Hiilijalanjälkilaskurit

Selvitä partion hiilijalanjälki Tallalla tai Vuolalla

Partion hiilijalanjäljen laskemiseen on kehitetty kaksi työkalua. Voit ladata laskurit käyttöösi alta. Laskurit ovat Excel-muodossa.

Talla

Tapahtumalaskuri Talla on kehitetty yksittäisen tapahtuman, leirin tai matkan hiilijalanjäljen laskentaan.

Vuola

Vuosilaskuri Vuola on kehitetty vuosittaisten hiilijalanjälkilaskelmien tekemiseen. Laskurilla voi laskea esimerkiksi piirin tai lippukunnan toiminnasta vuodessa syntyneet päästöt. Vuola-laskuri on kehitetty Tradekan ilmastotoiminnan laskurista.

1. Aloitus 

Kuka vain voi aloittaa hiilijalanjälkilaskelman. Hiilijalanjälkilaskelma on hyvä tapa tuoda piirin, lippukunnan tai tapahtuman ilmastovaikutusta konkreettisesti esille. Lisäksi laskelma auttaa löytämään merkittävimmät keinot päästöjen vähentämiseen.

Tutustu partiolaisten laskelmiin. Muiden laskelmiin tutustuminen auttaa saamaan kuvaa mittasuhteista ja kartoittamaan, mitkä ovat todennäköisesti myös omaan laskelmaan eniten vaikuttavia tekijöitä. Suurimpien partiotapahtumien hiilijalanjäljet on jo julkaistu. Laskelmia erilaisista tapahtumista ja erilaisista partiotoimijoista julkaistaan lisää, kun niitä valmistuu.

Hyödynnä olemassa olevia työkaluja. Partion hiililaskureissa Tallassa ja Vuolassa on koottuna valmiiksi partiossa merkittävimpiä hiilijalanjälkeen vaikuttavia asioita sekä toimintaa parhaiten kuvaavia kertoimia. Voit tutustua laskureiden oletuksiin niiden välilehdillä.

2. Tiedonkeruu ja laskenta

Kokoa yhteen oikeat ihmiset. Hiilijalanjälkilaskelmaa pystyy harvoin tekemään alusta loppuun yksin. Tutustu laskurin kohtiin, joiden täyttämiseen tulet tarvitsemaan apua. Saatat tarvita tukea esimerkiksi varainhallinnasta tai tapahtumavastaavilta. Ole heihin yhteydessä ja kerro, millaista tietoa tarvitset laskelman tekemistä varten.

Tutustu ohjeisiin. Löydät laskureista lisäohjeita niiden täyttämiseen.

Tee arvio, jos et pysty selvittämään tarkkaa lukua. Esimerkiksi paikallisissa tapahtumissa keskimääräisen tapahtumaan kuljetun etäisyytenä voi ilmoittaa arvioimalla tapahtumapaikan ja suurimman asutuskeskuksen välisen etäisyyden. Voit myös hyödyntää muiden vastaavien tapahtumien arvioita. 

Kirjaa lähteet ja tekemäsi oletukset ylös. Tämä helpottaa seuraavan laskijan ja seuraavan laskentakierroksen työtaakkaa. 

3. Raportointi 

Tee raportti laskelmastasi. Voit ladata valmiin pohjan tulosten raportointiin. Ehdota tuloksiesi pohjalta myös mahdollisia keinoja, joilla koet, että jalanjälkeä voitaisiin toiminnassa parhaiten pienentää.

Ole avoin epävarmuuksista. Tuloksien lisäksi hyvä esitellä myös laskelmaan mahdollisesti liittyviä epävarmuuksia ja laskelmasta ulos rajattuja seikkoja.

Kerro tuloksista muille. Muista, että olet nyt kyseisen toiminnan hiilijalanjäljen parhaiten tunteva henkilö. Kerro tuloksistasi lippukunnallesi tai piirillesi, tai tapahtumasi johdolle ja osallistujille. Voit viestiä tuloksista somessa, esittelemällä sitä koulutuksissa ja kokouksissa tai kirjoittamalla uutisen.  

