Yleinen Partio-ohjelma

Maailmamme muuttuu – pysyykö partio mukana?

Muuttuvassa maailmassa tulevaisuuteen valmistautuminen on elintärkeää. Partioliikkeen on pysyttävä nimensä mukaisesti liikkeellä ja pystyttävä tarkastelemaan ja ennakoimaan ympärillään tapahtuvia muutoksia voidakseen toimia ajantasaisella tavalla.

Tulevaisuuden ennakointi on kuitenkin vaikeaa ja väistämättä jokainen arvio osoittautuu todennäköisesti vähintään osittain vääräksi. Lyhyen aikavälin muutokset yleensä aliarvioidaan ja pitkän aikavälin muutokset yliarvioidaan.

Vuosien 2021–2023 aikana kartoitimme Suomen Partiolaisten hallituksen asettamana kärkihankkeena partion ja partiolaisten tulevaisuutta, tulevaisuuden maailmassa tarvittavia taitoja sekä tulevaisuuden partiotaitoja. Hankkeessa selvitimme, millaisilla tavoilla tulevaisuustietoa voisi hyödyntää tarkemmin järjestöstrategian toimeenpanossa, tavoitteen asetannassa ja toimenpiteissä.

Lisäksi projektin tavoitteena oli selvittää, minkälaisia taitoja partiossa ja elämässä tarvitaan tulevaisuudessa ja miten partio-ohjelma vastaa tulevaisuuden haasteisiin.

Millainen maailma on 2040-luvulla?

Hyvin nopeasti ymmärsimme, että emme voi emmekä halunneet ennustaa tulevaisuutta, koska se on mahdotonta. Päätimme selvittää tulevaisuusskenaariota ja trendejä, jotka yhteiskunnallisten vaikuttajien ja sidosryhmien mielestä vaikuttivat todennäköisiltä ja hyödyntää niitä osallistaessamme jäsenistöämme skenaariopelin avulla erityisesti tulevaisuuden taitojen hahmottamisessa.

Kehittämässämme skenaariopelissä osallistujat pääsivät pohtimaan tulevaisuuden skenaarioiden kautta maailmaa vuonna 2040 sekä siinä maailmassa tarvittavia taitoja. Emme pyrkineet luomaan muutamaa todennäköistä skenaariota, vaan suuren määrän erilaisia tulevaisuuskuvia. Peliä pelattiin erilaisissa tilaisuuksissa, esimerkiksi finnjamboree Kajolla sekä koulutuksissa ja muissa tapahtumissa.

Skenaariopelistä saimme yli 300 taitosanaa, joista osa ilmeni useissa erilaisissa tulevaisuuskuvissa. Purimme ja työstimme taidot 60 taitoklusteriin niputtaen samankaltaisia taitoja. Nämä klusterit jaettiin vielä 15 pääklusteriin. Klusterien sisältämiä taitoja on avattu enemmän liitteenä olevassa raportissa.

Pääklusterit:

 • Hyvän tekeminen ja rauhankasvatus
 • Itsetuntemus ja hyvinvointi
 • Johtaminen ja arvopohjaisuus
 • Kansainväliset ja kulttuuritaidot
 • Kansalaistaidot
 • Kansalaisyhteiskuntaan osallistuminen
 • Luonto- ja ympäristötaidot
 • Luovuus ja ongelmanratkaisu
 • Primäärielämän taidot
 • Selviytymistaidot
 • Tasa-arvo ja moninaisuus
 • Teknologiat
 • Turvassa pysymisen taidot
 • Viestintä ja kommunikaatio
 • Yhdessä tekeminen

Tulevaisuutta kohti!

Hankeryhmämme havaitsemat klusterit sekä kirjoittamamme raportti toimivat käynnissä olevan Ohjelmauudistus-projektin tietolähteenä. Tämän tarkoitus on varmistaa, että uudistusta tehdessä tulevaisuuden taitojen kehittyminen huomioidaan tarpeeksi laajasti.

Partiokasvatukseen vaikuttamisen lisäksi tarve tulevaisuuden johtamisen osaamiselle nousi esiin monissa tulevaisuuden tutkimuksen tietolähteissä sekä tehdyissä haastatteluissa. Nopeat ja jatkuvat toimintaympäristön muutokset sekä epävarmuus tulevasta heijastuvat organisaatioiden menestykseen ja kasvuun. Siksi on olennaista, että toiminnan johtamisessa osataan huomioida tarpeeksi tulevaisuusosaaminen. Havaitsimme tarpeen lisätä tulevaisuuden johtamisen ymmärrystä eri osissa partioliikettä Suomessa niin lippukunnista piiritoimintaan ja keskusjärjestöön. Tulevaisuustyöllä nimittäin voimme kasvattaa partioliikkeen ennakointikyvykkyyttä. Pitkän aikavälin suunnittelua ja johtamista varten toiminnan onkin kyettävä olemaan joustava ja resilientti.

Esitämme raportissa toimenpide-ehdotuksia, joilla tulevaisuuden johtamista sekä ennakointi- ja resilienssiosaamista saataisiin kehitettyä eteenpäin. Ehdotamme muun muassa, että lyhyellä aikavälillä aloitetaan systemaattinen tulevaisuuden tarkastelu, lisätään muutosjohtamisen osaamista, nykyaikaistetaan pitkän aikavälin suunnittelua ja tekemistä, jotta voimme vastata toimintaympäristön muutoksiin mahdollisimman ketterästi. Pidemmän aikavälin toimenpide-ehdotuksemme keskittyvät partiokasvatuksen ja -johtamisen jatkuvaan tarkasteluun ja kehittämiseen, tulevaisuustyön seuraamiseen ja siihen osallistumiseen sekä tiedolla johtamiseen.

Muuttuvassa maailmassa tulevaisuuteen valmistautuminen on elintärkeää. Partiossa täytyy edelleen ja jatkuvasti tehdä tulevaisuustutkimusta, jotta pystymme tarjoamaan jäsenistöllemme sellaisia tietoja ja taitoja, joilla on mahdollisuus selvitä ja menestyä muuttuvassa ympäristössä. Haluamme kiittää Suomen Partiolaisten edellistä ja nykyistä hallitukselle meille annetusta haasteesta, kaikille hankkeeseen osallistuneille ihmisille ja organisaatioille sekä erityisesti sadoille tarpojille, jotka pelasivat kanssamme Kajolla kehittämäämme Tulevaisuuspeliä.

Helsingissä 23.9.2023
Partion tulevaisuustaidot -ryhmä

Henna Peltoniemi, Sonja Uschanov, Timo Muttonen, Juha Mäenalusta, Jura Nurminen, Samuel Rinnetmäki ja Turkka Salo