Arvokyselyillä selvitettiin partion arvojen tärkeyttä

Ihmisten auttaminen ja kunnioittaminen on partiotoiminnan arvoista tärkein, uskonto herätti eniten ristiriitaisia ajatuksia.

Partiossa käytävä valtakunnallinen arvokeskustelu on vuosien 2017–2018 suurimpia hankkeita. Keskustelun tavoitteena on selventää partion arvojen tulkintaa ja edistää arvoista keskustelemisen kulttuuria partiossa. Projektin aikana on tehty kaksi arvoja koskevaa jäsenkyselyä, järjestetty keskusteluja ja näkemysten keruuta useissa valtakunnallisissa partiotapahtumissa sekä laadittu aineisto arvokeskustelujen käymiseksi piirien ja lippukuntien tapahtumissa. Arvokeskustelu tukee partion strategiaa 2015–2018 ja sen pohjalta laadittuja Suomen Partiolaisten kaksivuotislinjauksia.

Jäsenistön näkemyksiä partion arvoista pyrittiin kartoittamaan laajasti kahdella arvokyselyllä, joista toinen toteutettiin elo-syyskuussa 2017 ja toinen helmi-maaliskuussa 2018. Kyselyssä käytetyt arvot on tiivistetty partion arvopohjan muodostavan peruskirjan kohdista ”arvopohja”, ”partioihanteet, partiolupaus, tunnus” sekä ”partioliikkeen toimintaperiaatteita”. Ensimmäinen kysely kartoitti partion arvojen tärkeyttä ja sovellettavuutta sekä kysyi, puuttuuko partion arvopohjasta jotain. Toisessa kyselyssä syvennyttiin arvoihin, jotka ovat herättäneet eniten ristiriitaisia näkemyksiä edellisessä kyselyssä sekä arvoihin, joiden koettiin puuttuvan tai tarvitsevan vahvistusta.

Molemmat kyselyt lähetettiin kaikille yli 15-vuotiaille partiolaisille Suomessa. Kyselyt toteutettiin sekä suomeksi että ruotsiksi. Ensimmäiseen kyselyyn tuli 2774 suomenkielistä ja 129 ruotsinkielistä vastausta ja toiseen kyselyyn 2856 suomenkielistä ja 150 ruotsinkielistä vastausta.

Kiitos arvokyselyihin vastanneille ja arvokeskusteluiden järjestäjille ja osallistujille!

Käytyjen arvokeskustelujen, tilaisuuksien ja arvokyselyjen pohjalta arvotyöryhmä suosittelee seuraavia toimenpiteitä:

