”Apukäsi partion turvallisuuskasvatukseen”. Tukimateriaali Turvallisesti yhdessä -koulutukselle.

Kuka on Jenna Kaarrela?

Hei! Tämän opinnäytetyön kirjoitti 23-vuotias Jenna Turusta. Kotilippukuntana toimii RajakivenKiertäjät ja siellä toimin lippukunnanjohtajana sekä akelana. Tämän lisäksi toimin Suomen Partiolaisten vastuullisuusryhmässä. Partiota olen harrastanut sudenpennusta lähtien ja partio on minulle nykyään enemmän jo elämäntapa kuin harrastus.

Opiskelin Satakunnan ammattikorkeakoulussa vuosina 2019–2022 ja suuntauduin opinnoissani lastensuojelun, perhetyön ja nuorisokasvatuksen tehtävissä toimivaksi sosionomiksi (AMK). Koska partio oli opiskeluiden ajan aktiivisesti läsnä elämässäni, ajattelin yhdistää opinnot ja harrastuksen yhteen. Partio on maailman suurin nuorisoliike sekä kasvatusjärjestö, joten nuorisokasvatuksen sosionomina aihe oli oikein sopiva. Myös halu tehdä jotain mielenkiintoista ja pysyvää oli päätavoitteena opinnäytetyötä suunnitellessa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyössäni lähdin kehittämään Kymmenysten (L-SP:n yksi alue) nuorten turvallisuusosaamista partiossa. Tavoitteena oli ensin luoda tukimateriaali Turvallisesti yhdessä-koulutukselle ja tämän jälkeen kouluttaa se Kymmenysten järjestämällä Ryhmänohjaajakoulutuksella.

Opinnäytetyön toteutusmuoto oli toiminnallinen ja koulutuksen tehtävänä oli osallistaa nuoria tulevia ryhmänohjaajia oppimaan turvallisuudesta ja sen edistämisessä partiossa. Työ oli osa 2020 uudistunutta RO-koulutusta. Opinnäytetyön tuotos, tukimateriaali tehtiin yhteistyössä Kymmenysten ja Kaarinan Partiolaisten sekä Suomen Partiolaisten turvallisuusverkoston ydinryhmän kanssa.

Opinnäytetyön tarkoitus ja toteutus

Mitä varten opinnäytetyö tehtiin?

Toiminnallisen opinnäytetyön ajatus partion turvallisuuden kouluttamisesta nuorille lähti osallisuuden ajatuksesta liikkeelle. Koska partiomenetelmässä yhtenä osana on tekemällä oppiminen, halusin luoda Turvallisesti yhdessä -koulutuksen tärkeän mutta haastavan asiasisällön käytännön koulutukseksi. Opinnäytetyössäni keskityin siis ROK:in moduuliin 17. Turvallisuusohjeet ja turvallisesti yhdessä -koulutus. Ja koska Turvallisesti yhdessä -koulutus on yksi osa ROK:in 20 koulutuksen koulutusmoduulia, sen suorittaminen hyväksytysti on vaatimus 2020 uudistetussa koulutusmoduulissa kurssitodistuksen saamiseksi. Siksi koin, että tukimateriaalin luominen oli ajankohtaista juuri tässä vaiheessa.

Opinnäytetyöni tavoitteena oli, että jokainen kurssin jäsen pääsi Turvallisesti yhdessä -koulutuksesta läpi sekä sai kurssitodistuksen. Tämän lisäksi tavoitteena oli, että samoajille jäisi mahdollisimman paljon tietoa Turvallisesti yhdessä -ohjeesta sekä käytännön esimerkkejä, miten erilaisissa haastavissa tilanteissa tulisi toimia. Halusin koulutuksellani varmistaa, että samoaja tietää, keneen ottaa yhteyttä ja keneltä saa tukea esimerkiksi lastensuojelua vaativissa tilanteissa.

Miten opinnäytetyö toteutettiin?

