Partio-osaamisella opintopisteitä HAMKista

Hämeen ammattikorkeakoulun opintoihin voi jatkossa sisällyttää partiossa hankittua osaamista. HAMK ja Suomen Partiolaiset ovat yhdessä jäsentäneet, mikä osaaminen soveltuu osaksi korkeakouluopintoja. Laajimmillaan osaaminen voi tuottaa 15 opintopistettä ammattikorkeakoulututkintoon.

Partiossa hankitaan paljon taitoja ja osaamista, joista on hyötyä myös opiskeluissa ja työelämässä. Hämeen ammattikorkeakoulu on yhdessä Suomen Partiolaisten kanssa kehittänyt tavan, jolla partiossa hankittua osaamista voidaan tunnistaa ja edelleen tunnustaa osaksi opintoja. Osaamisten tulkinnoissa on käytetty apuna partiokoulutusten osaamistavoitteita ja kansallista tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehystä. Viitekehystä koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.3.2017.

Partiossa hankitun osaamisen hyödyntäminen opintoihin on mahdollista, sillä partiossa on tehty pitkään ja systemaattisesti työtä oman koulutusjärjestelmän kehittämiseksi. Partion laajassa koulutusrakenteessa osaamistavoitteet on kuvattu osaamisina ja koulutukset opintopisteytetty. Arviointia Suomen Partiolaiset on tehnyt yhteistyössä Sivis ry:n kanssa. Opintokeskus Sivis on valtakunnallinen aikuisoppilaitos, joka toteuttaa, tutkii, kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta.

HAMK on ensimmäinen korkeakoulu, joka ottaa koko organisaation mittakaavassa käyttöön partio-osaamisen hyväksilukujärjestelmän. Tämän lisäksi HAMKissa voi hyödyntää metsäosaamismerkillä osoitettua osaamista osaksi metsätalousinsinöörin opintoja.

”Tämä yhteistyö tekee näkyväksi osaamista painottavan koulutuksen sekä korostaa opiskelijan mahdollisuutta tuoda myös harrastuksissa hankittua osaamista osaksi omaa tutkintoa”, sanoo vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä Hämeen ammattikorkeakoulusta.

”Partiolla ja HAMKilla on yhteinen tulkintafoorumi, jossa partion nuorisotyön asiantuntijat sekä korkeakouluopetuksen ja opintojen ohjauksen asiantuntijat ristiintarkastelevat amk-tutkinnoissa ja harrastuksessa syntyvää osaamista. Samalla mallinnetaan tulkintatyöskentelyä muille nuorisojärjestöille ja tehdään harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä hankittavaa osaamista näkyväksi laajemminkin”, sanoo Nuorisoalan osaamiskeskuksen johtaja Timo Sinivuori Suomen Partiolaisista.

Partio-osaamisesta maksimissaan 15 opintopistettä

HAMKin opintoihin voi sisällyttää partiossa 18 ikävuoden jälkeen hankittua osaamista johtamisesta, kouluttamisesta, ohjaamisesta, toiminnan laadusta ja kehittämisestä sekä turvallisuudesta. Laajimmillaan opiskelija voi saada 15 opintopisteen moduulin partiossa hankitusta osaamisesta. Opintojen laajuus AMK-tutkinnossa on 210 tai 240 opintopistettä eli laajimmillaan partiossa hankittu osaaminen voi tuottaa seitsemän prosenttia opiskelijan tutkintoon vaadituista pisteistä. Hankitun osaamisen opiskelija todentaa partion opintopisteytetyillä todistuksilla ja osaamista kuvaavalla portfoliolla.

Partion kanssa tehty malli voi toimia tulevaisuudessa toimintamallina myös muun vapaaehtoistoiminnassa saavutetun osaamisen hyväksilukemisessa HAMK-opintoihin.

Lisätiedot:
Heidi Ahokallio-Leppälä, vararehtori, HAMK, 0400 904330, etunimi.sukunimi@hamk.fi
Timo Sinivuori, nuorisoalan osaamiskeskuksen johtaja, Suomen Partiolaiset, 0400 511 534, etunimi.sukunimi@partio.fi