Viimeisimmästä partio-ohjelmauudistuksesta on kulunut 12 vuotta. Nyt on aika tarkastella partiokasvatusta kokonaisuutena: miten partio vastaa lapsen ja nuoren kehitystarpeisiin ja –haasteisiin? Partion rooli on muuttunut yhteiskunnan kehittyessä. Olemme entistä tärkeämpi yhteiskunnallinen toimija kuin myös entistä tärkeämpi vastapaino arjelle. Kasvatustehtävämme hetkisessä maailmassa korostuu – me haluamme tarjota taidot onnistua, taidot muuttaa maailmaa. Partio-ohjelma 5.0 -ohjelmankehitysprojekti 2023-2027 tarkastelee partiokasvatusta kokonaisuutena ja uudistaa partio-ohjelmaa vastaamaan tulevaisuuden kasvatustarpeita. 

50-vuotias järjestömme Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry toteuttaa parhaillaan historian neljättä partio-ohjelmakokonaisuutta. Vuosituhannen vaihteen jälkeen tehtiin isosti töitä nykyisen partio-ohjelman eteen. Tähän sisältyi kehityspsykologista tutkimusta lasten ja nuorten kehitystarpeista, johon nykyinen kasvatuksemme nojaa. Lisäksi luotiin nykyiset kasvatustavoitteemme, partiomenetelmämme sekä ohjelma- sekä johtamiskäsityksemme. Vuosina 2008-2010 käyttöön otettu ohjelma on monipuolinen ja laadukas. Partio-ohjelma on elänyt ajassaan ja sitä on kehitetty säännöllisesti. Ohjelmaa johdetaan vapaaehtoisresurssein ja se tarjoaa itsessään mahdollisuuden kasvuun nousujohteisuuden myötä. 

Nykyisessä ohjelmassa on paljon hyviä piirteitä. Parhaimmillaan se tarjoaa lapsesta aikuisuuteen kasvamisen turvallisessa ympäristössä. Se tarjoaa aikuisen ja yhteisön tuen. Ohjelmassa opitaan tekemällä sekä elämyksien kautta kokien ja kokeillen. Ohjelma opettaa luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä sekä tarjoaa johtamisoppeja ja -mahdollisuuksia. Partiokasvatusta arvostetaan niin partiossa kuin yhteiskunnassa. Myös ammattikasvattajat hyödyntävät kaikille avointa partio-ohjelma.fi-sivustoamme. Partiosta saatu osaaminen huomioidaan entistä enemmän koulumaailmassa ja työelämässä. 

Partiolaiskaverukset riippumatossa partioleirillä
Kuva: Filip Eller

Nykyisessä ohjelmassa ei lähtökohtaisesti ole mitään vikaa. Kuitenkaan ohjelma ei toimi niin, kuten sen on ajateltu toimivan. Erityisesti vanhimmat ikäkaudet – tarpojat, samoajat ja vaeltajat – eivät nykyohjelman myötä saa sellaista kasvatusta, mitä heidän on ajateltu saavan. Olemme nähneet tilastoista huolestuttavia merkkejä koko nykyisen ohjelman ajan: retkien ja leirien määrä vähenee, aktiviteetteja ei tehdä niin kuin ne on ajateltu tehtäviksi ja ohjelma ei ole helposti sovellettava (kuten sen on ajateltu olevan). Nuoret eivät myöskään pysy partiossa seuraaviin ikäkausiin, jolloin nuorista ei nouse tarpeeksi uusia johtajia. Aikuisia ei ole tarpeeksi, jolloin vastuu ohjelman toteuttamisesta on nuorilla itsellään. Ohjelma itsessään ei kehity ja elä ajassaan, kuten on ollut tarkoitus. Muutamia haastekohteita listatakseni.  

Nykyohjelman haasteet

Johtaessani partiokasvatusta viimeiset neljä vuotta olen kuullut huolia, murheita, haasteita ja ongelmia niin suoraan lippukunnista kuin A-jäseniltä. Näihin haasteisiin koen velvollisuudekseni johtajana tarttua. Kiteytän nykyohjelman haasteet seuraaviin: 

Ohjelman rakenne 

 • Miten ohjelma on kirjoitettu ja ohjeistettu. 

Ohjelman joustavuus 

 • Käsitys siitä, miten tavoitteisiin päästään ja miten aktiviteetteja tehdään, uudet ja erilaiset tavat tehdä ja päästä tavoitteisiin. 

Ohjelman mielekkyys 

 • Tekemisen ja toiminnallisuuden korostaminen, keskusteleminen ja pohdinta on kirjoitettava toiminnallisuuden osaksi, toiminnan on oltava vastapaino arjelle, jotta mukana pysytään. 