Opinnäytetyöni on jaettu kahteen osaan: tukimateriaalin tekeminen ja sen kouluttaminen alueen ROK:illa. Tukimateriaali oli ensimmäinen työ, jota opinnäytetyössäni lähdin tekemään. Tukimateriaalia koostettiin yhdessä Suomen Partiolaisten turvallisuusverkoston ydinryhmän kanssa, jotta sen sisältö oli varmasti turvallinen. Suurin osa sisällöstä tuli suoraan Moodle-koulutuksen materiaaleista ja suurempi työ oli viilata diaesitys selkeäksi. Kun tukimateriaali oli valmis ja se oli tarkastettu, oli aika suunnitella itse koulutusta.

Koulutuksen peruspohjana käytettiin diaesitystä, jonka olin tehnyt. Tämän lisäksi koulutuksen aikana nuoret pääsivät tutustumaan Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeisiin sekä he tekivät yhteisen osuuden jälkeen Moodlessa Turvallisesti yhdessä -verkkokoulutuksen. Koulutuksen jälkeen kerättiin vielä nuorilta palaute, jota hyödynnettiin opinnäytetyön tuloksissa. Palaute kerättiin Google Formsin avulla.

Tulokset ja johtopäätökset

Opinnäytetyöni hyödynsi niin alueen ROK:kia kuin myös SP:n turvallisuusryhmää. Jokainen kurssilainen sai suoritettua hyväksytysti Turvallisesti yhdessä -koulutuksen Moodlessa ja moduulin tavoitteet tuli täytettyä. Sain paljon positiivista palautetta niin nuorilta kuin muilta kouluttajiltakin. Palautekyselyssä kävi esille mm. se, että fyysisesti läsnä oleva koulutus ja tukimateriaali ovat selkeästi nuorille oppimisen kannalta tärkeää ja että usean osallistujan mielestä pitämäni koulutus oli tarpeellinen ja aihe itsessään tärkeä. Moni myös oppi uutta, joka oli itse kouluttajana todella kiva kuulla.

RO-koulutuksen lisäksi SP:n turvallisuusryhmä sai valmiin koulutusmateriaalin, jota voidaan hyödyntää kaikissa niissä tilanteissa, joissa Turvallisesti yhdessä-asioita halutaan kouluttaa. Tekemääni tuotosta käytetään myös jatkossa alueemme RO-koulutuksilla ja menen nyt itse keväällä 2023 kouluttamaan sitä myös uusille ROKkilaisille.

Lopuksi

Koen, että opinnäytetyöni onnistui erinomaisesti ja että tukimateriaalilla on hyvät mahdollisuudet levitä valtakunnalliseen käyttöön turvallisuutta kouluttaessa. Tämä opinnäytetyö voisi auttaa kaikkia johtajia turvallisempaan harrastamiseen, jos sitä koulutettaisiin ahkerammin valtakunnallisella tasolla läsnäolokoulutuksina niin erilaisten kurssien yhteydessä, kuin erillisenä koulutuksenakin.

Suosittelen kaikille opinnäytetöitä tekeville valitsemaan aiheen, joka kiinnostaa itseään ja jonka tutkimista/työstämistä on mielenkiintoista tehdä. Itselle mielenkiintoinen aihe vie työtä automaattisesti eteenpäin ja sitä on mukavaa tehdä.

Opinnäytetyö on prosessina oikein silmiä avaava. Oma kehittämisen halu vei pitkälle ja koko prosessista on ollut hyötyä nyt myöhemmissä partion kehittämishankkeissa. Partiokentän kehittäminen on aina hyvä aihe opinnäytetyölle, sillä partiosta löytyy paljon erilaisia aiheita, joille pieni kehittäminen ei tee pahaa 😉Kirjoittajan nimi: Jenna Kaarrela

Lippukunta ja piiri: RajakivenKiertäjät, Lounais-Suomen partiopiiri

Opinnäytetyö: ”Apukäsi partion turvallisuuskasvatukseen”. Tukimateriaali Turvallisesti yhdessä -koulutukselle.

Oppilaitos ja tutkinto: Satakunnan Ammattikorkeakoulu, Sosionomi

Linkki julkaisuun: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022053113814