Julkaise laskelma. Halutessasi voit myös julkaista tekemäsi hiilijalanjälkilaskelman. On kohteliasta tarkastaa ennen julkaisua lippukunnan, piirin tai tapahtuman johdolta, mikä on heidän toivomansa julkaisukanava.

4. Päästövähennyssuunnitelman tekeminen

Tee päästövähennyssuunnitelma! Laskelmia ei tehdä vain laskemisen ilosta. Laskelman valmistuessa on hyvä tehdä yhteinen suunnitelma päästöjen vähentämiseksi. Keskittykää aluksi erityisesti suuriin päästölähteisiin sekä helposti toteutettaviin toimiin. Voitte hyödyntää päästövähennyskeinojen tunnistamiseen luovu, vaihda, kompensoi -kategorisointia.

5. Anna palautetta

Voit antaa palautetta tai kehittämisehdotuksia kyselylomakkeella. Pyrimme kehittämään laskureita ja laskemisen menetelmiä tulevien kommenttien perusteella.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki tarkoittaa toiminnan aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja ja niiden tuomaa ilmastoa lämmittävää vaikutusta toiminnan takia syntyy. 

Hiilineutraali 

Hiilineutraalius tarkoittaa sitä, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan saman verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin. Toisin sanoen toiminnan hiilijalanjälki, jota ei ole pystytty pienentämään, on kompensoitu. 

Hiiliekvivalentit  

Hiilijalanjälkilaskelmissa hiilijalanjäljen koko ilmoitetaan yleensä hiiliekvivalenttikiloina eli kgCO2E tai hiiliekvivalenttitonneina eli tCO2E. Hiiliekvivalentti tarkoittaa toiminnasta syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Nimestään huolimatta hiiliekvivalentit pitävät sisällään myös muita kasvihuonekaasupäästöjä. Kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus on erilainen, joten niiden ilmastoa lämmittävä vaikutus on yhteismitallistettu hiilidioksidiksi. Esimerkiksi metaani on huomattavasti hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu. Tämän takia 1 kg metaania ilmakehässä vastaa 28 kg hiilidioksidia, joka merkitään 28 kgCO2E.   

Hiilikädenjälki

Hiilikädenjälki tarkoittaa toiminnan positiivisia ilmastovaikutuksia. Positiivinen hiilikädenjälki syntyy siitä, että lippukunnan tai piirin tarjoama ratkaisu pienentää toiminnan tai tapahtuman osallistujien hiilijalanjälkeä. Hiilikädenjäljellä ei voi kuitenkaan suoraan kompensoida hiilijalanjälkeä, sillä sen todentaminen on hyvin vaikeaa. 

Päästökertoimet

Asioiden päästöjä arvioidaan keskimääräisillä, ilmastotutkimuksiin perustuvilla kertoimilla. Esimerkiksi lentokilometrien määrä kerrotaan keskimääräisellä lentämiskilometristä syntyvien päästöjen määrällä.  

Kompensaatio  

Kompensaatio on rahallista hyvitystä, jolla pyritään kumoamaan aiheutettujen kasvihuonekaasupäästöjen vaikutukset rahoittamalla päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia toisaalla. Kompensaatiolla voidaan sitoa hiiltä ilmakehästä tai estää tulevia päästöjä. Kompensaatiota tarjoaa moni palveluntarjoaja, ja niitä vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota kompensaatiokohteen pysyvyyteen ja toiminnan läpinäkyvyyteen. 

Päästövähennyssuunnitelma

Päästövähennyssuunnitelma on auki kirjoitettu suunnitelma siitä, kuinka lippukunta tai piiri tulevina vuosina tai tulevissa tapahtumissa tähtää nykyistä pienempään hiilijalanjälkeen. Se sisältää konkreettisia ja toteutuskelpoisia toimintaohjeita ja päätöksiä, ja niiden toteutumista ja vaikutusta seurataan. 

