Partiomuseoyhdistyksen säännöt

SUOMEN PARTIOMUSEO – FINLANDS SCOUTMUSEUM RY säännöt

 • Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2019.
 • Muutos 6 § hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 17.06.2020.
 • Muutokset pykäliin 6 § ja 13 § sekä kirjoitusvirheiden korjaukset pykälässä 11 hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2021.
 • Säännöt on PRH vahvistanut tässä muodossa.

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Partiomuseoyhdistys – Finlands Scoutmuseiförening ry.
Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää myös epävirallista nimeä Finnish Scout Museum.
Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja toiminta-alueena koko Suomi.
Yhdistyksen kielinä ovat suomi ja ruotsi ja pöytäkirjakielenä suomi.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on kerätä partioliikkeen menneisyyttä ja nykyisyyttä valaisevaa esineistöä sekä kuva- ja asiakirja-aineistoa, säilyttää sitä ja herättää kiinnostusta partioliikkeen toimintaan ja historiaan esittelemällä sitä yleisölle.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Turussa museota, jonka nimi on Suomen Partiomuseo – Finlands Scoutmuseum, harjoittaa tutkimus- ja näyttelytoimintaa sekä järjestää kokouksia.
Yhdistyksellä on oikeus hankkia kiinteistöjä, harjoittaa julkaisu-, kustannus- ja sijoitustoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

4 §

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat vuosijäsenet ja ainaisjäsenet, joiksi voi liittyä jokainen yhdistyksen tarkoitusta kannattava yksityinen henkilö.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut oikeuskelpoinen yhteisö.
Kunniajäseneksi yhdistyksen varsinainen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen tarkoituksen edistämisessä erikoisen ansioituneen henkilön.
Muut paitsi kunniajäsenet maksavat yhdistykselle jäsenmaksua, jonka syyskokous vuosittain määrää.

5 §

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai joka laiminlyö velvollisuutensa yhdistystä kohtaan.
Jäsen, joka on laiminlyönyt kahden vuoden jäsenmaksun suorittamisen, voidaan katsoa eronneeksi.

6 §

Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä, sekä 3 varajäsentä.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voivat toimia korkeintaan kolme peräkkäistä kautta.
Muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.
Varsinaisista jäsenistä on vuosittain kolmasosa ja varajäsenistä on vuosittain kolmasosa erovuorossa.
Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä voi olla korkeintaan kolme perättäistä toimikautta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä ovat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään 3 jäsentä tai varajäsentä.
Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. Valvoa sääntöjen noudattamista sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita.
 2. Määrätä yhdistyksen kokousten aika ja paikka sekä valmistella asiat niihin.
 3. Hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta sekä vastata niiden hoidosta ja säilymisestä, sekä hoitaa yhdistyksen hallittavaksi ja hoidettavaksi hallituksen hyväksymää omaisuutta ja vastata sen hoidosta ja säilymisestä.
 4. Laatia syyskokoukselle ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
 5. Laatia yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös kevätkokoukselle esitettäväksi.
 6. Hyväksyä yhdistykseen liittyvät jäsenet ja päättää jäsenten erottamisesta.
 7. Valita sihteeri, rahastonhoitaja ja yksi tai useampi museonhoitaja, sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

7 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Yhdistyksen vuosikertomuksen ja siihen liittyvien tilinpäätösasiakirjojen tulee olla valmiita maaliskuun 1. päivään mennessä.
Tilintarkastajan tulee jättää lausuntonsa hallitukselle huhtikuun 1. päivään mennessä.

8 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan tai hallituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

9 §

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous, joka pidetään huhtikuussa, ja syyskokous, joka pidetään marraskuussa.
Hallituksen on toimitettava kutsu yhdistyksen kokouksiin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse yhdistyksen jäsenen yhdistykselle toimittamaan osoitteeseen.

10 §

Yhdistyksen kokouksissa kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.
Kannatusjäsenellä ja kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta, mutta heillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
Asiat ratkaistaan kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näistä säännöistä muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

11 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja muut mahdolliset virkailijat.
 3. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
 4. Esitetään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajan siitä antama lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös.
 5. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.
 6. Keskustellaan ja päätetään asioista, jotka hallitus tai yhdistyksen jäsen hallituksen välityksellä on kokouksen asialistalle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta esittänyt.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskijat, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja muut mahdolliset virkailijat.
 3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erovuoroisten tilalle ja merkitään tiedoksi puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka eivät ole erovuorossa.
 4. Valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja merkitään tiedoksi hallituksen jäsenet, jotka eivät ole erovuorossa.
 5. Valitaan hallituksen varajäsenet erovuoroisten tilalle ja merkitään tiedoksi hallituksen varajäsenet, jotka eivät ole erovuorossa.
 6. Valitaan seuraavan tilikauden tilintarkastaja (KHT) ja varatilintarkastaja.
 7. Määrätään jäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma seuraavalle kalenterivuodelle.
 9. Vahvistetaan talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle.
 10. Keskustellaan ja päätetään asioista, jotka hallitus tai yhdistyksen jäsen hallituksen välityksellä on kokouksen asialistalle vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta esittänyt.

12 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa, jos kolme neljäsosaa muutoksesta päättävässä äänestyksessä annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta.
Sääntömuutosehdotuksesta on ilmoitettava kokouksen kutsussa.

13 §

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja purkamisesta päättävässä äänestyksessä annetuista äänistä on vähintään kolmen neljäsosan kummassakin kokouksessa kannatettava purkamisehdotusta.
Purkamisehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljelle jäänyt omaisuus varoineen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla partiomuseon toimintaa jatkamaan sitoutuvalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle tai säätiölle, ensisijaisesti Suomen Partiomuseosäätiö sr:lle tai toissijaisesti Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:lle.