Kohti hiilineutraalia partiota

Vuonna 2021 partio aloitti matkansa kohti tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Työtä luotsaa uusi Vastuullisuusryhmä, joka koordinoi tavoitteen edistämistä. Ilmastotyö ei kuitenkaan toteudu yhden ryhmän voimin, vaan mukaan tarvitaan koko partiokenttä.

Partion jäsenkokous päätti hiilineutraaliustavoitteesta marraskuussa 2020. Hiilineutraaliustyön perusta toimii partioneuvoston hyväksymä Hiilineutraali partio 2030 –suunnitelma. Suunnitelma kuvaa toimenpiteet, joilla hiilineutraaliutta kohti edetään. Tutustu Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelmaan.

Hiilineutraali partio 2030 -suunnitelma koostuu kuudesta eri osa-alueesta, joista jokaiselle on määritelty omat tavoitteet ja toteutuskeinot:

  • Varmistetaan tarvittavat resurssit
  • Pienennetään partion hiilijalanjälkeä
  • Kasvatetaan partion hiilikädenjälkeä
  • Kannustetaan kaikki mukaan
  • Mitataan ja arvioidaan tuloksia
  • Viestitään tuloksista

Kaikilla kuudella osa-alueella käynnistyi vuoden 2021 aikana uusia avauksia.

Varmistetaan tarvittavat resurssit

Ensimmäinen askel partion hiilineutraaliustavoitteen edistämisessä on lisätä tietotaitoa ja osaamista keinoista hillitä ilmastonmuutosta sekä osoittaa tavoitteen edistämiselle riittävät resurssit.

Vuonna 2021 osoitettiin työntekijäresursseja Hiilineutraali partio 2030 –suunnitelman järjestelmällisempään toteuttamiseen. Vastuullisuuskoordinaattori kehittää toimintatapoja partion ilmastotyön edistämiseen yhdessä vastuullisuusryhmän kanssa. Työntekijäresurssi mahdollistaa myös ilmastotyön jalkauttamista työntekijäorganisaatiossa.

Ilmastonmuutoksen torjumisen teemat näkyivät myös partion kumppanuustoiminnassa. Lue, miten kumppanuudet tukivat päästövähennystekoja Johtajatulilla.

Vapaaehtoisten osaamisen kasvattamiseksi vastuullisuudesta ja ilmastonmuutoksen torjunnasta käynnistettiin vuoden 2021 keskustelu päivityksistä partion koulutusjärjestelmään vastuullisuuden näkökulmasta. Hiilineutraali partio -tavoite lisättiin sisällöksi partion ajankohtaisten asioiden koulutusmoduuliin. Vastuullisuusteemojen kannalta keskeisiksi tunnistettiin partiojohtajan perus- ja jatkokoulutukset (PJ-PK & Kolmiapila-Gilwell) sekä johtokolmikkokoulutus.

Pienennetään partion hiilijalanjälkeä

Vaikuttavimmat keinot partion päästöjen pienentämiseen tunnistetaan hiilijalanjäljen laskennan pohjalta. Päästövähennyksiä tavoitellaan kaikilla partiotoiminnan tasoilla.

Vuonna 2021 valmisteltiin käytännön toimenpiteitä hiilijalanjäljen pienentämiseksi muun muassa ruoan ja kansainvälisiin partiomatkojen osa-alueilla. Suomen Partiolaiset kompensoi kaikki työntekijöiden ja luottamushenkilöiden vuoden 2021 aikana tekemät lentomatkat.

Vuonna 2021 keskeinen askel partion hiilijalanjäljen pienentämiseen oli Kestävästi partiossa -tunnuksen käyttöönotto lippukunnille. Tutustu, miten kestävää partiotoimintaa edistettiin lippukuntatasolla. 

Partiotapahtumat ovat tärkeä päästövähennysten kohde, sillä ne tuottavat merkittävän osan toiminnan päästöistä, mutta ovat myös olennainen osa partiotoimintaa. Tavoitteena on pienentää tapahtumien päästöjä tinkimättä niiden osallistujamäärästä ja laadusta.

Syksyllä 2021 julkaistiin Vastuullisten tapahtumien ohje tukemaan kaikenkokoisten partiotapahtumien hiilijalanjäljen pienentämistä. Ohje auttaa huomioimaan vastuullisuuden tapahtuman ensi-ideoinnista loppuraportointiin asti. Lisäksi se tarjoaa käytännön vinkkejä tapahtumien kestävään järjestämiseen sekä yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden varmistamiseen.