Scope 

Käytetyin ympäristövaikutusten laskemiseen kehitetty standardi on GHG-Protocol (Greenhouse Gas Protocol) eli kasvihuonekaasuprotokolla. Kasvihuonekaasuprotokollassa päästöt jaotellaan kolmeen laajuusalaan. Scope 1 -luokkaan kuuluvat päästöt, joihin partiotoimija voi suoraan vaikuttaa. Päästöt syntyvät paikan päällä oman toiminnan seurauksena: esimerkiksi lippukunnan tai piirin omistamien ajoneuvojen polttoainepäästöt sekä puun poltto. Scope 2 -luokkaan kuuluvat ostetun sähkön ja lämpöenergian päästöt. Scope 3 -luokkaan kuuluvat kaikki muu, eli esimerkiksi ostettujen tuotteiden ja palveluiden päästöt, jätehuolto, osallistujien matkustaminen sekä ruokailu. 

Vuola 

Vuola on partion hiilijalanjäljen laskuri, jolla lasketaan vuosittaisen jatkuvan toiminnan kokonaispäästöt. 

Talla 

Talla on partion hiilijalanjälkilaskuri, jolla lasketaan yksittäisen partiotapahtuman, koulutuksen, leirin, vaelluksen tai matkan hiilijalanjälki. 

Molemmat laskurit pitävät sisällään monin paikoin samoja laskukohtia. Niiden käyttö on kuitenkin suunnattu erilaisille toiminnoille.

Talla on kaikkien partiotapahtumien, koulutuksien, leirien, vaelluksien ja matkojen laskemiseen sopiva työkalu. Talla sopii esimerkiksi tarpojille yöretken hiilijalanjäljen arvioimiseen.

Vuola sopii piirin tai lippukunnan vuosittaisen toiminnan hiilijalanjäljen laskentaan. Vuolalla voi laskea esimerkiksi lippukunnan vuoden aikana syntyneen hiilijalanjäljen. Vuolalla hiilijalanjäljen laskennassa pitää usein ottaa huomioon enemmän asioita kuin yksittäisen tapahtuman hiilijalanjäljen laskennassa.

Laskureissa tehtyihin oletuksiin voit tututusta tarkemmin laskureiden välilehdillä. Sinne on kerätty tietoa käytetyistä päästökertoimista ja tehdyistä oletuksista. 

Hiilijalanjäljenlaskenta seuraa partion hiilineutraaliustavoitteet toteutumista

Partion tavoite on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Partiossa toimii yli 700 lippukuntaa ja järjestetään vuosittain tuhansia tapahtumia, joiden ilmastovaikutuksen pienentämiseksi tarvitaan myös laskelmia.

Haluamme kannustaa kaikkia partiolaisia laskelmaan oman hiilijalanjälkensä. Partion hiilijalanjälkilaskureilla Tallalla ja Vuolalla voi selvittää oman toimintansa jalanjäljen. Hiilijalanjälkilaskelma auttaa tunnistaa omia päästölähteitä ja mahdollisia kehityskohteita. Laskelman tekemisen jälkeen partioryhmän tai tapahtuman on mahdollista tehdä itselleen päästövähennyssuunnitelma, johon kirjataan yhteiset tavoitteet päästöjen vähentämiseksi. 

Hiilijalanjäljen laskeminen opettaa paljon

Vähäpäästöisen toiminnan suunnittelua oppii parhaiten tutkimalla itse, mistä hiilijalanjälki koostuu ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat ja kuinka paljon. Haluamme, että hiilijalanjälkilaskelmat eivät olisi vain asiantuntijoiden työkalu, vaan tarjota niiden käyttöä kaikille tietoa tarvitseville. Tarkoituksenamme on kannustaa erityisesti heitä, joilla ei ole aiempaa osaamista hiilijalanjälkilaskennasta tai päästövähennystavoitteiden asettamisesta. 

Suurin osa partiotapahtumista on pieniä ja niiden hiilijalanjäljen pystyy selvittämään kohtuullisen helposti. Laskennan jälkeen partiolaisia ohjataan myös suunnittelemaan omaa ryhmää koskevat päästövähennystavoitteet. Partio on hyvä paikka harjoitella laskennan ja päästövähennystavoitteiden asettamista. Hiilijalanjäljen selvittäminen antaa hyviä eväitä myös yritysten ja globaalien ilmastotavoitteiden ymmärtämiseen.  

Kuinka luotettavia tulokset ovat?

