VBL-koulutuksen diplomiseremoniaa juhlistettiin Hanasaaressa

Value Based Leadership -koulutuksen päättävä diplomiseremonia järjestettiin torstaina 16.2. Hanasaaressa. Nuorten johtajien matkaa kohti parempaa johtajuutta saapui juhlimaan lähes 80 henkeä. Arvokkaassa diplomiseremoniassa jaettiin VBL-diplomit vuonna 2022 päättyneiden kahden VBL-koulutuksen osallistujille, koulutuksenjohtajille sekä fasilitaattoreille.

Hanasaareen oli diplominsaajien lisäksi kutsuttu VBL-koulutukselle tärkeitä vapaaehtoisia toimijoita, tukijoita, yhteistyökumppaneita sekä koulutuksen aikana omaa asiantuntijuuttaan osallistujille jakaneet VBL-mentorit. Juhlapuheita arvopohjaisesta johtajuudesta ja sen tärkeydestä pitivät eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Henri Backman, Suomen Partiolaisten toiminnanjohtaja Kaisa Leikola sekä VBL-mentori Laura Arikka. Koulutuksen päättäneiden ja diplomin saaneiden puheen pitivät yhteisesti VBL 9 -koulutuksesta Siiri Kivivuori sekä VBL 10 -koulutuksen Emma Sairanen.  

Diplomiseremoniassa eduskunnan puhemies Matti Vanhanen pääsi oman tervehdyksensä jälkeen jakamaan diplomit yhteensä 43 koulutukseen osallistuneelle kouluttautujalle, seitsemälle fasilitaattorille ja neljälle koulutuksenjohtajalle. Suomen Partiolaiset on järjestänyt yhteiskoulutuksia Ruotsin partiolaisten kanssa vuodesta 2009 lähtien. VBL-koulutuksia on järjestetty Suomessa vuodesta 2017 ja yhteensä VBL-koulutuksen alumneja on jo yli 320. Kuten puhemies Vanhanen tervehdyksessään totesi, ei koulutus anna ainoastaan oppeja ja eväitä tulevaan, vaan on osaltaan luomassa arvokkaita verkostoja ja ihmissuhteita. 

Matti Vanhanen pitämässä puhetta
Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen jakamassa omaa asiantuntijuuttaan johtajuudesta diplomiseremonian yleisölle.

”Johtajana kehittyminen on matka, jolla on ollut alku, mutta jolla ei ole päätepistettä. Olette nyt yhdellä välipysäkillä tarkastelemassa minne tienne vie. Ympäröivässä maailmassa on epävarmuuksia, mutta kuten koulutuksen aikanakin on todettu – paljon ratkaisee se, miten epävarmuutta ja epätietoisuutta lähestyy: pelolla vai uteliaisuudella”, evästi diplomiensaajia puheessaan VBL-diplomiseremonian juontajana toiminut Henna Peltoniemi

Juhlapuheissa toistuivat ajankohtaiset teemat maailmalta ja Suomesta. Kuinka tärkeää on ympärillä myllertävästä maailmasta huolimatta luottaa omiin unelmiin ja niiden viitoittamaan tiehen, kuunnella toisia ja pysähtyä aika ajoin kuuntelemaan myös itseä. Ymmärtää, että erilaisilla toimintakentillä tarvitaan sukupolvien välisiä kohtaamisia ja arvopohjaista johtamista, jotta tavoitteet, kuten ”sanoista tekoihin”, pääsisi toteutumaan mahdollisimman laajasti yhteiskunnan eri osa-alueilla: ”Mikään sukupolvi ei ole syntyessään automaattisesti edellistään valmiimpi. Kohtaamiset, empatia ja yhdessä tekemisen voima luovat yhteistä pintaa tarttua käsillä olevaan sekä nähdä uusin silmin oma, mutta myös toisen perspektiivi”, korosti Laura Arikka puheessaan. 

Ihmisiö lavalla ja Value Based Leadership -koulutuksen logo taustalla
Lavalla Value Based Leadership 10 –koulutuksen osallistujat, fasilitaattorit ja koulutuksenjohtajat

VBL-koulutus on matka, joka alkaa omien unelmien kartoittamisesta ja sanoittamisesta, kuten Siiri Kivivuori ja Emma Sairanen totesivat omassa puheessaan. Yhteisessä puheenvuorossaan he korostivat arvojen reflektoinnin tärkeyttä sekä arvojen eteen tehtäviä aktiivisia toimia, jotta niitä voisi elää todeksi. Kun omia arvoja oppii sanoittamaan ja huomaamaan niiden vaikutuksen omassa elämässä, on niiden pohjalta mahdollista tehdä voimaannuttavia, jopa jännittäviä päätöksiä. Päätökset saattavat koskettaa omaa asuin- tai työpaikkaa, merkityksellistä vapaa-aikaa tai suhdetta toisiin ihmisiin. Toisaalta arvojen todeksi eläminen muokkaa myös ympäröivää yhteisöä ja läheisiä, jopa tuntemattomia. Johtajuuden matkalla arvot toimivat suunnannäyttäjinä – hypyn tuntemattomaan uskaltaa tehdä, kun päätös perustuu omaan ja yhteiseen hyvään.  

”Kunhan pitää mielessään sen, että matkan aikanakin on sama fiksu, noheva ja vaikutusvaltainen oma itsensä”, kuten Emma ja Siiri osuvasti totesivat. 

Kaksi puhujaa lavalla
Siiri Kivivuori (VBL 9) ja Emma Sairanen (VBL 10) kertoivat omasta matkastaan arvopohjaiseen johtajuuteen ja koulutuksesta saatujen oppien vaikutuksesta omaan arkeen.

VBL 10 –koulutuksen koulutuksenjohtaja Hanna Svensson ihasteli illan aikana kuljettua matkaa koulutuksenjohtajan näkökulmasta. “Olen saanut nuorilta aivan valtavasti oppia myös omaan johtamiseen ja erilaisten näkökulmien hyödyntämiseen päätöksenteossa. Oma ajatteluni on monimuotoisempaa. Olen äärettömän kiitollinen jokaisesta koulutukseen osallistuneesta nuoresta, heidän rohkeudestaan tuoda omaa persoonaansa ja ajatteluaan esiin ja sitä kautta muuttaa maailmaa. Näistä nuorista tulemme varmasti kuulemaan paljon hyvää. Kannustan lämpimästi kaikkia lähtemään mukaan VBL:lle, niin nuoria kuin fasilitaattoreitakin ja koulutuksenjohtajia. VBL voi muuttaa koko elämän.”


Value Based Leadership on Suomen Partiolaisten johtajuuskoulutus, joka on tarkoitettu nuorille 20–27-vuotiaille vapaaehtoisille johtajille. VBL-koulutuksen tavoitteena on valmentaa Suomeen arvopohjaisia johtajia, joilla on valmiuksia osallistua itse, mutta myös osallistaa ja johtaa muita kestävämmän tulevaisuuden visioimisessa ja rakentamisessa. Jokaisen koulutuksen osallistujista vähintään puolet ovat muiden kuin Suomen Partiolaisten edustajia ja koulutuksessa korostetaan kohtaamisen, läsnäolon ja oman itsen kuuntelemisen taitoja.  

Lisätietoja Value Based Leadership –koulutuksesta löydät osoitteesta www.partio.fi/nyt/parempaa-johtajuutta