Opinnäytetyöt


etsi opinnäytetyö

Partioharrastuksen merkitys lasten ympäristökasvatuksessa
Sjöblom, Rikhard (Turun yliopisto, 2022). Pro gradu -tutkielma
. Partiossa tavoitteena on tekemällä oppiminen, ja se, että oppiminen jatkuisi koko eliniän. Partio-ohjelma, joka on koko toiminnan perusta, on tehty näitä tavoitteita ajatellen. Partiossa toimitaan ikäkausiryhmissä, jotka toteuttavat partio…

Samoajaluotsitoiminta ja sen kehittäminen Suomen Partiolaisissa
Pomell, Susanna (Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2021). AMK-opinnäytetyö
Tämä opinnäytetyö käsittelee 15-17 -vuotiaiden partiolaisten, eli samoajien ohjaamista. Partion kontekstissa puhutaan samoajien luotsauksesta, jota tekee yli 22-vuotias partiolainen eli luotsi. Opinnäytetyön tavoitteena … Yhteisöpedagogiikka, Samhällspedagogik, Community Education, opinnäytteet, ohjaus (neuvonta ja opastus), nuoret, kehittäminen, Yhteisöpedagogi

Ensiavun kouluttaminen partiossa: koulutuksen kehittäminen Järvi-Suomen Partiolaisissa
Takkinen, Ella; Lipponen, Soile (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2021). AMK-opinnäytetyö
Ensiavun osaamisen ylläpitäminen on tärkeää, sillä jokaisen velvollisuus on auttaa hädässä olevaa ja toteuttaa ensiapua sitä vaativissa tilanteissa. Partiossa ensiapu on osa keskeistä toimintaa ja ensiapua harjoitellaan … Hoitotyö, Vård, Nursing, koulutus, ensiapu, opinnäytteet, oppaat (teokset), elvytys, tapaturmat, hoitotyö, Sairaanhoitajan tutkinto-ohjelma


Sähköisessä muodossa julkaistut opinnäytetyöt haetaan oppilaitosten julkisista verkkopalveluista tai ne julkaistaan tekijöiden luvalla näillä sivuilla.

Paperisia Suomen partiolaisille tehdyjä opinnäytteitä ja tutkielmia vuosilta 1962-2008 voi tiedustella Partiomuseolta.

Katso ohjeet, kun olet aloittamassa tai saat valmiiksi partioaiheisen opinnäytetyön tai tutkimuksen tai ole yhteydessä opinnayte@partio.fi.

Tutkimuksia käytettäessä lähteenä on käytettävä selkeitä lähdeviitteitä. Viittauksesta ja lähdeluettelomerkinnästä on selvittävä tekstin alkuperäinen kirjoittaja, julkaisuvuosi ja milloin tekstiä on lainattu.

Tiivistelmät ja julkaisut


Elina Järvinen, Aapo Kiilunen ja Timo Sinivuori. Suomen Partiolaiset ry.
Teokseen on koottu tiivistelmät vuoden 2019 aikana valmistuneista partioaiheisista opinnäytetöistä.
Susanna Oksanen ja Timo Sinivuori. Suomen Partiolaiset ry.
Teokseen on koottu tiivistelmät vuoden 2015 aikana valmistuneista partioaiheisista opinnäytetöistä.
Susanna Oksanen ja Timo Sinivuori. Suomen Partiolaiset ry.
Teokseen on koottu tiivistelmät vuoden 2014 aikana valmistuneista partioaiheisista pro gradu -tutkielmista, kandidaatintutkielmista ja opinnäytetöistä.

Oma työ näille sivuille?

Katso ohjeet, kun olet aloittamassa tai saat valmiiksi partioaiheisen opinnäytetyön tai tutkimuksen tai ole yhteydessä opinnayte@partio.fi.