Partion arvokeskustelu 2017-2018

Partiossa käytiin  vuosien 2017-2018 aikana valtakunnallista arvokeskustelua, jonka pohjalta syntyi tarve uudelleensanoittaa partion arvopohjaa. Arvokeskustelu oli vuosien 2017-2018 suurimpia hankkeita.

Keväällä 2017 aloitettu arvokeskustelu näkyi useissa partiotapahtumissa ympäri Suomen ja sitä tukemaan toteutettiin kaksi arvokyselyä. Keskustelun tavoitteena oli selventää partion arvojen tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen kulttuuria partiossa. Arvokyselyjen tulosten pohjalta laadittiin toimenpide-ehdotuksia, joista yhdeksi esitettiin partion peruskirjan päivittämistä. Syksyn 2018 Suomen Partiolaisten jäsenkokous päätti, että vuosina 2019-2020 partion peruskirja (linkki vuonna 2010 hyväksyttyyn peruskirjaan) päivitetään. 

Näkemyksiä partion arvoista kahdella arvokyselyllä vuosien 2017 ja 2018 aikana.  Kyselyjen tarkoitus oli kartoittaa laajalti asenteita partion eri arvoihin liittyen. Ensimmäinen arvokysely toteutettiin elo-syyskuussa 2017. Vastauksien ja niistä seuraavan keskustelun pohjalta on tehtiin toinen kysely, jossa syvennettiin syksyllä 2017 tehdyn arvokyselyn vastauksia. Syksyllä 2017 toteutettu kysely kartoitti partion eri arvojen tärkeyttä ja sovellettavuutta. Toisessa kyselyssä syvennyttiin arvoihin, jotka ovat herättäneet eniten ristiriitaisia näkemyksiä edellisessä kyselyssä sekä puuttuviin arvoihin.

Kyselyvastaukset tukevat partiossa vuosina 2017-2018 käytävää keskustelua arvoista.

Arvokyselyn tuloksiin voit tutustua täällä

Liite 1: Keskeisiä kvantitatiivisia tuloksia arvokyselyistä

Liite 2: Arvokysely 1, arvojen tärkeys, kuvaajat

Liite 3: Arvokysely 1, arvojen sovellettavuus, kuvaajat

Liite 4: Arvokysely 2, kuvaajat

Liite 5: Arvokyselyiden kysymykset

Käytyjen arvokeskustelujen, tilaisuuksien ja arvokyselyjen pohjalta arvotyöryhmä suosittelee seuraavia toimenpiteitä:

1. Peruskirjan arvoja käsittelevää kieltä selkeytetään ja monitulkintaisuutta vähennetään. Nyt arvojen muotoilut ovat osin niin monisanaiset, että jokainen voi tulkita ne tavallaan. Lisäksi arvot ovat monessa kohtaa peruskirjaa ja niistä ei ole olemassa virallista tiivistelmän omaista listaa. Tästä olisi hyötyä esimerkiksi partiokoulutuksissa arvoja käsiteltäessä, mikä edistäisi arvoista keskustelemisen kulttuuria.

2. Partion luontosuhde ja ympäristö: Kehitetään arvon soveltamista niin, että se toteutuu ohjelmasisältöjen lisäksi paremmin partion käytännön toiminnassa. Tehdään suunnitelmat, joissa käsitellään kokonaisvaltaisemmin partion mahdollisuutta elää arvoa todeksi ja olla entistä ympäristöystävällisempi valinnoissa esimerkiksi leiriympäristössä ja muissa kasvatuksellisissa tilanteissa sekä toisaalta organisaationa huomioiden kuitenkin lippukuntien ja partiolaisten taloudelliset rajoitteet. Laajennetaan peruskirjan ja partion ympäristöajattelua laajemmin kestävän kehityksen teemoihin ja globaaleihin ympäristöhaasteisiin.

3. Toimiminen eettisesti oikein: Arvoa pidettiin hyvänä, mutta erittäin monitulkintaisena. Tämä olisi hyvä uudelleen kirjoittaa samalla kun peruskirjaa muuten selkiytetään.

4. Partion rooli rauhanliikkeenä ja kansainvälinen yhteistyö nähdään tärkeänä, mutta sen käytännön sovellettavuutta tulisi kehittää.  Tässä yhteydessä kannattaa tarkastella mahdollisuutta laajentaa sitä vahvemmin myös globaalin oikeudenmukaisuuden suuntaan. Näitä arvoja voisi uudelleen sanoittaa ja kirkastaa peruskirjaan sekä tukea ohjelman kautta.

