Esteiden madaltaminen

Partion esteiden madaltaminen on meidän kaikkien yhteinen tehtävä!
Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti on tärkeä huolehtia myös sosiaalisesta kestävästä kehityksestä. Me partiossa voimme tehdä sitä monella tavalla ja yksi tärkeä tapa on madaltaa esteitä partioon mukaan pääsemiseksi ja harrastuksessa pysymiseen. Kun kehitämme tapojamme siinä, että olemme avoimia, mukaan on helpompi tulla.

Jäsenmaksuvapautus

 • Sen lisäksi, että jäsenmaksuvapautuksesta kerrotaan jäsenlaskutuksen yhteydessä, on siitä tärkeä kertoa ja muistuttaa myös lippukunnan viestinnässä.
  • Kertokaa jäsenmaksuvapautuksen mahdollisuudesta aina uusille jäsenille.
  • Kertokaa jäsenmaksuvapautuksesta silloin, kun mainostatte partiota.
  • Kertokaa siitä myös teidän nettisivuilla.

Tuki jäsenille retki- ja tapahtumamaksuihin

 • Miettikää retki- ja tapahtumamaksujen vapautusta jo siinä vaiheessa, kun budjetoitte seuraavaa vuotta. Varatkaa sille rahaa. Oman taustayhteisön kanssa voi myös keskustella, löytyisikö heiltä ylimääräistä tukea vapautuksiin. Myös varainhankintaa on mahdollista kohdistaa leirimaksuihin.
 • Tehkää prosessista mahdollisimman yksinkertainen ja toimikaa hienovaraisesti. Varmistakaa, että koko johtajisto tietää, miten homma teillä toimii.
 • Ottakaa tavaksi, että asiasta kerrotaan jokaisen retken ja tapahtuman retkikirjeessä sekä Kuksa-lomakkeessa.
 • Varmistakaa, että siitä kerrotaan myös teidän nettisivuilla.

Lainavarusteet

 • Jos teillä ei ole vielä lainavarusteita, budjetoikaa niille rahaa ja hankkikaa lippukuntaan kokoelma erilaisia varusteita. Voitte tästäkin keskustella teidän taustayhteisön kanssa, voisivatko he osallistua lainasetin hankintaan.
 • Hankkikaa teille selkeä lainasetti -> esimerkiksi makuupussi + sisäpussi (lakana tms.) + rinkka +alusta ja extrana esimerkiksi erikokoisia sadevaatteita. Voitte myös kysyä jäseniltänne näihin lahjoitusta.
 • Kun teillä on lainasetti olemassa, muistakaa kertoa siitä jäsenille. Kertokaa nettisivuilla, retkikirjeessä sekä Kuksa-lomakkeella, miten lainaus onnistuu.
 • Tehkää prosessista mahdollisimman yksinkertainen ja toimikaa hienovaraisesti.

Turvallisesti yhdessä -ohje ja turva-aikuinen

 • Turvallisesti yhdessä ohje löytyy täältä.
 • Turva-aikuisen pestikuvaus löytyy täältä.
  • Hyvä käytäntö on nimetä kaksi turva-aikuista lippukuntaan.
  • Lippukunnan kaikkien jäsenten on tärkeä tietää, kuka turva-aikuinen on ja että hänelle voi kertoa esimerkiksi kiusaamisesta tai häirinnästä -> avoin viestintä ja näkyminen tapahtumissa edesauttaa tutuksi tulemista. Joillakin lippukunnilla on myös kolon seinällä johtajistosta kuvat ja siellä kerrottuna myös turva-aikuisen pesti.

Mukavasti yhdessä -ohje

 • Lippukunnassa puututaan kiusaamiseen ja pyritään ennaltaehkäisemään kiusaamistilanteita.
 • Mukavasti yhdessä -ohje sisältää selkeitä ohjeita ja neuvoja, miten tunnistaa kiusaamista, miten siihen voi puuttua ja millä keinoin kiusaamista voi ennaltaehkäistä.

Mielen hyvinvointi partiossa

Helppo Tulla

 • Tutustukaa lippukunnassa Helppo tulla -tunnukseen. Mitkä asiat toteutuu teillä jo Helppo Tulla -tunnuksen mukaisesti? Kertokaa niistä teidän nettisivuilla sekä tapahtuma- ja retkikirjeissä.
 • Kun retken tai tapahtuman suunnittelu alkaa, ottakaa tavaksi käydä suunnitelmia läpi myös Helppo Tulla -silmälasien kautta. Mitä voisimme tehdä toisin tai sanoittaa auki, jotta meidän retkille ja tapahtumiin olisi helpompi tulla ja ne olisivat suuremmalle joukolle avoimia.

Jäsenmaksuvapautuksesta tiedottaminen 

 • Sopikaa jonkun pestiin tehtäväksi tutustua piirin ja Suomen partiolaisten stipendeihin. Kertokaa jäsenistölle, että tältä henkilöltä voi kysyä apua stipendien hakemiseen eri leireille ja tapahtumiin.  
 • Osallistumismaksuvapautuksesta ja stipendeistä kannattaa informoida vanhempia mahdollisimman aikaisin, jotta niitä ehtii hakea hyvissä ajoin ennen tapahtuman ilmoittautumisajan päättymistä.  

Retki- ja tapahtumalaskujen tuki ja vapautukset 

 • Lanseeratkaa lippukuntaanne stipendijärjestelmä, jonka avulla vähävarainen jäsen voi hakea itselleen stipendiä ja saada maksuvapautuksen. Toteuttakaa yhteisiä varainhankintatempauksia tätä varten.  
 • Mikäli mahdollista varatkaa lippukunnan talousarvioon vuosittain tietty summa rahaa, harkinnanvaraista tukea varten esim. osallistumismaksuihin, matkoihin, kursseille, tarvittaviin varustehankintoihin jne.  

Lainavarusteiden tarjoaminen 

 • Osallistukaa kirpputoritapahtumaan, jossa lippukunta pääsee harjoittamaan varainkeruuta sekä myös kierrättämään jäsenistönsä tuomia tavaroita kirpparipöydän avulla.   
 • Lisätkää ohjeet varusteiden lainaamisesta retkikirjepohjaan. Informoikaa varustelainauksesta jäseniä esim. tervetuloa lippukuntaan viestinnässä.   
 • Toteuttakaa varustelainaamo tai retkivarustepankki yhdessä oman alueen muiden lippukuntien kanssa. Tällä tavoin voi myös lainata telttoja ja muita varusteita tarpeen mukaan lippukuntien kesken.   
 • Markkinoikaa Scandinavian Outdoor Storen retkivarustelainaamoa sekä Partioaitan varustelainaamoa.  
 • Toteuttakaa jäsenten keskinäinen lainauspankki. Usein myös johtajilta/vanhemmilta ikäkausilta löytyy lainattavaa retkikalustoa uusille partiolaisille.   
 • Retkeilytarvikkeita voi myös kysyä lainaksi Oman kunnan nuoritoimelta (useilla kunnilla on mm. Telttoja), jonka lisäksi joissain kunnissa on myös mökkejä ja laavuja, joita voidaan vuokrata oman kunnan alueella toimiville lippukunnille  

Lippukunnassa on nimetty turva-aikuinen ja jäsenet tietävät, kuka pestiä hoitaa  

Yläkuva: Antti Kurkinen