partiolla koetaan olevan merkittävä rooli retkeilytaitojen sekä luonnon ja metsien kunnioittamisen opettajana. Erityisen hyvin partiolaiset kokevat osaavansa retkeillä ympäristöä kunnioittaen. Vastaajista 93 prosenttia kertoo, että partio on opettanut retkeilytaitoja luonnossa liikkuessa. Retkeilytaidoilla tarkoitetaan esimerkiksi teltan pystyttämistä ja tulen tekemistä. Näiden taitojen opettamisella nimenomaan partiolla on merkittävä rooli. Sen sijaan kasveja ja eläimiä opitaan tunnistamaan tyypillisesti koulussa. Lisäksi yli 15-vuotiaista jopa 95 prosenttia kokee osaavansa toimia ryhmän vastuutehtävissä retkellä ja oppineensa tämän taidon juuri partiossa.

Vastaajista 93 prosenttia kertoo, että partio on opettanut retkeilytaitoja luonnossa liikkuessa.
Vastaajista 93 prosenttia kertoo, että partio on opettanut retkeilytaitoja luonnossa liikkuessa. Kuva: Didrik Lundsten

Kaiken kaikkiaan partiolaiset kokevat retkeilyn, metsässä liikkumisen ja luonnonsuojelun hyvin tärkeiksi. Partion ja koulun lisäksi myös perheellä ja kavereilla on vaikutusta luonnossa toimimisen taitojen opettajana.

Yli 15-vuotiaista vastaajista 95 prosenttia kokee osaavansa toimia ryhmän vastuutehtävissä retkellä ja oppineensa tämän taidon juuri partiossa.
Yli 15-vuotiaista vastaajista 95 prosenttia kokee osaavansa toimia ryhmän vastuutehtävissä retkellä ja oppineensa tämän taidon juuri partiossa. Kuva: Alex Inkiläinen

Partio kasvattaa luontosuhdetta

Partio innostaa liikkumaan metsässä ja kunnioittamaan luontoa, jos lapsella tai nuorella ei ole ollut aiempaa luontosuhdetta. Lisäksi partio vahvistaa innostusta metsässä liikkumiseen niillä partiolaisilla, joilla luontosuhde on ollut vahva jo ennen partion aloittamista. Toiseksi suurin syy partion aloittamiselle on lapsen tai nuoren oma halu harrastaa partiota (56 %) ja kolmas syy, että toiminta tapahtuu luonnossa ja kasvattaa luontosuhdetta (50 %).

Partiolaisten mielikuvat metsistä ovat hyvin positiivisia. Tytöt kuvailevat metsää eniten sanalla ”kaunis” ja pojat ”kunnioitettava”. Metsä koetaan myös rauhoittavana ja virkistävänä paikkana.

Tytöt kuvailevat metsää eniten sanalla ”kaunis” ja pojat ”kunnioitettava”.
Tytöt kuvailevat metsää eniten sanalla ”kaunis” ja pojat ”kunnioitettava”. Kuva: Otto Virtanen

Partiossa retkeillään paljon

Koronapandemian vuoksi partiossa ei voitu järjestää retkiä ja leirejä totuttuun tapaan pandemiaan liittyvien kokoontumisrajoitusten vuoksi. Vaikka metsät ovat partiolaisille ominainen toimintaympäristö, koronapandemian jälkeen retkien ja leirien määrän palautumisessa aiemmalle tasolle kesti vähän aikaa.

Partiolaisista 80 prosenttia kokee retkien määrän sopivana. Vuonna 2023 yöretkien määrä nousi jopa pandemiaa edeltävää tasoa korkeammalle. Partiolaisista 75 prosenttia on sitä mieltä, että partiossa liikutaan kaiken kaikkiaan riittävästi luonnossa.

Vastaajista 80 prosenttia kokee retkien määrän sopivana.
Vastaajista 80 prosenttia kokee retkien määrän sopivana. Kuva: Alex Inkiläinen

Tulevaisuudessa metsässä toimimisen taidot muuttuvat

Yli 15-vuotiaista vastaajista 66 prosenttia pitää metsäasioita paljon tai melko paljon kiinnostavina.

Yksi kolmasosa vastaajista arvelee, että tarvittavat taidot metsäympäristössä toimimiseen tulevat muuttumaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tällaisiksi taidoiksi mainitaan muun muassa metsän vähempään kulutukseen ja teknologian hyödyntämiseen liittyvät taidot sekä metsän monimuotoisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät taidot. Näitä tietoja hyödynnetään partio-ohjelman kehitystyössä.

Toiminta luonnossa houkuttelee aloittamaan partioharrastuksen

Vastaajista 85 prosenttia suosittelisi partiota kavereilleen harrastukseksi. Kun vastaajilta kysyttiin perusteluja suosittelulle, esiin nousi muun muassa partioharrastuksen monipuolisuus, ystävät, ainutlaatuiset kokemukset, uusien taitojen oppiminen ja toiminta luonnossa.

Fakta

  • Kvantitatiivisen online-kyselyn avulla kartoitettiin partiolaisten suhdetta metsään ja luontoon, metsässä toimimisen taitoja tässä hetkessä sekä tulevaisuudessa tarvittavia metsäosaamisen taitoja.
  • Kohderyhmänä olivat 7–22-vuotiaat partiolaiset.
  • Tutkimukseen vastasi 647 partiolaista tai partiolaisen huoltajaa.
  • Tutkimuksen kyselyn teettämisen ja aineiston analysoinnin toteutti Taloustutkimus Oy.
  • Tutkimuksen rahoitti Metsämiesten Säätiö.
Metsämiesten Säätiön logo.
Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi