Ilmoittautumis-, osallistumis- ja peruutusehdot

Ilmoittautumis-, osallistumis- ja peruutusehdot PDF-muodossa.

Nämä ehdot koskevat kaikkia tapahtuman osallistujia. Tässä dokumentissa kerrotaan ilmoittautumiseen, osallistumisen perumiseen ja siirtämiseen, henkilökohtaiseen avustajaan sekä osallistumismaksuun liittyvät ehdot. Lisäksi dokumentissa kerrotaan osallistujan poistamisesta/poistumisesta tapahtumasta ja siitä, missä tapauksissa tapahtuma on mahdollista perua, 

Ilmoittautuminen

Exploon ilmoittaudutaan 1.8.–17.8.2023 välisenä aikana. Ilmoittautuminen tapahtuu partiorekisteri Kuksassa ja osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Ainoastaan Kuksan kautta tulleet ja ilmoittautumisen yhteydessä maksetut ilmoittautumiset huomioidaan. Exploon mahtuu korkeintaan 2300 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tapahtuman järjestäjällä on oikeus (esim. viranomaismääräysten näin vaatiessa) rajoittaa tapahtuman maksimiosallistujamäärää. Kuljetukset tapahtumaan eivät sisälly tapahtumaosallistumisen hintaan. 

Osallistumisen peruminen ja osallistumisen siirtäminen

Tapahtumaan ilmoittautuminen on sitova. Tapahtumaan osallistuminen on mahdollista perua, mutta osallistumismaksua ei palauteta, ellei kyseessä ole varusmies- ja siviipalvelusturvan käyttäminen. 

Sairastumis- tai tapaturmatapauksissa osallistumismaksua ei palauteta, mutta maksun kattamiseksi on mahdollisuus hakea korvausta, ensisijaisesti omasta vakuutusyhtiöstä tai toissijaisesti partiovakuutuksesta. Lue lisää partiovakuutuksesta.

Varusmies- ja siviilipalvelusturva on voimassa 8.10.2023 asti. Varusmies- ja siviilipalvelusturva tarkoittaa oikeutta tapahtumaosallistumisen perumiseen niille, joiden palvelus osuu tapahtuman päälle, eikä heillä ole mahdollisuutta osallistua tapahtumaan. Osallistumisen perumiseen tarvitaan todistus puolustusvoimilta tai siviilipalveluskeskukselta. Varusmies- ja siviilipalvelusturvan tapauksessa osallistumismaksu palautetaan osallistujalle. 

Tapahtumaosallistumisen siirto toiselle tapahtumaosallistujalle on mahdollista 21.8.-21.9.2023 välisenä aikana. Siirtämisessä noudatetaan osallistujan vaihtamisen ehtoja ja vaihto tehdään erillisten ohjeiden mukaan. Osallistujan vaihtamisen ehdot löytyvät Explon verkkosivuilta. Tapahtumaosallistumisen siirtäjä on itse vastuussa korvaavan osallistujan hankkimisesta ja osallistumismaksun hoitamisesta uuden osallistujan kanssa haluamallaan tavalla. Suomen Partiolaiset / Explo-tapahtumaorganisaatio ei laskuta uutta osallistujaa tai hyvitä maksua alkuperäiselle osallistujalle.  Jos et saa siirrettyä osallistumista toiselle, peruutathan osallistumisen ottamalla yhteyttä projektitoimistoon explo@partio.fi.  Osallistumismaksua ei palauteta.  

Kaikki näiden ehtojen mukaiset peruutukset ja muutokset jo tehtyihin ilmoittautumisiin ilmoitetaan osoitteeseen explo@partio.fi

Osallistumismaksu ja maksuehdot

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna.  

Maksettu osallistumismaksu on edellytys tapahtuma-alueelle pääsyyn. Maksettuja osallistumismaksuja ei palauteta osallistujasta johtuvista syistä. 

Henkilökohtainen avustaja tapahtumassa

Tapahtumaan on mahdollista osallistua henkilökohtaisen avustajan kanssa. Avustajalle on mahdollista hakea vapautusta osallistumismaksusta. Vapautusta haetaan laittamalla vapaamuotoinen viesti osoitteeseen explo@partio.fi 10.8. mennessä. 

Osallistujan poistaminen ja poistuminen tapahtumasta

Tilanteessa, jossa osallistuja rikkoo tapahtuman sääntöjä aiheuttaa vaaraa tai haittaa itselleen ja/tai muille osallistujille, voidaan osallistuja lähettää kotiin omakustanteisesti kesken tapahtuman eikä osallistumismaksua tällöin palauteta. Alaikäisen osallistujan kohdalla kutsutaan huoltaja hakemaan hänet pois tapahtumasta eikä osallistumismaksua palauteta. 

Explo on päihteetön tapahtuma. Alkoholin tai huumausaineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen tapahtumassa tai muutoin tapahtuman aikana on ehdottomasti kielletty. Kieltoon sisältyy myös päihtyneenä tapahtumaan saapuminen sekä muu päihtyneenä esiintyminen. Alkoholin tai huumeiden hallussapitoon ja nauttimiseen puututaan välittömästi. Alaikäisten alkoholin tai huumausaineiden käytön tai hallussapidon kohdalla asiasta tehdään lastensuojeluilmoitus sekä otetaan yhteys huoltajiin ja pyydetään heitä hakemaan osallistuja kotiin. Osallistumismaksua ei palauteta edellä kuvatuissa tilanteissa. Täysi-ikäisen osallistujan kohdalla hänet lähetetään kotiin omakustanteisesti kesken tapahtuman eikä osallistumismaksua palauteta. 

Huumausaineiden käyttäminen ja hallussapito on rikos, josta ilmoitetaan aina myös poliisille.  Mikäli osallistuja poistuu tai poistetaan tapahtumasta, ei osallistumismaksua palauteta.  

Tapahtuman säännöt löytyvät tapahtuman verkkosivuilta.

Ylivoimainen este / tapahtuman peruuntuminen

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (myöh. SP-FS) ei vastaa muutoksesta tai vahingosta, joka johtuu SP-FS:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota SP-FS:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon ilmoittautumishetkellä ja jonka seurauksia SP-FS ei myöskään kohtuudella olisi voinut estää, kuten esimerkiksi sota, kapina, globaali pandemia, suorituksen estävä viranomaisen toimenpide tai suositus, lakko tai vastaava poikkeustilanne Suomessa. Näihin tilanteisiin lukeutuvat myös erityisesti tapahtuman kohdealueella tai sen välittömässä läheisyydessä tapahtuneen luonnonilmiön, kuten metsäpalon tai hirmumyrskyn aiheuttamat vahingot, jotka estävät tapahtuman järjestämisen. Tällaisessa tilanteessa SP-FS:lla on harkintansa mukaan oikeus peruuttaa tai keskeyttää tapahtuma tai muuttaa tapahtumaa, mukaan lukien sen sisältöä, järjestämistapaa, ajankohtaa, kestoa ja paikkaa. Mikäli tapahtuma joudutaan peruuttamaan tai keskeyttämään tai tapahtuma siirretään osallistujalle sopimattomaan ajankohtaan, osallistujalle palautetaan osallistumismaksu vähennettynä, sillä osuudella, joka on jo sitoutunut tapahtuman järjestämiseksi ja jota ei ole mahdollista saada takaisin maksun saajalta tai viime kädessä vakuutusyhtiöltä. 

Mikäli sinulla herää kysymyksiä ilmoittautumis-, osallistumis- ja peruutusehdoista ota yhteyttä explo@partio.fi 

Anmälnings-, deltagande- och annulleringsvilkor för EXPLO 2023  

Dessa vilkor gäller alla deltagare på evenemanget. JOHDANTO  

Anmälning

Anmälningen till Explo sker under tiden 1.8.–17.8.2023. Anmälningen görs i scouternas medlemsregister Kuksa, och deltagaravgiften betalas i samband med anmälningen. Endast anmälningar som kommit in via Kuksa och som har betalats i samband med anmälningen noteras. Explo kan ta emot högst 2300 deltagare och platserna fylls i anmälningsordning. Evenemangsarrangörerna har rätt (till exempel ifall myndighetsdirektiv så kräver) att begränsa deltagarantalet. Transport till evenemanget ingår inte i evenemangets deltagaravgift.   

Annullering och överföring av deltagandet

Anmälningen till evenemanget är bindande. Deltagandet i evenemanget kan annulleras, men deltagaravgiften återbetalas inte ifall det inte är frågan om användande av värnplikts- eller civiltjänstgöringsgaranti.  

ifall av sjukdom eller olycksfall återbetalas deltagaravgiften inte, men det finns möjlighet att ansöka om ersättning, i första hand från det egna försäkringsbolaget eller i andra hand via scoutförsäkringen (https://www.partio.fi/partiolaiselle/jasenpalvelut/partiovakuutus/).   

Värnplikts- och civiltjänstgöringsgarantin gäller fram till 8.10.2023, och innebär rätten att annullera deltagandet i evenemanget för de vars tjänstgöring infaller under själva evenemangstiden så att de inte har möjlighet att delta i evenemanget. För annulleringen krävs att deltagaren har ett intyg av försvarsmakten eller civiltjänstcentralen. I det fall värnplikts- eller civiltjänstgöringsgarantin används betalas deltagaravgiften tillbaka åt deltagaren. 