Lue, miten kestävien tapahtumien järjestämistä ja hiilijalanjäljen laskentaa kehitettiin elokuussa järjestetyillä Johtajatulilla. Myös työ vuoden 2022 suurleiri Kajon hiilijalanjäljen laskemiseksi käynnistyi vuonna 2021.

Kasvatetaan partion hiilikädenjälkeä

Hiilijalanjäljen pienentämisen rinnalla kulkee partion hiilikädenjäljen kasvattaminen. Hiilikädenjälki tarkoittaa positiivista vaikutusta, joka partiolla on muiden hiilijalanjäljen pienentämiseen. Hiilikädenjäljen kasvattamista tavoitellaan partiokasvatuksen ja vapaaehtoisten koulutuksen  avulla.

Syksyllä 2021 käynnistettiin partion hiilikädenjäljen määrittelemiseksi Kolmiapila-Gilwell –koulutukseen liittyvä johtamisen kehittämistehtävä. Projektin tavoitteena on kuvata, kuinka partion hiilikädenjälkeä voidaan arvioida ja kasvattaa. Työn tulokset julkaistaan vuonna 2022. Tulokset huomioidaan soveltuvin osin Hiilineutraali partio 2030 –suunnitelman päivityksessä sekä vastuullisuusryhmän työskentelyssä.

Partion hiilikädenjäljen kasvattamisen tueksi tuotettiin myös ilmastokasvatuksen materiaalia. Osana partion ja UPM:n yhteistä Ilmastoreppu-kampanjaa tehtiin samoajille ja vaeltajille tarkoitettuja Ilmastoreppureissu-virtuaalitehtäviä Seppo.io-alustalle sekä nettiin.

Vuoden 2021 aikana työstettiin myös vuosien 2022-2023 “Sanoista tekoihin!” -ohjelmapainotuksen materiaalit ja toteutusvinkit. Ohjelmapainotuksen ensimmäinen vuosi johdattelee partiolaiset tutustumaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030) ja toinen vuosi kannustaa lippukuntia toteuttamaan tavoitteita edistäviä projekteja ja toimimaan paremman maailman puolesta.

Sudenpentuohjelman päivityksessä kehitettiin ympäristökasvatusta nuorimmassa ikäkaudessa. Ohjelmaan muun muassa lisättiin uusi Ilmastosankari -jälki.

Kannustetaan kaikki mukaan

Ilmastotyö ei toteudu yhden ryhmän voimin, vaan mukaan tarvitaan koko partiokenttä. Siksi vastuullisuusryhmän ensimmäisiä tehtäviä on ollut käynnistää yhteistyötä keskusjärjestön sisällä toiminnan eri osa-alueilla sekä tukea piirejä ja lippukuntia ilmastotyön aloittamisessa.

Tavoitteena on antaa kaikille partiolaisille mahdollisuuksia keksiä ja toteuttaa omia ideoitaan ja koordinoida ilmastotyötä tehokkaasti.

Vuonna 2021 Piireissä ja FiSSC:ssä käynnistettiin työ lippukuntien vastuullisuustyön tukemiseksi sekä piirin tapahtumien ja toiminnan vastuullisuuden kehittämiseksi. Vastuullisuusryhmä kutsui koolle piirien yhteisen verkoston, jossa piirit voivat vaihtaa ideoita ja saada vertaistukea.

Verkoston tapaamisissa vastuullisuusryhmä kouluttaa ja tiedottaa ajankohtaisista aiheista. Lisäksi piirien sekä FiSSC:n edustajat jakavat hyviä käytäntöjä ja esittelevät omaa vastuullisuustoimintaansa toisilleen. Verkostotapaamisia järjestettiin vuonna 2021 kaksi kertaa. Tapaamisten lisäksi verkostolla on oma Microsoft Teams-kanava matalan kynnyksen yhteydenpitoa varten.

