Partio-ohjelmaa tekemällä lapset ja nuoret oppivat erilaisia taitoja

Partion tavoitteena on kasvattaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoisia, vastuuntuntoisia, aktiivisia sekä itsenäisesti ajattelevia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä. Partion tavoitteet ja päämäärät pyritään saavuttamaan monipuolisen tekemisen kautta. Partiossa voikin päästä tekemään lähes mitä vain!

Partion virallista kohderyhmää ovat 7–22-vuotiaat, jotka tekevät partiossa ikäkausien mukaan etenevää, nousujohteista partio-ohjelmaa. Myös alle kouluikäiset pääsevät jo mukaan perhepartiotoimintaan oman aikuisen kanssa. Perhepartioryhmä kokoontuu tyypillisesti kerran kuussa retkeilyn merkeissä, kun taas isommilla toimintaa on viikoittain.

Monille partiolaisille harrastamisen kohokohtia ovat viikonloppuretket, partiotaitokilpailut, purjehdukset, vaellukset ja kesäleirit. Partio voi viedä mennessään ja muuttua elämäntavaksi. Usein partion kautta löytyy myös elinikäisiä ystävyyksiä.

Partio voi viedä mennessään ja muuttua elämäntavaksi.

Laadukas partio-ohjelma toiminnan ytimenä

Partiotoiminnan ydin on laadukas partio-ohjelma, joka perustuu partion arvoihin ja ihanteisiin. Partio-ohjelmaa toteutetaan partiomenetelmän avulla ja näin pyritään saavuttamaan partion kasvatustavoitteet. Nykyinen partio-ohjelma on otettu käyttöön vuonna 2010. Partio-ohjelmaa on hyvä tarkastella ja päivittää säännöllisesti, jotta se pysyy ajantasaisena sekä lapsille ja nuorille mielekkäänä.

Tutustu partio-ohjelmaan

Partiossa opitaan uusia taitoja ja myös näitä taitosisältöjä tulee päivittää partio-ohjelmaan maailman muuttuessa. Partiossa opitaan taitoja paljon laajemminkin kuin yleisesti tunnettuja erä- ja ensiaputaitoja. Taidot pohjautuvat partion kasvatustavoitteiden nelijakoon: suhteessa itseen, toiseen, ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Partiossa opitaan taitoja paljon laajemminkin kuin yleisesti tunnettuja erä- ja ensiaputaitoja.

Ikäkaudelta toiselle siirryttäessä taidot karttuvat vuosi vuodelta; esimerkiksi 7–9-vuotias sudenpentu voi harjoitella johtamistaitoja ohjaamalla leikin omalle ryhmälle, kun 18–22-vuotiaan vaeltajan johtamistaidot harjaantuvat vaikka paikallisen partioyhdistyksen eli lippukunnan hallintotehtävissä, ryhmänjohtajana tai tapahtuman vastuutehtävässä.

Tule hyvä partio-ohjelma: partiolaiset laajasti mukana ohjelmauudistuksessa

Vuonna 2023 käynnistettiin partio-ohjelman uudistamiseen tähtäävä Ohjelmauudistus-projekti. Uudistettu partio-ohjelma on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2028. Ensimmäisenä vuonna aloitettiin laaja taustakartoitus.

Lue tarkemmin ohjelmauudistuksen sisällöistä

Projektin alusta asti oli selvää, että partiolaisia ja erityisesti kohderyhmäikäisiä lapsia ja nuoria osallistetaan monipuolisesti projektin aikana. Syksyllä lähetettiin kysely kohderyhmäikäikäisille ja oltiin mukana partiotapahtumassa, kuten Johtajatulilla ja Explossa. Nuorista ja nuorista aikuisista koostettiin raadit, jotka pohtivat luotsin johdolla omissa kasvatustieteellisen tarkastelun tueksi lasten ja nuorten parissa työskentelevistä henkilöistä asiantuntijaraadin, joka kokoontui neljä kertaa syksyn 2023 aikana.

Ensimmäisenä vuonna projektiryhmä keskittyi erityisesti partion kohderyhmän ikään ja tästä tehtiin osallistamisten lisäksi sekä kasvatustieteellistä tarkastelua että kansainvälistä vertailua. Myös tulevaisuuden taidoista, partiomenetelmästä ja partion kasvatustavoitteista aloitettiin keskustelu.

Tulevaisuuden taitoja kartoitettiin jo ohjelmauudistusta edeltävässä Partion Tulevaisuustaidot 2040 -projektissa, ja näitä tuloksia hyödynnetään ohjelmauudistuksessa. Ohjelmauudistuksen ensimmäinen osaprojekti on pysynyt hyvin aikataulussaan ja tavoitteena on saada muutosehdotukset tuotua jäsenkokoukselle hyväksyttäväksi syksyllä 2024.

Teksti: Reetta Siltanen
Kuva: Mari Lehtisalo