Yleinen Partio-ohjelma Ohjelmauudistus

Partion kohderyhmän ikää esitetään nostettavaksi 25 vuoteen

Ohjelmauudistus 2028 -projektiryhmä on työskennellyt syksyn ja talven ajan partion kohderyhmän määrittelyn parissa. Maaliskuinen Suomen Partiolaisten hallitus esittää työryhmän ehdotuksen mukaisesti, että partion kohderyhmä olisi jatkossa 7-25 -vuotiaat. Alle 7-vuotiaat lapset voivat jatkossakin osallistua heille suunnattuun partiotoimintaan yhdessä läheisen aikuisen kanssa. Mutta miksi moiseen ehdotukseen päädyttiin?

Taustalla monenlaista tarkastelua 

Projektiryhmän päätös ei syntynyt tyhjästä. Päätöksen kannattajina ovat toimineet samoaja- ja vaeltajaikäisistä koostuvat raadit sekä jokaisen piirin ja FiSScin samoaja- tai vaeltajaikäisistä edustajista koostuva ohjelmauudistusvartio. Työryhmä on myös käynyt keskustelua asiantuntijoista koostuvan raadin kanssa sekä kysynyt asiaa muun muassa ohjelmajohtajilta ja perhepartion osalta perhepartiotoimijoilta. Erilaisten kuulemisten lisäksi päätös pohjautuu kasvatustieteelliseen tarkasteluun sekä analyysiin sekä nuorten täysi-ikäisten tyypillisistä elämäntilanteista että lapsiperheiden ja alle kouluikäisten lasten tarpeista. Lisäksi projektiryhmä on tehnyt kansainvälistä vertailua ja käynyt keskustelua Suomen kannalta olennaista maiden kanssa. 

Suomi mukaan naapurimaiden kanssa samaan porukkaan vaeltajien ikärajassa 

Monissa muissa Pohjois-Euroopan maissa vaeltajaikä jatkuu vähintään 25 vuoteen asti. Tätä perustellaan muun muassa aivojen kehitykseen liittyvällä tutkimuksella. Muun muassa WOSM:n järjestämällä World Scout Mootilla ikäraja on 25.  

”Yhteinen ikäraja muun muassa Ruotsin kanssa voisi olla avaus myös yhteispohjoismaiselle yhteistyölle vaeltajaohjelmassa”, haaveilee Ohjelmauudistus 2028 -projektin toinen johtaja Pauli Engblom.  

Partion kohderyhmä määriteltäisiin ehdotuksen mukaan peruskirjassa jatkossa seuraavasti: ”Suomessa partiotoiminnan kohderyhmänä ovat 7–25-vuotiaat lapset ja nuoret, joiden toimintaa aikuiset ohjaavat ja tukevat. Alle 7-vuotiaat lapset voivat yhdessä läheisen aikuisen kanssa osallistua heille suunnattuun partiotoimintaan.”  

Nuorena aikuisena elämässä tapahtuu paljon 

Elämän isot muutokset ovat nousseet vahvasti esille kyselyissä, raadissa ja vartiossa . Vaeltajaiässä aikaa partion harrastamiselta vievät yksilöstä riippuen muun muassa toisen asteen koulutuksesta valmistuminen ja mahdollinen uuden opiskelupaikan löytäminen, varusmiespalvelu, muutto pois lapsuudenkodista, ensimmäiset pidempikestoiset työpaikat ja niin edelleen. Kun vaeltajaikäkauden kestosta kysyttiin nykyisen vaeltajaohjelman päättäneiltä 23-29 -vuotiailta nuorilta aikuisilta, oli heidän kantansa taustamuuttujasta riippumatta selvä noston puoltamiselle.  

Vuonna 2022 tehtiin myös kannatettu partiolaisaloite ”Nostetaan vaeltajaikäkauden yläikäraja 24 ikävuoteen”. Projektiryhmän ja hallituksen ehdotus on myös vastaus siihen. 

Ikärajan nosto tarjoaa uusia mahdollisuuksia 

Kohderyhmäiän nosto tuo mukanaan mukavaa väljyyttä vanhimman ikäkauden ohjelmaa. Se mahdollistaa myös entistä paremmin yksilöllisen partiopolun rakentamisen. Kohderyhmän ikärajan nostolla voidaan tukea nuorten aikuisten partioharrastuksen jatkumista sekä tuoda pysyvyyttä elämän muutoskohtiin ja haasteisiin.  Uusi ikäraja mahdollistaa entistä paremmin esimerkiksi partion harrastamisen uudella opiskelupaikkakunnalla. Aiempaa enemmän partio-ohjelmaan nojaavat opiskelijalippukunnat voisivatkin jatkossa olla osa suomalaisten nuorten partiokulttuuria.  

Jatkossakin partio-ohjelma tarjoaa vaeltajaikäisille tilaisuuden pitää hauskaa uusien ja vanhojen kavereiden kanssa. Ikärajan nosto antaa entistä paremmat mahdollisuudet myös yhdistää elämän eri osa-alueilla opittuja taitoja ja syventää niitä. Hyvin todennäköisesti esimerkiksi pestit lippukunnissa ovat myös tärkeä osa tulevaa ohjelmaa. 