Partion historian toinen Vastuullisuusseminaari järjestettiin marraskuussa 2021. Seminaari antaa inspiraatiota ja työkaluja vastuullisuustyöhön lippukunnissa, piireissä ja keskusjärjestössä. Ohjelmassa oli koulutusta Kestävästi partiossa –tunnuksesta ja työkaluja ilmastoahdistuksen käsittelyyn Tunne ry:n työpajassa. Lisäksi seminaarissa keskusteltiin ilmastonmuutostieteen ja partio-ohjelman suhteesta ja kuultiin terveisiä YK:n ilmastokokouksesta. 

Mitataan ja arvioidaan tuloksia

Hiilineutraaliustavoitteessa onnistuminen edellyttää tiedolla johtamista, jota tukemaan käynnistettiin hiilijalanjäljen laskennan ja hiilikädenjäljen arvioiminen. Tulokset valmistuvat keväällä 2022.

Kattavan ja säännöllisen seurannan avulla tunnistetaan tarve päivittää suunnitelmia ja käynnistää tarvittaessa lisää toimenpiteitä. Keskeisiä kehitettäviä mittareita ovat partion hiilijalanjälki ja -kädenjälki. Lisäksi on tärkeää seurata ilmastotyön etenemistä partion eri tasoille sekä näkyvyyttä ulospäin.

Hiilijalanjäljen laskentaan perustettiin vastuullisuusryhmän alla toimiva työryhmä, joka aloitti työnsä määrittelemällä laskennan rajauksia sekä tarvittavia tietolähteitä. 

Hiilijalanjäljen lähtötasoksi työryhmä päätti laskea vuoden 2021 hiilijalanjäljen. Lähtötason määrittelyssä työryhmä huomioi, että korona on vähentänyt järjestettävien tapahtumien määrää. Lähtötasoksi valittiin tämän vuoksi eri tyyppisten tapahtumien osallistujamäärään suhteutettu hiilijalanjälki.

Hiilijalanjäljen laskennan rajaus määriteltiin järjestön johdon syysseminaarissa järjestetyn työstön pohjalta. Laskenta päätettiin rajata keskusjärjestön ja A-jäsenten toimintaan, tapahtumiin ja kiinteistöomistuksiin. Lippukuntien osalta järjestön johto linjasi, että mittauksen alkuvaiheessa Kestävästi partiossa -tunnusten määrä on riittävä mittari vähäpäästöisen lippukuntatoiminnan edistämiselle.

Varsinainen hiilijalanjäljen lähtötason laskenta valmistuu vuonna 2022, jonka jälkeen määritellään seurannan ja laskennan tarkemmat menetelmät, mittarit ja tavoitetasot.

Viestitään tavoitteista ja tuloksista

Säännöllinen viestintä tuo tiedon partion ilmastotyön etenemisestä jokaisen partiolaisen saataville ja kasvattaa sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen. Viestintää tehdään myös aktiivisesti partion ulkopuolelle ja partio toimii yhteistyössä muiden nuorisojärjestöjen kanssa ilmastotoimissa.

Vuoden 2021 aikana suunniteltiin vuodelle 2022 vastuullisuusviestinnän vuosikello, jotta ilmastotyön eteneminen ja vastuullisuusaiheet olisivat entistä säännöllisemmin ja aktiivisemmin esillä partion viestinnässä sekä sisäisesti että ulkoisille sidosryhmille. Vuosikello auttaa vastuullisuusviestinnän toteuttamisessa ja sisältöjen suunnittelemiseen kohderyhmälähtöisesti sekä sisäisesti että ulkoisille sidosryhmille. Vuosikelloa tullaan päivittämään vuosittain.

Partion ilmasto- ja vastuullisuustyö näkyivät partion eri viestintäkanavissa kuukausittain. A-jäsenten sekä lippukuntien oli myös mahdollista jakaa vastuullisuussisältöjä omissa viestintäkanavissaan omille yleisöilleen näin halutessaan. Vastuullisuussisällöt partion verkkosivuilla päivitettiin, jotta tieto ilmastotyöstä olisi paremmin ja selkeämmin esillä sekä helpommin löydettävissä.

Partioneuvosto ja A-jäsenet pidettiin myös ajan tasalla ilmastotyön etenemisestä. Vastuullisuusryhmä vieraili muun muassa partioneuvoston Tulevaisuusseminaarissa syksyllä 2021 keräämässä näkemyksiä hiilineutraaliustavoitteen määritelmän tarkentamisesta ja mittarien kehityksestä.