Partiolaisten laskurit Talla ja Vuola pohjautuvat ammattilaisten tekemiin hiilijalanjälkilaskureihin ja hiilijalanjälkikertoimiin. Vuola on muokattu version Tradekan ilmastotoiminnan laskurista. Tapahtumalaskuri Tallaa kehittäessä testattiin useita erilaisia hiilijalanjälkilaskureita ja vertailtiin niiden antamia tuloksia keskenään parhaiten partion päästölähteitä tunnistavan laskentatavan löytämiseksi. Jos käytettävissä oli useita toisistaan poikkeavia laskentatapoja, jotka vaikuttavat merkittävästi tulosten suuruuteen, pyrittiin käyttämään uusinta, yleisimmin käytettyä ja korkeamman tuloksen antavaa laskentatapaa. Voit tutustua molempien laskureiden lähteisiin laskureiden välilehdillä. Laskureita on tarkoitus päivittää vuosittain.  

Hiilijalanjälkiaskelmat ovat kuitenkin aina vain arvioita, joihin liittyy paljon epävarmuutta. Tulokset vaihtelevat riippuen laskentatavasta, käytetyistä oletuksista ja saatavilla olevan tiedon määrästä. Partiossa laskelmien tulosten vaihtelua lisää myös laskijoiden suuri määrä. Tapahtuman järjestäjä tai lippukunnan toimija tuntee toki parhaiten järjestetyn toiminnan sisällön ja osaa ottaa laskelmissa huomioon asioita, joita ulkopuolinen laskija ei välttämättä huomaisi ajatella. Suuri laskelmien tekijöiden määrä kasvattaa kuitenkin laskelmien hajontaa ja vaikeuttaa laskelmien vertailua keskenään, jolloin laskelmien vertaileminen voi olla haasteellisempaa. Yhdessä valittu laskentamenetelmä kuitenkin vähentää hajontaa merkittävästi. Epävarmuuksista huolimatta laskelmien suuruusluokka antaa konkreettista tietoa partion päästölähteistä ja auttaa päästövähennystavoitteiden asettamisessa. 

Tulevat koulutukset

Tarjoamme partiolaisille koulutusta hiilijalanjäljen laskemisesta ja omien päästövähennystavoitteiden asettamisesta.

Partion iltateet: Hiilijalanjäljen laskenta partiossa 9.10.2023 kello 20–21

Kiinnostaako sinua selvittää, kuinka paljon lippukuntanne toiminnasta syntyy kasvihuonekaasupäästöjä?
Partio tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi julkaistaan syksyllä partiolaisten omat hiilijalanjälkilaskurit. Tule tutustumaan laskureihin sekä suurimpien partiotapahtumien hiilijalanjälkilaskelmiin. Lue lisää ja tule mukaan!

Partion iltateet: Kestävämmän tapahtuman järjestäminen partiossa 6.11.2023 kello 20–21

Miten ilmasto- ja ympäristökestävyys pitäisi huomioida partiotapahtumien suunnittelussa?
Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan keinoista, joilla partiotapahtumista voidaan tehdä kestävämpiä. Keskitymme erityisesti keinoihin, jotka ovat tähän asti tehtyjen hiilijalanjälkilaskelmien perusteella tehokkaimpia pienentämään tapahtumien ilmastojalanjälkeä. Lue lisää ja tule mukaan!

Tilaa HÄKÄthon piirin hiilijalanjäljen laskentaan

Haluatteko saada selville oman partiopiirin hiilijalanjäljen, mutta alkuun pääseminen tuntuu vaikealta? Tilaa piirillesi vastuullisuusryhmän järjestämä hiilijalanjäljen laskennan työpaja, jossa pyritään laskemaan piirin hiilijalanjälki alusta loppuun.

Häkäthoniin on hyvä varata aikaa noin kaksi tai kolme tuntia. Ne voidaan toteuttaa sekä etänä että livenä. Ennen tapahtumaa piirikoordinaattori tai muu työntekijä kerää tarvittavat tiedot yhdessä Suomen Partiolaisten vastuullisuusasiantuntijan kanssa. Työpajaa järjestetään vuonna 2023 ja 2024. Laskemiseen käytetään Vuola-laskuria. Kysy lisää: suvi.tikka@partio.fi