Partion suurleirin kumppanuuksien vastuullisuuden arviointi

Tutustuin partioon lapsuus- ja nuoruusvuosina Lahdessa, jolloin harrastin partiota useamman vuoden ajan. Vähitellen harrastus kuitenkin jäi muun elämän jalkoihin. Nyt olen saanut seurata oman lapseni partiopolun etenemistä ja päässyt osallistumaan toimintaan huoltajan roolissa. Kun sain mahdollisuuden tehdä vastuullisuuteen liittyvän opinnäytetyön Kajon suurleirille, innostuin aiheesta kovasti ja palaset loksahtelivat kohdilleen luontevasti niin kestävän kehityksen opintojeni kuin partiotaustanikin osalta.

Vastuullisuus on ajankohtainen aihe, joka on noussut teemaksi niin yritysten strategioihin kuin kuluttajien vaatimuksiinkin. Vastuullisella toiminnalla pyritään saavuttamaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuus. Kajolla vastuullisuus oli nostettu yhdeksi leirin pääteemoista. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää partion suurleirin yhteistyökumppanien vastuullisuuden arvioinnin onnistumista ja jatkokehitystarpeita. Vastuullisuutta on käsitelty tässä työssä laajasti kaikkien sen eri osa-alueiden kautta.

Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus

Kajon tekijöiden tavoitteena oli löytää uusia tapoja järjestää partion suurtapahtumia entistä vastuullisemmin ja myös kerätä saadut opit myöhemmin hyödynnettäviksi. Tämän opinnäytetyön aiheeksi rajautui kumppanuuksien vastuullisuuden arviointi. Arviointia helpottamaan Kajolle oli luotu lomakepohjainen työkalu, jota kutsutaan liikennevalopalveluksi. Sen avulla Kajon vapaaehtoiset pystyivät arvioimaan mahdollisten yhteistyökumppanien vastuullisuutta jo ennen kumppanuusneuvottelujen aloittamista.

Tässä tutkimuksellisessa työssä selvitettiin kvalitatiivisin menetelmin, onko liikennevalopalvelun avulla onnistuttu valitsemaan Kajolle vastuullisia ja partion arvojen mukaisia kumppanuuksia. Työssä selvitettiin myös liikennevalopalvelun käytettävyyden kehittämistä ja kumppanuuksien vastuullisuuden arvioinnin kokonaisvaltaista parantamista. Tutkimus toteutettiin haastattelemalla liikennevalopalvelun käyttäjiä ja tutustumalla laajasti vastuullisuuden teoriaan ja aiheesta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin.

Tulokset ja johtopäätökset

Tehty tutkimus osoitti, että liikennevalopalvelun avulla kumppanuuksien vastuullisuutta oli arvioitu laajasti ja monipuolisesti, mikä oli edistänyt vastuullisten kumppanuuksien valintaa. Liikennevalopalvelu oli auttanut karsimaan pois partion arvoihin selkeästi sopimattomat tahot. Tutkimuksessa nousi esille halu kehittää työkalua myös tulevien partiotapahtumien käyttöön. Työn avulla löydettiin hyvin käytännönläheisiä tapoja parantaa kumppaneiden vastuullisuuden varmistamista esimerkiksi koulutuksen ja yhteistyön keinoin.

Kumppaneiden vastuullisuuden arviointi katsottiin tärkeäksi aiheeksi, ja sillä koettiin olevan iso vaikutus koko leirin vastuullisuuteen. Liikennevalopalvelun kehittämistä kannattaa jatkaa, koska se on toimiva tapa arvioinnin ja keskustelun tukemiseen. Yhteistyötä ja kannustamista voisi jatkossa hyödyntää enemmän kumppanuuksien vastuullisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi. Partio on tunnettu ja luotettu organisaatio, jonka turvin suurleirien tekijöillä olisi mahdollisuus ottaa selkeä edelläkävijän rooli vastuullisten tapahtumien järjestämisessä.

Partio on tunnettu ja luotettu organisaatio, jonka turvin suurleirien tekijöillä olisi mahdollisuus ottaa selkeä edelläkävijän rooli vastuullisten tapahtumien järjestämisessä.

Lopuksi

Vastuullisuus on teemana laaja ja jatkuvasti kehittyvä, joten tutkittavaa löytyy monelta eri kantilta. Yhteistyökumppaneiden näkökulma jäi tässä työssä vähäiseksi, joten sitä olisi mielenkiintoista selvittää lisää. Myös seurantatutkimus vastuullisuuden kehittymisestä voisi tarjota hyvää tietoa vastuullisuustyön onnistumisesta ja tarvittavista toimenpiteistä tulevaisuutta ajatellen.

Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevien partiotapahtumien suunnittelussa, mutta myös muiden suurtapahtumien järjestäjät voivat löytää työstä uusia ideoita vastuullisuuden parantamiseen ja omiin arvoihinsa sopivien kumppaneiden valintaan.


Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Voit muuttaa evästeasetuksia ja lukea lisää käyttämistämme evästeistä. Muuta evästeasetuksia.


Kirjoittajan nimi: Päivi Fält

Opinnäytetyö: Partion suurleirin kumppanuuksien vastuullisuuden arviointi. Case Kajo-suurleiri 2022

Oppilaitos ja tutkinto: Hämeen ammattikorkeakoulu, Kestävä kehitys, ympäristösuunnittelija

Linkki julkaisuun:: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022101521269