5. Myönteinen asenne uskontoon ja hengellisyyden etsiminen: Uskonto oli molemmissa arvokyselyissä ristiriitaisimpia näkemyksiä herättävä arvo, joka myös koettiin hankalaksi soveltaa partion arjessa. Aihe herätti osin vastakkaisiakin näkemyksiä, mutta pääviesti oli, että partiossa tulee olla tilaa jokaisen oman vakaumuksen toteuttamiselle ja eri uskontoihin tulee suhtautua kunnioittavasti kuitenkin niin, että jätetään tilaa myös uskonnottomuudelle. Peruskirjaa päivitettäessä olisi hyvä ratkaista, kuinka partion hengellinen ulottuvuus ja lupaus voidaan toteuttaa niin, että eri uskontokuntiin kuuluvat ja uskonnottomat kokevat itsensä tervetulleeksi partioon eivätkä joudu toimimaan henkilökohtaisen vakaumuksensa vastaisesti.

Sovellettavuuden parantamiseksi lippukunnat tarvitsevat konkreettisia välineitä eri vakaumusten ja uskonnottomuuden yhteensovittamiseen partion hengellisyyden arvon kanssa esimerkiksi koloiloissa, leireillä ja lupauksenantotilaisuuksissa.   Ohjelman hengellisten sisältöjen ohjeistukset tulisi olla helppoja ymmärtää ja käyttää eri valmiuksia omaaville partiolaisille.  On varmistettava, onko ohjelmassa riittävästi uskontodialogiin ja laajemmin mm. vihapuheen ehkäisyyn liittyviä sisältöjä. Partion tulisi SP- ja lippukuntatasolla pystyä selkeyttämään uskontosuhdettaan ulospäin mm. vanhemmille ja muille sidosryhmille. Kaikki muutokset tulee toteuttaa hyvässä dialogissa kirkon kanssa ja aiheen henkilökohtaisen merkittävyyden monelle partiolaiselle ymmärtäen.

6. Tarkistetaan, onko ohjelmasisällöissä mediakriittisyyteen liittyviä sisältöjä.

7. Partiolaiset ovat vahvasti puoluepoliittisen sitoutumattomuuden takana, mutta toisaalta yhteiskunnallinen aktiivisuus nähdään enimmäkseen myönteisenä. Haasteena on, että termit menevät osin sekaisin ja jotkut vastaajat kokevat kaiken yhteiskunnallisen aktiivisuuden poliittisena. On hyvä tehdä toimenpiteitä, jotka auttavat tunnistamaan ja määrittelemään puoluepoliittisen sitoutumattomuuden ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden eron sekä edistävät puoluepoliittisesti sitoutumattoman yhteiskunnallisen aktiivisuuden toteutumista.   Olisi myös hyvä laatia ohje vaaleihin liittyen mm. onko toivottavaa, että yksittäiset ehdokkaat tuovat partiolaisuutta esille. Yksilöiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen valmiuden kasvattamiseen tulisi panostaa. Olisi hyvä selkeyttää, mistä partion päättäjät saavat tukea ja suuntaviivoja päätöksilleen ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin.

8. Uskollisuus omaa maata kohtaan: Arvo koettiin verrattain vaikeaksi soveltaa ja herätti ristiriitaisia näkemyksiä ja huolta nationalismista. Arvo olisi hyvä uudelleen sanottaa peruskirjaan niin, että se tarkoittaa positiivista ja rakentavaa otetta omaa maata kohtaan, mutta ei sulje muuta maailmaa pois tai ole ristiriidassa kansainvälisen yhteisvastuun kanssa.  Lisäksi tulisi varmistaa, että partion ohjelmassa ja perinteissä on tapoja tuoda arvoa esille ja soveltaa sitä positiivisen yhteiskunnan rakentamisen kautta.

Arvoista keskustelemisen tueksi on laadittu materiaali Arvopuntari-keskustelun käymiseen piirien, FISScin, alueellisissa ja lippukuntien omissa tapahtumissa.

Arvopuntari-materiaalit:

Arvokeskustelu tuki partion strategiaa 2015-2020. Partion strategian mukaisesti haluamme, että partio kuuluu kaikille. 

Partion peruskirjassa määritellään, että partioliike on avoin kaikille, jotka hyväksyvät sen päämäärän ja arvopohjan. Partion arvot kuvataan peruskirjassa. Partion peruskirjaan voit tutustua täällä.

Arvokeskustelun tavoitteena oli selventää partion arvojen tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen kulttuuria partiossa.  Arvokeskustelun tarkemman sisällön ja prosessin laatimiseen ovat osallistuneet Suomen Partiolaisten hallitus ja partioneuvosto. Arvokeskustelua koordinoi arvotyöryhmä, joka koostui Suomen Partiolaisten ja A-jäsenten luottamushenkilöistä. 

Arvotyöryhmän jäsenet vuosina 2017-2018 olivat: 

 • Ilona Turunen, arvotyöryhmän puheenjohtaja
 • Karoliina Tikka 
 • Saija Kivelä 
 • Hanna Salminen 
 • Robert Sundman 
 • Maija Santalahti 
 • Janne Peltola
 • Jenni Karimäki
 • Arttu Tanner
 • Riikka Nenonen
 • Saara Nykänen (toimihenkilö)

Kuva: Jaana Hopeakoski