Suomen Partiolaisilla on jatkossa yksi yhteinen ylin aatemerkki

Suomen Partiolaisten hallitus on linjannut, että jatkossa keskusjärjestön yhteinen ylin aatemerkki on Hopeasusi. Linjaus on yksi konkreettinen teko sukupuolten moninaisuuden huomioimiseksi ja edistää partion tavoitetta olla avoin harrastus kaikille. Päätöksen myötä aloitetaan ylimpien aatemerkkien uudistusprojekti, joka määrittelee siirtymisen vain Hopeasuden käyttöön.

Suomen Partiolaiset haluaa edistää yhdenvertaisuutta ja avoimuutta partiossa. Vuonna 2021 SP:n toiminnansuunnittelussa nousi esille tarve tarkastella nykyisten ylimpien aatemerkkien toimivuutta moninaisuuden näkökulmasta. Nykyiset ylimmät aatemerkit eli Hopeajoutsen voidaan myöntää naispuoliselle partiojohtajalle ja Hopeasusi miespuoliselle partiojohtajalle, joka on vähintään 20 vuoden ajan toiminut vastuullisissa partiojohtajatehtävissä keskusjärjestössä tai partiopiirissä tai lippukunnassa. Nykyiset ylimmät aatemerkit myöntöperusteineen eivät huomioi sukupuolten moninaisuutta, eivätkä ole siten kaikkien partiolaisten saavutettavissa.

Taustalla laaja selvitystyö

Keväällä 2022 Suomen Partiolaisten hallitus käynnisti selvitystyön, jossa selvitettiin nykyisten ylimpien aatemerkkien toimivuutta sekä luotiin ratkaisuvaihtoehtoja, jotka huomioisivat moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden partiossa. Erillinen työryhmä on toimeksiannon mukaisesti selvittänyt erittäin laajasti aatemerkkien historiaa ja myöntökriteerejä, laatinut lähdemateriaalin perusteella tilastoja, tutkinut ja vertaillut muiden pohjoismaiden ratkaisuja sekä ollut yhteydessä muihin kansalaisjärjestöihin. Lisäksi selvitystyöryhmä toteutti kyselyn A-jäsenten johdolle ja ansiomerkkitoimijoille, konsultoi moninaisuusasiantuntijaa sekä laati eri skenaarioiden vaikuttavuusarvioinnin. Aiheesta pyydettiin lausunto Pinkkipartio ry:n hallitukselta ja ratkaisuvaihtoehtoja käsiteltiin Partioneuvoston ja A-jäsenten johdon sekä ansiomerkkitoimijoiden kanssa.

Selvitysten pohjalta kävi selväksi, että ylimpiä aatemerkkejä arvostetaan laajasti järjestössämme ja muutosta toivotaan. Selvityksen myötä saaduissa näkemyksissä korostui yhdenvertaisuus ja halu poistaa sukupuoli myöntökriteereistä. Ylimmät aatemerkit ovat ainoat ansiomerkkijärjestelmän merkit, joiden myöntökriteereihin sisältyy sukupuoli. Myöntökriteerit sulkevat ulos mm. muunsukupuoliset, sukupuolettomat ja transsukupuoliset.

Muutos kohti yhdenvertaisempaa ansiomerkkijärjestelmää

Hallitus oli yksimielinen siitä, että jatkossa järjestöllämme tulisi olla vain yksi yhteinen aatemerkki yhdenvertaisuuden mahdollistamiseksi. Hopeasusi on alun perin perustettu suomalaisten partiolaisten yhteiseksi merkiksi, eikä sen myöntöperusteisiin ole kuulunut sukupuoli. Se on lisäksi nykyään kaikkien muiden pohjoismaisten partiojärjestöjen korkein yhteinen aatemerkki. Päätöstä tuki Pinkkipartion hallituksen kanta ja toisaalta se, että valittava ratkaisu on sellainen, jonka suurin osa jäsenistöstä voi hyväksyä.

“Yhteen yhteiseen ylimpään aatemerkkiin siirtyminen on muutos kohti yhdenvertaisempaa ansiomerkkijärjestelmää partiossa. Myönnettyjen Hopeajoutsenten arvo ei katoa mihinkään, kuten ei kadonnut erillisjärjestöjen Sankarimerkkien tai Suomen Partiotyttöjärjestön Kultajoutsenten arvo sen jälkeen, kun niiden luovuttaminen aikanaan lopetettiin. Ne henkilöt, jotka ovat Hopeajoutsenten ansainneet voivat kantaa sitä ylpeydellä,” varapuheenjohtaja Inari Timonen-Nissi kommentoi hallituksen päätöstä.

Katso aiheeseen liittyvä partiolaisaloite ja hallituksen vastaus tästä.

Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä ja hallitus tulevat kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että siirtymä yhteen ylimpään aatemerkkiin tehdään mahdollisimman kunnioittavasti ja nykyisiä Hopeajoutsenten omaavia henkilöitä kuullen.

Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä aloittaa päätöksen toimeenpanon suunnittelun jo loppuvuodesta. Linjaus astuu voimaan, kun ansiomerkkiryhmä on valmistellut toimeenpanosuunnitelman ja Suomen Partiolaisten hallitus on sen hyväksynyt.