Koulutuksen tavoitteet ja sisältö

Value Based Leadership -koulutuksen tavoitteena on:

  • Lisätä itsetuntemusta ja itseluottamusta niin johtajana kuin ryhmän jäsenenä
  • Yhdistää koulutus käytännön johtamiseen
  • Haastaa näkemyksiä johtajuudesta
  • Tutkia omia arvoja ja pohtia, vastaavatko ne omaa johtamistyyliä ja oman järjestön arvoja
  • Tarjota työkaluja sekä itsensä että ryhmän johtamiseen
  • Tarjota työkaluja normikriittiseen johtajuuteen huomioiden, että monimuotoisuus on johtajuuskysymys
  • Inspiroida yrittäjyyteen

Koulutuksen sisältö

Value Based Leadership -koulutus koostuu neljästä moduulista, jotka kestävät yhteensä 14 päivää noin puolen vuoden ajanjakson aikana. Moduulien välillä keskitytään soveltamaan opittua käytäntöön. Apuna käytetään kotitehtäviä ja mentorointia.

Moduuli 1: Ryhmien johtaminen

Koulutuksen ensimmäisessä osassa keskitytään ryhmäprosessiin: miten ryhmän osana olo koetaan ja mihin asioihin johtajan tulisi kiinnittää huomiota. Pohdimme johtajuutta, ryhmäprosesseja, kommunikointia ja yksilöllisiä arvoja. Näkyvätkö arvoni omassa johtajuudessani? Kuinka esitän muille minulle tärkeät asiat?

Moduuli 2: Johtaminen monimuotoisuuteen

Monimuotoisuus on monimutkainen käsite, jota voi tarkastella usealta eri kantilta. Tutkimme monimuotoisuutta keskittyen johtajan vastuuseen siitä, miten alaisten potentiaalin voi parhaiten tuoda esiin. Tarkastelemme vallan ja normien merkitystä. Käsittelemme yksilöllisten kokemusten vaikutusta johtajuuteen ja tarkastelemme syvemmin ryhmien johtamista. Harjoittelemme johtajuutta ryhmissä käytännön harjoitusten kautta.

Moduuli 3: Itsensä johtaminen

Tarkastelemme erilaisia itsearviointimalleja, joiden avulla voimme paremmin ymmärtää omaa käyttäytymistämme sekä muiden reaktioita meihin johtajina. Luomme syvemmän ymmärryksen palautteen tärkeydestä sekä harjoittelemme palautteen antamista. Harjoittelemme johtajuutta ryhmissä käytännön harjoitusten kautta.

Moduuli 4: Johtaminen tuottoisasti arvoilla

Keskustelemme johtajuuden haasteista kaupallisen yrityksen kanssa. Kuinka yritykset hyödyntävät arvoja ja miten nämä arvot liittyvät tuottojen saavuttamiseen? Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on voittoa tavoittelemattomalla ja kaupallisella johtajuudella? Selkiytämme koulutuksen opetuksia ja teemme suunnitelmia tulevaisuuden johtajuuden kehittämiseksi.