Partiomuseon tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

Suomen Partiomuseoyhdistys ry:n jäsenrekisteri

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä on Suomen Partiomuseoyhdistyksen hallitus, joka on delegoinut rekisterinpitäjän tehtävät 25.1.2021 (§ 11) rekisteristä vastaavalle henkilölle.

2. Rekisterin vastuu- ja yhteyshenkilö

Henkilötietorekistereistä vastaava henkilö on Leena Raukko.
Yhteystiedot: Suomen Partiomuseo, Läntinen Pitkäkatu 13, 20100 Turku; sähköposti partiomuseo@partio.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitukset:

  • Yhdistyksen tiedotteiden ja kokouskutsujen jakelu esimerkiksi postitse tai sähköpostitse jäsenille
  • Jäsenmaksujen kerääminen
  • Jäsentuotteiden jakelu

Käsittelyn oikeusperuste:

  • Jäsenen antama suostumus
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu
  • Yhdistyslaki (nimi ja kotipaikka)
  • EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b kohta: Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

4. Rekisterin tietosisältö

Kerättävät tiedot: Jäsenen henkilötiedot: nimi, mahdollisesti syntymäaika, yhteystiedot, jäsenyyden tyyppi, jäsenyysvuodet, jäsenen erityistoiveet

5. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Niitä käyttävät vain yhdistyksen toimihenkilöt yllämainittuihin tarkoituksiin.