Yleinen Kestävästi partiossa

Matka kohti hiilineutraaliutta etenee – päivitetty ohjelma antaa suuntaviivoja 

Partioneuvosto hyväksyi syyskokouksessaan 26.11.2022 Hiilineutraali partio 2030 –suunnitelman ensimmäisen päivityksen. Päivitystyötä tehtiin melkein vuosi ja sen aikana käytiin useita keskusteluja niin järjestön johdon, partioneuvoston, eri toiminnanalojen, sekä A-jäsenten kanssa.  

Päivityksessä keskityttiin erityisesti tarkentamaan dokumentin velvoittavuutta partion eri tasoilla, sekä hiomaan ensimmäisestä versiosta jo kehitettyjä malleja vieläkin pidemmälle esimerkiksi hiilijalanjäljen, hiilikädenjäljen ja kompensaatioiden osalta.  

Suunnitelman velvoittavuus 

Yksi laajiten keskustelua herättäneistä palautteista päivityksen aikana koski suunnitelman velvoittavuutta. Partioneuvoston kokouksessa huhtikuussa 2022 käytiin keskustelu, jonka perusteella päädyttiin kirjaamaan suunnitelmaan, että se velvoittaa keskusjärjestöä, ohjaa A-jäseniä, sekä kannustaa lippukuntia hiilineutraaliin partiotoimintaan. Tämän valossa tekstiä päivitettiin myös muilta osin vastaamaan näitä suuntaviivoja.  

Jotta partiotoiminta voi olla hiilineutraalia, vaaditaan kaikilla partion tasoilla tekoja asian eteen. Samaan aikaan on myös muistettava eri toimijoiden itsenäinen asema erillisinä yhdistyksinä. Näin ollen velvoittavuus, ohjaavuus ja kannustaminen sopivat eri tasoille ja niiden erityispiirteisiin mainiosti.  

Matematiikasta konsepteihin 

Alkuperäisessä suunnitelmassa  hiilijalanjälkeä, -kädenjälkeä, sekä kompensaatioita käsiteltiin niin kuin ne muodostaisivat yhteismitallisen matemaattisen kaavan. Näin ei kuitenkaan ole. Vastuullisuusryhmä on käynyt pitkiä keskusteluja siitä, miten nämä kolme osa-aluetta suhteutuvat toisiinsa ja näiden keskusteluiden pohjalta päivitettiin myös suunnitelmaa vastaamaan realistista tapaa toteuttaa hiilineutraaliutta. Yksinkertaistettuna voi sanoa, että partio-ohjelmaa ja –toimintaa toteutettaessa syntyvä merkittävä hiilikädenjälkemme puhuu sen puolesta, että joitain päästöjä on toiminnastamme oikeutettua syntyä, mutta päästöt on kompensoitava. Toisin sanoen, saatuamme hiilijalanjälkemme mahdollisimman pieneksi, voimme kompensoida sen muistaen, että synnyttämämme kädenjälki on osaltaan tukemassa sidosryhmiemme ja etenkin jäsentemme hiilijalanjäljen pienenemistä myös partiotoiminnan ulkopuolella.  

Paikka vaikuttaa 

Partio  kasvattaa lapsia ja nuoria, jotka ovat aktiivisia kansalaisia. Haluammekin siis olla tarjoamassa nuorille paikkaa, jossa he voivat myös olla mukana vaikuttamassa ei vain partion, vaan Suomen ja sitä kautta maailman tilaan ja osallisuuteen ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tätä osaa haluttiin vielä vahvistaa suunnitelmassa.  

Kaiken kaikkiaan suunnitelmaan tehtiin määrällisesti suhteellisen vähän muutoksia, mutta suunnitelman käytettävyyden, realistisuuden ja etenkin selkeyden näkökulmasta muutokset ovat merkittäviä. Seuraavan kerran suunnitelmaa päivitetään seuraavalla hallituskaudella, jotta se vastaa jälleen uusinta tietoa hiilineutraaliudesta, sen saavuttamisesta, sekä siihen liittyvistä lainalaisuuksista.