Överföring av deltagandet på en annan person är möjligt under tiden 21.8.-21.9.2023. Överföringen sker enligt de vilkor som finns för överföring av deltagande, och överföringen sker enligt skilda anvisningar. Vilkoren för överföring av deltagande finns (på finska) på explos webbplats. Personen som vill överföra sitt deltagande på en annan person är själv ansvarig för att hitta sin ersättare och för att komma överens om deltagaravgiftsbetalningen med den nya deltagaren. Finlands Scouter / Explo-evenemangsorganisationen fakturerar inte den nya deltagaren och betalar inte tillbaka deltagaravgiften till den ursprungliga deltagaren. Ifall deltagaren som fått förhinder inte hittar någon som kan delta i hens ställe så bör hen annullera sitt deltagande genom att ta kontakt medprojektkansliet på adressen explo@partio.fi. Deltagaravgiften betalas inte tillbaka.   

Alla annulleringar och ändringar i redan gjorda anmälningar i enlighet med dessa vilkor meddelas till adressen  
explo@partio.fi.  

Deltagaravgiften ocg betalningsvilkor

Deltagaravgiften betalas i samband med anmälningen som nätbetalning.   

En betald deltagaravgift är en förutsättning för att få komma in på evenemangsområdet. En betald deltagaravgift återbetalas inte till deltagaren av skäl som beror på deltagaren. 

Personlig assistent på evenemanget

Det är möjligt att delta i evenemanget med en personlig assistent. För assistenten kan ansökas om befrielse från deltagaravgiften. Ansökningen görs som ett fritt formulerat meddelande till adressen explo@partio.fi senast 10.8. 

Avlägsnande av deltagare från evenemanget

I en situation där en deltagare bryter mot evenemangets regler och/ eller förorsakar fara eller skada för sig själv och/eller andra evenemangsdeltagare kan deltagaren skickas hem på egen bekostnad under pågående evenemang utan att deltagaravgiften återbetalas. Ifall deltagaren är minderårig kontaktas vårdnadshavaren som ansvarar för att hämta deltagaren från evenemanget. 
Explo är ett rusmedelsfritt evenemang. Hämtande, innehav och användning av alkohol eller droger till evenemanget eller under evenemangstiden är strängt förbjudet. Förbudet innefattar också att anlända till evenemanget berusad eller att vara berusad under evenemanget. Evenemangsorganisationen ingriper direkt vid innehav eller användning av alkohol eller droger. Ifall en deltagare som inte är myndig innehar eller använder alkohol eller droger görs en barnskyddsanmälan och vårdnadshavarna kontaktas och ombed hämta deltagaren från evenemanget. En myndig deltagare skickas hem från evenemanget på egen bekostnad. Deltagaravgiften återbetalas inte i föregående fall. 
Innehav och användning av droger är ett brott som alltid också anmäls till polisen. 

Evenemangets regler kan läsas på evenemangets webbplats.  

Force majoure / inhibering av evenemanget

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (senare SP-FS)  ansvarar inte för förändring eller skada som uppstår på grund av situationer som SP-FS inte haft rimliga möjligheter att påverka, som SP-FS vid tidpunkten för anmälningen inte haft rimliga möjligheter att förutse och som SP-FS inte heller haft rimliga möjligheter att förhindra, som t.ex. krig, uppror, global pandemi, myndighetsåtgärd eller -direktiv som hindrar fullföljande av evenemanget, strejk eller motsvarande undantagstillstånd i Finland. Till dessa situationer hör också skador som uppstått på grund av naturfenomen på området där evenemanget ordnas, eller på områden i närheten av evenemangsplatsen, som utgör hinder för att evenemanget ska kunna ordnas. Sådana naturfenomen kan till exempel vara skogsbrand eller stormar.  
I sådana situationer som nämns ovan har SP-FS rätt att efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget eller förändra evenemanget; inkluderande innehållet, form, tidpunkt, längd eller plats. Ifall evenemanget måste inhiberas eller avbrytas, eller ifall det flyttas till en tidpunkt som inte passar deltagaren, returneras deltagaravgiften, förutom den andel av deltagaravgiften som redan har gått till arrangerandet av evenemanget och som inte går att få tillbaka av betalningarnas mottagare eller i sista hand av försäkringsbolaget. 

Ta kontakt med explo@partio.fi ifall du har frågor om anmälnings- deltagande- och annulleringsvilkoren.