Journalistisen verkkomedian selvitystyön raportti on valmistunut 

Suomen Partiolaisissa on selvitetty tarvetta journalistiselle verkkomedialle ja pohdittu, millainen sen tulisi olla ja millaisia mahdollisuuksia sen järjestämiseen on olemassa. Työn tulokset tiivistyvät raporttiin, jonka pohjalta tehdään päätös verkkomedian toteuttamisesta.

Syksyllä 2020 Suomen Partiolaisten hallitus käynnisti projektin, jonka tarkoituksena on ollut avoimesti selvittää tarvetta sekä mahdollisuutta luoda partioon uusi journalistinen verkkomedia. Projekti käynnistettiin 7.9.2020 tehdyn partiolaisaloitteen seurauksena. Keväällä 2021 projektin ensimmäisessä osassa selvitettiin tarvetta uudelle journalistiselle verkkomedialle.  

Ensimmäisen vaiheen aineistossa korostui systemaattisesti jäsenistön tarve monipuolisia ja tarvittaessa kriittisiä näkökulmia tarjoavalle, riippumattomalle sekä partion arvoihin sitoutuvalle sisällölle. Osaan näistä tarpeista voidaan työryhmän mukaan vastata markkinointiviestinnällisillä ja osaan taas journalistisilla sisällöillä. Suomen Partiolaisten hallitus päätti kokouksessaan 15.6.2020, että projekti jatkuu toiseen vaiheeseen, jossa suunniteltiin käytännön toteutusta.  

Kaksi vaihtoehtoa verkkomediakonseptiksi ja neljä vaihtoehtoa organisoitumiseen 

Verkkomedian käytännön toteuttamiseen ehdotetaan kahta erilaista konseptia: konsepti A samoajille ja vaeltajille sekä konsepti B vaeltajille ja aikuisille.  

Konsepti A on suunnattu samoaja- ja vaeltajaikäisille ja sen tarkoituksena on tehdä journalismia ja sen tekemisen tapoja tutuksi kohderyhmälleen sekä tarjota turvallinen tila keskustelulle partion ajankohtaisista aiheista, tarvittaessa kriittisestikin. Konsepti hyödyntäisi monipuolisesti erilaisia sosiaalisen median kanavia ja erilaisia visuaalisia sekä audiosisältöjä. Kunnianhimoiset suunnitelmat ja laadukas sisällöntuotanto edellyttävät hyviä resursseja sekä journalismiin perehtyneitä tekijöitä. Kohderyhmälle järjestetyssä työpajassa konsepti A keräsi kiitosta etenkin sen mediakasvatuksellisesta otteesta. 

Konsepti B on suunnattu vaeltajaikäisille sekä aikuisille partiolaisille ja sen tarkoituksena on tarjota alusta erilaisille, tarvittaessa kriittisillekin, näkökulmille ja mielipiteille partioliikkeen toiminnasta ja päätöksenteosta. Verkkomedia B pyrkisi edistämään partiossa käytävää keskustelua tarjoamalla alustan rakentavaan mielipiteenilmaisuun. Kyseessä on perinteinen tekstipohjainen verkkojulkaisu. Kohderyhmälle järjestetyssä työpajassa huomiota kiinnitettiin etenkin edustavuushaasteeseen: jotta B olisi aidosti kaikkien partiolaisten journalistinen media, sen tulisi pystyä puhuttelemaan kaikenlaisia eri taustoista tulevia partiolaisia. 

Erilaisten organisaatiomallien osalta raportissa on käsitelty eri näkökulmia liittyen päätösvallan sekä -vastuun suhteeseen, rahoitukseen ja työntekijäresursseihin, vapaaehtoistyön ja tekijäresurssien haasteisiin sekä journalistisen median tiedonsaantioikeuksiin ja -mahdollisuuksiin ja sekä sen pysyvyyteen. Käsittelyn lopputuloksena esitetään neljää vaihtoehtoista organisaatiomallia:  

  • Erillinen julkaisijaorganisaatio, joka solmisi esimerkiksi rahoituksen osalta yhteistyösopimuksenSuomen Partiolaisten kanssa 
  • Viestintä- ja markkinointivaliokunnan alainen itsenäinen toimituskunta 
  • Suomen Partiolaisten hallituksen alainen itsenäinen toimituskunta 
  • Partioneuvoston alainen toimituskunta.

Raportti tarjoaa taustaa päätöksentekoon 

Raportissa esiteltyjen kahden konseptin välillä (samoajat ja vaeltajat / vaeltajat ja aikuiset) tehtävässä valinnassa työryhmän mukaan olennaisinta ovat kohderyhmät sekä verkkomedian tarkoitus ja tavoitteet. Kyseessä on arvovalinta siitä, mille ryhmälle ja mihin tarkoitukseen verkkomediaan käytettävät resurssit kohdistetaan. 

Työryhmän mukaan uuden journalistisen verkkomedian perustamisessa resurssien ja organisaatiomallin valinta on niin ikään keskeinen kysymys. Mikäli verkkomedia päädytään perustamaan, se tulee vaatimaan merkittävää sekä rahallista että tekijäresursointia. Laadukkaiden journalististen sisältöjen tuottaminen, etenkin audiovisuaalisia menetelmiä hyödyntäen, edellyttää osaavaa ja motivoitunutta tekijäkuntaa pitkällä tähtäimellä. Myös kaikissa työpajoissa sisältöjen korkea laatu nostettiin määrää tärkeämmäksi asiaksi. Tekijöiden löytyminen ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys. 

Journalistisen verkkomedian organisaatiomallin valinta on työryhmän mielestä tärkeä kysymys journalistisen vallan ja vastuun jakautumisen kannalta. Mallin valinnalla vaikutetaan myös väistämättä järjestön johtamiseen, verkkomedian asemaan partioyhteisössä sekä julkaisun pysyvyyteen. Ideaalitilanteessa journalistinen valta ja vastuu olisivat selkeästi samalla taholla. Tämän mahdollistaminen edellyttää kuitenkin etenkin hallinnollisia resursseja. 

Työryhmä tuo raportissaan myös esiin, että esitetyt havainnot on laadittu hyvin rajallisen aineiston pohjalta. Projektin ensimmäisessä vaiheessa kerätyn laadukkaan kyselyaineiston sekä taustamateriaalien lisäksi tämän raportin laatimiseen on hyödynnetty kolmen työpajan tuloksia, joiden osallistujamäärät jäivät yrityksistä huolimatta hyvin pieniksi. Työpajoja ei voida siis pitää jäsenistöä hyvin edustavina eikä niistä saatuja tuloksia voida näin ollen laajemmin yleistää.  

Raportin tulokset esitellään Suomen Partiolaisten hallitukselle torstaina 17.2. Viestintä- ja markkinointivaliokunta valmistelee esityksen verkkomedian käytännön toteutuksesta, joka tulee myöhemmin hallituksen käsiteltäväksi. 

Journalistisen-verkkomedian-selvitystyoryhman raportti vaiheesta 2

Lisätietoja:   

Selvitystyöryhmän puheenjohtaja Arttu Tanner ja viestinnästä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen Satu Salo-Jouppila. Molempien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@partio.fi.