Tekisitkö opinnäytetyön partiolle?

Haluaisitko tehdä opinnäytetyön partiosta ja päästä samalla kehittämään Suomen suurimman nuorisojärjestön toimintaa? Opinnäytetyölläsi pääset tuottamaan arvokasta tietoa partio-ohjelman kehittämiseksi 65 000 jäsenellemme lähes 800 lippukunnassa. 2010-luvun aikana eri puolilla Suomea on tehty yli 100 partioon liittyvää tutkimusta.

Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter ry on osa maailmanlaajuista partioliikettä ja partiolaiset ovat merkittävä toimija myös kansainvälisessä nuoriso- ja kasvatustyön kentässä. Maailmassa partiolaisia on noin 45 miljoonaa yli 200 maassa.

Opinnäytetyön aihe

Olemme kiinnostuneita kaikista partiota koskevista opinnäytetöistä. Löydät alta listan järjestöä tällä hetkellä kiinnostavista aihealueista. Valtaosa partioaiheisista opinnäytteistä kuitenkin syntyy tekijän omasta mielenkiinnosta syntyneistä aiheista. Tutkimusryhmä ohjaa sekä omista että tarjotuista aiheista kirjoitettuja opinnäytteitä.

Tällä hetkellä järjestössä kaivataan opinnäytetöitä seuraavista aiheista:

Pandemia

Partio kasvaa Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

 • Esteettömyys ja monimuotoisuus partiossa
 • Partion kasvatustyön onnistuminen marginaaliryhmissä
 • Sosioekonomisen taustan vaikutus partioharrastamiseen: esteet, kokemukset ja yhdenvertaisuus
 • Verkkosivujen saavutettavuus partiossa

Uusia tapoja harrastaa, jäsenkasvu

 • Menetelmien kehittämistä ja kokeilua (esimerkiksi toiminnalliset ja draamalliset menetelmät partiossa)
 • Suurleiritoiminta partiossa

Partio toteutuu monipuolisesti koko maassa

 • Paikallisia toimintatutkimuksia

Taidot elämäänPartio antaa taidot elämään

 • Kilpailutoiminta partiossa
 • Maailmanlaajuisten kriisien käsittely lasten ja nuorten kanssa (pandemia, ilmastonmuutos, sota Euroopassa)
 • Partio 2030 – jäsenten odotuksia partioliikkeen tulevaisuudelle
 • Partion yhteiskunnallista merkitystä käsitteleviä tutkimuksia (nyt – tulevaisuudessa)
 • Partiosome, partio-it
 • Peruskirjan ohjaava vaikutus toiminnassa
 • Partiossa hankittavan osaamisen dokumentointi, toimintamallit ja työkalut sekä osaamisen hyödyntäminen opinnoissa.
 • Digitaalisen osaamiskiekon hyödyntäminen käyttäjäkokemusten pohjalta
 • Partion digitaalisten osaamismerkkien hyödyntäminen opinnoissa

Kiertotalous

 • ympäristökasvatus
 • partion hiilijalanjälki
 • partioleirin hiilijalanjälki
 • kompensaatio
 • uusiutuvan energian ja materiaalien käyttö
 • partiovarusteiden elinkaari

Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä

Yhteiskuntasuhteet

 • Partion ja muiden nuorisojärjestöjen yhteistyö paikallis-, alue- tai valtakuntatasolla
 • Partiotoiminnan vaikutus alueelliseen hyvinvointiin

Kasvatus

 • Oppimiskäsitykset partiossa
 • Osaamisen vertaistunnistaminen samoja- ja vaeltajatoiminnassa
 • Partion johtamiskäsitys johtamistutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä
 • Partiossa hankitun osaaminen tunnistaminen ja tunnustaminen tutkintoon johtavassa koulutuksessa

Suomen Partiomuseosäätiö tukee lapsi- ja nuorisotyökulttuurin yliopistotasoisen tutkimustoiminnan edistämistä, myöntämällä partiokulttuuriin liittyvän tutkielman, lopputyön tai Pro Gradun tekemistä varten apurahan partiotoimintaa tuntevalle kasvatustieteen tai filosofian ylioppilaalle.

Partiomuseosäätiö etsii tekijää tutkimukselle korona-ajan partiosta vuonna 2022.

Apurahan suuruus on 500 €.

Apurahahakemus tulee jättää viimeistään Yrjön päivään mennessä Suomen Partiomuseo posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

Hakemuskaavakkeen voit tilata osoitteesta partiomuseo(at)partio.fi.

Apuraha myönnetään henkilökohtaisena apurahana

Apuraha maksetaan kertasummana, kun tutkielma on valmis sekä hyväksytty ja kirjallisessa tai sähköisessä muodossa toimitettu apurahan myöntäjälle.

Suomen Partiomuseo voi julkaista tutkielman vuosikirjassaan.

Lisätietoja antaa säätiön puheenjohtaja Nils Grönberg, puh. 0400 524 650


Tuki partiotutkimuksen tekijälle

Partiotoiminnan tutkimuksesta kiinnostuneelle tarjolla on sekä ohjausta että empiiristä aineistoa. Järjestössä toimii erillinen tutkimusryhmä, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että järjestön, piirien ja lippukuntien käytettävissä on partiotoimintaa kuvaavaa, pääasiassa määrällistä tietoa. Tutkimusryhmä avustaa resurssiensa puitteissa partioaiheisen tutkimuksen tekijöitä ja nimeää tarvittaessa työlle ohjaajan järjestön sisältä.

Mikäli kyseessä on opinnäytetyö, joka tukee järjestön strategian painopistealueiden kehittämistä ja/tai jossa kerätään uutta empiiristä aineistoa, voidaan tapauskohtaisesti harkita aineistonkeruusta aiheutuneiden kulujen korvaamista tai jopa nimellisen palkkion maksamista. Tämä edellyttää kuitenkin neuvotteluja järjestön henkilökunnan kanssa.

Velvoitteet opinnäytetyön tekijälle

Opinnäytteen sisällöstä vastaa aina sen tekijä ja päävastuu ohjauksesta on oppilaitoksella, johon se tehdään. Suomen Partiolaiset kuitenkin toivoo, että partioaiheisista opinnäytteistä raportoitaisiin ainakin keskusjärjestöön ja tarvittaessa myös tutkimusryhmälle. Tutkimustuloksia pitää voida soveltuvin osin hyödyntää myös partiotoiminnassa ja levittää sähköisessä muodossa järjestön internetsivujen kautta.

Opinnäytetyö suunnitteilla – Ota yhteyttä!

Kun olet aloittamassa tai saat valmiiksi partioaiheisen opinnäytetyön, ole yhteydessä!

 

Yhteystiedot

Opinnäytetyöryhmä lukee sähköpostia kerran kuukaudessa koordinoinnin yhteydessä.

opinnayte@partio.fi


Voit olla yhteydessä meihin myös suoraan:

Aapo Kiilunen
Tiedonhallintakoordinaattori, Suomen Partiolaiset
aapo.kiilunen@partio.fi

Timo Sinivuori
KT Kasvatusjohtaja, Suomen Partiolaiset
timo.sinivuori@partio.fi