Tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoitteet

Value Based Leadership -koulutuksen tavoitteena on:

 • Lisätä itsetuntemusta ja itseluottamusta niin johtajana kuin ryhmän jäsenenä
 • Yhdistää koulutus käytännön johtamiseen
 • Haastaa näkemyksiä johtajuudesta
 • Tutkia omia arvoja ja pohtia, vastaavatko ne omaa johtamistyyliä ja oman järjestön arvoja
 • Tarjota työkaluja sekä itsensä että ryhmän johtamiseen
 • Tarjota työkaluja normikriittiseen johtajuuteen huomioiden, että monimuotoisuus on johtajuuskysymys
 • Inspiroida yrittäjyyteen

Koulutuksen sisältö

Value Based Leadership -koulutus koostuu neljästä moduulista, jotka kestävät yhteensä 14 päivää puolen vuoden ajanjakson aikana. Moduulien välillä keskitytään soveltamaan opittua käytäntöön. Apuna käytetään kotitehtäviä ja mentorointia.

Moduuli 1: Ryhmien johtaminen

Koulutuksen ensimmäisessä osassa keskitytään ryhmäprosessiin: miten ryhmän osana olo koetaan ja mihin asioihin johtajan tulisi kiinnittää huomiota. Pohdimme johtajuutta, ryhmäprosesseja, kommunikointia ja yksilöllisiä arvoja. Näkyvätkö arvoni omassa johtajuudessani? Kuinka esitän muille minulle tärkeät asiat?

Moduuli 2: Johtaminen monimuotoisuuteen

Monimuotoisuus on monimutkainen käsite, jota voi tarkastella usealta eri kantilta. Tutkimme monimuotoisuutta keskittyen johtajan vastuuseen siitä, miten alaisten potentiaalin voi parhaiten tuoda esiin. Tarkastelemme vallan ja normien merkitystä. Käsittelemme yksilöllisten kokemusten vaikutusta johtajuuteen ja tarkastelemme syvemmin ryhmien johtamista. Harjoittelemme johtajuutta ryhmissä käytännön harjoitusten kautta.

Moduuli 3: Itsensä johtaminen

Tarkastelemme erilaisia itsearviointimalleja, joiden avulla voimme paremmin ymmärtää omaa käyttäytymistämme sekä muiden reaktioita meihin johtajina. Luomme syvemmän ymmärryksen palautteen tärkeydestä sekä harjoittelemme palautteen antamista. Harjoittelemme johtajuutta ryhmissä käytännön harjoitusten kautta.

Moduuli 4: Johtaminen tuottoisasti arvoilla

Keskustelemme johtajuuden haasteista kaupallisen yrityksen kanssa. Kuinka yritykset hyödyntävät arvoja ja miten nämä arvot liittyvät tuottojen saavuttamiseen? Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on voittoa tavoittelemattomalla ja kaupallisella johtajuudella? Selkiytämme koulutuksen opetuksia ja teemme suunnitelmia tulevaisuuden johtajuuden kehittämiseksi.

VBL todistus

Value Based Leadership -koulutus on 13 opintopisteen laajuinen. Koulutuksen taso on EQF 5 eli se vastaa erikoisammattitutkintojen tasoa. Koulutuksesta saa Opintokeskus Siviksen (virallinen oppilaitos ja partion yhteistyökumppani) myöntämän virallisen todistuksen. Lisäksi opintosuoritus kirjataan Opintokeskus Siviksen koulutusrekisteriin, Sivisverkkoon. Lisäksi VBL-koulutuksen suoritttanut saa kurssidiplomin ja kompassiruusupinssin.

Value Based Leadership -koulutuksesta saatavassa opintopisteytetyssä todistuksessa osaamistavoitteet ovat:

 • Oppija osaa johtaa ryhmäprosessia omassa toimintaympäristössään.
 • Oppija osaa analysoida kommunikaatiota erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • Oppija osaa toimia rakentavasti konfliktitilanteessa.
 • Oppija osaa arvioida omien ja yhteisön arvojen vaikutusta johtamisessaan.
 • Oppija osaa tutkia monimuotoisuuden merkitystä ryhmän johtamisessa.
 • Oppija osaa analysoida toimintakulttuurissa vallitsevia normeja ja arvioida niitä suhteessa toiminnan tavoitteisiin.
 • Oppija osaa analysoida vallankäyttöä osana vuorovaikutusta.
 • Oppija osaa muuttaa itseään.
 • Oppija osaa tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittymiskohteitaan sekä laatia suunnitelmia oman johtajuuden tavoitteelliseksi kehittämiseksi.

Koulutuksen kuvaus:

Value Based Leadership -koulutus keskittyy itsetuntemukseen ja monimuotoisuuteen johtajuuden perustana. Koulutuksen päämääränä on tarjota laadukas johtajuuskoulutus nuorille johtajille, antaa heille osaamista ja valmiuksia johtaa huomisen yhteiskunnassa ja luoda kohtaamisia yhteiskunnan eri ryhmien välillä. Koulutus koostuu neljästä moduulista: Ryhmien johtaminen, Johtaminen monimuotoisuuteen, Itsensä johtaminen sekä Johtaminen tuottoisasti arvoilla. Ennen ja jälkeen kunkin moduulin itsenäisesti tai pienryhmän kanssa tehtävien harjoitusten kautta osallistujat oppivat liittämään koulutuksen opit käytännön johtajuuteensa. Koulutukseen kuuluvassa mentoriohjelmassa oppijat ovat pohtineet omaa kehitystään johtajana sekä oppineet mentorin kokemuksista.

Opintojakso on mitoitettu opintopisteiksi (op). Yhdellä (1) opintopisteellä tarkoitetaan arvioitua opiskelijan keskimääräistä 27 tunnin työpanosta opintojen tavoitteiden saavuttamiseksi.

EQF-taso 5

Hallitsee oman alansa laaja-alaisen ja/tai erikoistuneen tietoperustan sekä kognitiiviset ja käytännön taidotsekä ilmaisukyvyn ja hyödyntää näitä tietoja ja taitoja ratkaistessaan luovasti abstrakteja ongelmia ja suorittaessaan alan tehtäviä. Ymmärtää asioiden ja tehtävien rajapinnat ja yhteydet laajempiin kokonaisuuksiin. Toimii alansa erikoisosaajana ja kehittää toimintaa. Johtaa ja valvoo tarvittaessa toimintaympäristöjä ja toimintoja, jotka muuttuvat ennakoimattomasti. Opastaa muita ja valvoo muiden suorittamia tehtäviä. Arvioi ja kehittää omia ja muiden suorituksia ja työtä. Valmius elinikäiseen oppimiseen.