Vaeltajaohjelma uusitaan kokonaan  

”Kohderyhmäiän muutos ei tarkoita nykyisen vaeltajaohjelman pidentämistä, vaan ohjelmauudistuksen myötä partio-ohjelma uudistetaan kokonaisuutena myös nuorten täysi-ikäisten osalta”, muistuttaa ohjelmauudistusprojektin toinen johtaja Kaisa Johto. Päätöksellä on luonnollisesti vaikutuksia muun muassa koulutuksiin, ansiomerkkeihin ja pesteihin. Esimerkiksi nykyinen partiossa käytetty aikuisuuden käsite täytyy määritellä uudelleen. Myös lippukuntien huoli luotsien riittävyydestä pidentyneessä ikäkaudessa on kuultu. Näitä asioita mietitään tarkemmin projektin toisessa vaiheessa, joka käynnistyy ensi vuonna.  

 ”Ehdotetut muutokset eivät vielä tässä vaiheessa tuo muutoksia partio-ohjelman sisältöön tai esimerkiksi tapahtumien ikärajoihin, vaan vaeltajaikäisten ohjelman sisältö uudistetaan projektin seuraavassa vaiheessa”, korostavat ohjelmauudistusprojektin johtajat. Ohjelmauudistuksen on suunniteltu olevan valmis vuoden 2027 aikana.  

Uuden vaeltajaohjelman valmistumista odotellessa vaeltajat voivat halutessaan jatkaa nykyisen vaeltajaohjelman tekemistä 25-vuotiaaksi saakka. Ohjelmauudistusryhmä kuitenkin toivoo, että ikärajan muutos huomioitaisiin mahdollisuuksien mukaan jo ensi ja sitä seuraavan vuoden tapahtumissa.   
   
Partion kohderyhmän iän lasku ei saanut kannatusta 
   
Ohjelmauudistus 2028 -projekti on arvioinut myös kohderyhmäiän laskemista nykyisestä 7-vuotiaasta ja kerännyt tietoa muun muassa perhepartiossa toimiville tehdyllä kyselyllä. Ohjelmauudistusryhmä ja hallitus arvioivat, että perhepartiota voidaan kehittää nykyisen kohderyhmälinjauksen puitteissa. 

Tiedossa on, että monet lapset aloittavat harrastamisen jo alle kouluikäisenä. Asiantuntijoiden mukaan harrastamiseen kannustaminen ei tuossa iässä kuitenkaan ole välttämätöntä, viettäähän moni lapsi varsin pitkän päivän jo varhaiskasvatuksen parissa. Perhepartiossa lapsi saa viettää aikaa itselleen läheisen aikuisen kanssa.  

Lippukuntatoimijoille suunnatuissa kyselyissä kohderyhmän iän laskeminen ei saanut kannatusta. Lippukunnat näkivät perheet keskeisiksi toimintayksiköiksi vain 5-6 -vuotiaille suunnatun toiminnan sijaan. Lisäksi lippukunnat eivät kokeneet aikuisresurssejaan riittäviksi järjestämään toimintaa sudenpentuikäisiä vielä enemmän aikuista tukea tarvitseville alle kouluikäisille.  

Lapsi ja aikuinen yhdessä ovat siten edelleen perhepartion toiminnan ytimessä. Perhepartion keskeisenä tavoitteena säilyy jatkossakin lasten kiinnittyminen partioharrastukseen ja samalla uusien aikuisten saaminen lippukuntien toimintaan partion kasvun tueksi.  

Ohjelmauudistus ulottuu myös perhepartioon 

Perhepartio toimintamuotona on Suomessa niin uusi, että sen partio-ohjelmaan ei ole tehty vielä yhtään päivitystä. Ohjelmauudistuksen myötä myös perhepartion ohjelmakokonaisuus on tarkoitus käydä lävitse ja kehittää toimivammaksi.  

Lippukunnat ovat ottaneet perhepartion toimintamuotona hyvin vastaan ja nyt saatuja käytännön kokemuksia voidaan hyödyntää perhepartion tulevaisuuden uudistuksissa. Lippukunnat toivovat ohjelmaan enemmän aktiviteetteja ja toteutusvinkkejä. Muuten ohjelman rakennetta pidetään toimivana.  

Ohjelmauudistus 2028 -projekti etenee 

Ohjelmauudistusprojektin tavoitteena on päivittää, ajantasaistaa ja uudistaa koko partiokasvatuksen perusta, partio-ohjelma ja ryhmän johtaminen. Tämän vuoden osaprojektissa määritetään partion kohderyhmä ja ikäkaudet, partiomenetelmä, kasvatustavoitteet sekä taitojen suhde niihin ja partio-ohjelmaan. Vuosien 2025-2026 aikana tapahtuu varsinainen ohjelman kehitys ja partio-ohjelman tuottaminen. Vuodet 2027 ja 2028 keskittyvät ohjelman käyttöönoton tukemiseen. 

Projektin vaiheita voit seurata nettisivun www.partio.fi/ohjelmauudistus