  1. Peruskirjan arvoja käsittelevää kieltä selkeytetään ja monitulkintaisuutta vähennetään. Nyt arvojen muotoilut ovat osin niin monisanaiset, että jokainen voi tulkita ne tavallaan. Lisäksi arvot ovat monessa kohtaa peruskirjaa ja niistä ei ole olemassa virallista tiivistelmän omaista listaa. Tästä olisi hyötyä esimerkiksi partiokoulutuksissa arvoja käsiteltäessä, mikä edistäisi arvoista keskustelemisen kulttuuria.
  1. Partion luontosuhde ja ympäristö: Kehitetään arvon soveltamista niin, että se toteutuu ohjelmasisältöjen lisäksi paremmin partion käytännön toiminnassa. Tehdään suunnitelmat, joissa käsitellään kokonaisvaltaisemmin partion mahdollisuutta elää arvoa todeksi ja olla entistä ympäristöystävällisempi valinnoissa esimerkiksi leiriympäristössä ja muissa kasvatuksellisissa tilanteissa sekä toisaalta organisaationa huomioiden kuitenkin lippukuntien ja partiolaisten taloudelliset rajoitteet. Laajennetaan peruskirjan ja partion ympäristöajattelua laajemmin kestävän kehityksen teemoihin ja globaaleihin ympäristöhaasteisiin
  2. Toimiminen eettisesti oikein: Arvoa pidettiin hyvänä, mutta erittäin monitulkintaisena. Tämä olisi hyvä uudelleen kirjoittaa samalla kun peruskirjaa muuten selkiytetään.
  3. Partion rooli rauhanliikkeenä ja kansainvälinen yhteistyö nähdään tärkeänä, mutta sen käytännön sovellettavuutta tulisi kehittää.  Tässä yhteydessä kannattaa tarkastella mahdollisuutta laajentaa sitä vahvemmin myös globaalin oikeudenmukaisuuden suuntaan. Näitä arvoja voisi uudelleen sanoittaa ja kirkastaa peruskirjaan sekä tukea ohjelman kautta.
  4. Myönteinen asenne uskontoon ja hengellisyyden etsiminen: Uskonto oli eniten molemmissa arvokyselyissä ristiriitaisimpia näkemyksiä herättävä arvo, joka myös koettiin hankalaksi soveltaa partion arjessa. Aihe herätti osin vastakkaisiakin näkemyksiä, mutta pääviesti oli, että partiossa tulee olla tilaa jokaisen oman vakaumuksen toteuttamiselle ja eri uskontoihin tulee suhtautua kunnioittavasti kuitenkin niin, että jätetään tilaa myös uskonnottomuudelle. Peruskirjaa päivitettäessä olisi hyvä ratkaista, kuinka partion hengellinen ulottuvuus voidaan toteuttaa niin, että eri uskontokuntiin kuuluvat ja uskonnottomat kokevat itsensä tervetulleeksi partioon ja eivät joudu toimimaan henkilökohtaisen vakaumuksensa vastaisesti. Suositellaan myös lupauksen tarkastelemista tästä näkökulmasta.
    Sovellettavuuden parantamiseksi lippukunnat tarvitsevat konkreettisia välineitä eri vakaumusten ja uskonnottomuuden yhteensovittamiseen partion hengellisyyden arvon kanssa esimerkiksi koloiloissa, leireillä ja lupauksenantotilaisuuksissa.   Ohjelman hengellisten sisältöjen ohjeistukset tulisi olla helppoja ymmärtää ja käyttää eri valmiuksia omaaville partiolaisille.  On varmistettava, onko ohjelmassa riittävästi uskontodialogiin ja laajemmin mm. vihapuheen ehkäisyyn liittyviä sisältöjä. Partion tulisi SP- ja lippukuntatasolla pystyä selkeyttämään uskontosuhdettaan ulospäin mm. vanhemmille ja muille sidosryhmille. Kaikki muutokset tulee toteuttaa hyvässä dialogissa kirkon kanssa ja aiheen henkilökohtaisen merkittävyyden monelle partiolaiselle ymmärtäen.
  1. Tarkistetaan, onko ohjelmasisällöissä mediakriittisyyteen liittyviä sisältöjä.
  2. Partiolaiset ovat vahvasti puoluepoliittisen sitoutumattomuuden takana, mutta toisaalta yhteiskunnallinen aktiivisuus nähdään enimmäkseen myönteisenä. Haasteena on, että termit menevät osin sekaisin ja jotkut vastaajat kokevat kaiken yhteiskunnallisen aktiivisuuden poliittisena. On hyvä tehdä toimenpiteitä, jotka auttavat tunnistamaan ja määrittelemään puoluepoliittisen sitoutumattomuuden ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden eron sekä edistävät puoluepoliittisesti sitoutumattoman yhteiskunnallisen aktiivisuuden toteutumista.   Olisi myös hyvä laatia ohje vaaleihin liittyen mm. onko toivottavaa, että yksittäiset ehdokkaat tuovat partiolaisuutta esille. Yksilöiden yhteiskunnallisen vaikuttamisen valmiuden kasvattamiseen tulisi panostaa. Olisi hyvä selkeyttää, mistä partion päättäjät saavat tukea ja suuntaviivoja päätöksilleen ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin.
  3. Uskollisuus omaa maata kohtaan: Arvo koettiin verrattain vaikeaksi soveltaa ja herätti ristiriitaisia näkemyksiä ja huolta nationalismista. Arvo olisi hyvä uudelleen sanottaa peruskirjaan niin, että se tarkoittaa positiivista ja rakentavaa otetta omaa maata kohtaan, mutta ei sulje muuta maailmaa pois tai ole ristiriidassa kansainvälisen yhteisvastuun kanssa.  Lisäksi tulisi varmistaa, että partion ohjelmassa ja perinteissä on tapoja tuoda arvoa esille ja soveltaa sitä positiivisen yhteiskunnan rakentamisen kautta

Arvokyselyiden tuloksiin voit tutustua täällä: www.partio.fi/arvokeskustelu

Lisätietoja arvotyöryhmältä:

Karoliina Tikka: karoliina.tikka@partio.fi
Riikka Nenonen: nenonen.riikka@gmail.com

 

Kuva: Anna Enbuske