Ohjelman johtaminen 

 • Vertaisuus on haastavaa, aikuisista on puute ja kaikki eivät halua johtaa. 
Nuoret partiolaiset piirtävät leirillä kankaaseen
Kuva: Helena Hornborg

Mihin meidän sitten pitäisi kiinnittää huomiota, kun saamme lähteä suunnittelemaan kaiken alusta asti? 

 • Toiminnansuunnittelusta on tehtävä niin helppoa, että kuka tahansa pystyy mahdollistamaan lapsille ja nuorille partioharrastuksen.  
 • Partio-ohjelman toteuttamisen ohjeet ja erilaiset toteutustavat on oltava selkeitä, helppoja lukea, yksinkertaisia ja nopeasti toteutettavia. 
 • Ohjelmaa on kyettävä soveltamaan, sen on oltava joustava ja ketterä. Kasvatustavoitteet ja -menetelmä on oltava sellaisia, että kuka tahansa pystyy niiden avulla kasvattamaan. Eri tapoja harrastaa ja toteuttaa ohjelmaa monipuolisesti on korostettava. 
 • Partiosta saatavien taitojen ja osaamisen – eli partion vaikuttavuuden roolia on korostettava. Jokaisen lapsen ja nuoren tulisi tiedostaa, mitä on partiossa oppinut. 
 • Partiokasvatuksen rooli – meillä on vain ja ainoastaan yksi yhteinen tehtävä ja se on kasvatustehtävä. Partiokasvatus on kaikkien asia. Jokaisen vapaaehtoispestin ja työntekijäresurssin tulee tukea perustehtäväämme eli kasvattaa lapsia ja nuoria. 
 • Aikuisen tuesta ja ryhmänjohtajan vapaaehtoistyöstä on tehtävä arvostettava ja merkitytyksellinen tehtävä. Mitä annamme takaisin, kun vapaaehtoinen antaa aikaansa partiokasvatukselle? Miten kiitämme, mitä tarjoamme, miten huolehdimme? 

Kohti uutta partio-ohjelmaa

Partion strategia 2021-2026 ohjaa meitä vahvasti tarkastelemaan partiokasvatusta kokonaisuutena.  

Jokaiselle taidot muuttaa maailmaa tarkoittaa sitä, että 

 • Pystymme antamaan ajankohtaista ja ajassa elävää kasvatusta. 
 • Pystymme tarjoamaan onnistumisen kokemuksia. 
 • Pystymme toimimaan vastapainona arjelle. 
 • Pystymme luomaan toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. 
 • Pystymme mahdollistamaan maailman muuttamisen. 
 • Pystymme olemaan merkityksellinen yhteisö. 
 • Pystymme vaikuttamaan – yhdessä. 

Nämä elementit pitää löytyä partiotoiminnasta. Nämä elementit pitää löytyä tulevasta partio-ohjelmasta. Ja siksi olemme käynnistäneet Partio-ohjelma 5.0 -ohjelmankehitysprojektin. 

Partio-ohjelman kehityssuunnitelma vuosille 2023-2027 on iso, merkittävä ja erityisen tärkeä kehitysprojekti, joka koostuu osaprojekteista: 

 • Taustatyö. 
 • Käydään läpi nykyisiä partiotaitoja, tulevaisuuden taitoja, kehityspsykologista ja kasvatustieteellistä perustaa sekä verrataan tätä kaikkea kasvatustavoitteisiin ja partiomenetelmään. 
 • Isot linjat.
 • Tehdään tarvittavat muutokset peruskirjaan (kasvatustavoitteet, partiomenetelmä), kohderyhmän ikään ja ikäkausiin sekä tehdään päätös ohjelmauudistuksesta. 
 • Ohjelmauudistus. 
 • Toteutetaan tarvittava ohjelmauudistus. 
 • Ohjelman tuki. 
 • Uudistetaan koulutukset, oppaat, ohjeet, työkalut ja valmennukset. 
 • Käyttöönotto. 
 • Jalkautetaan lippukuntiin. 

Suomen Partiolaisten hallitus on hyväksynyt suunnitelman ja partioneuvosto on käynyt siitä lähetekeskustelun. Tulevina vuosina partio-ohjelman kehitys on partion isoin, tärkein ja merkittävän projekti, joka vaikuttaa meihin kaikkiin. Uudistettu ohjelmakokonaisuus on käytössä kaikissa lippukunnissa 1.1.2028. 

Projekti etenee vaiheittain ja jokaisessa vaiheessa tullaan rekrytoimaan erillisiä projektiryhmiä eri vaiheille. Tavoitteena on, että projektin eri vaiheisiin pääsee osallistumaan avoimesti kaikki halukkaat. Projektin eri vaiheissa hyödynnetään asiantuntijoita. Kehitystyötä johdetaan tilastojen ja kyselyiden valossa. Tässä vaiheessa emme halua luoda etukäteisoletuksia siitä, mikä tulee muuttumaan, vaan annamme jokaisen osaprojektin viedä uudistusta eteenpäin. Kaikki on siis mahdollista. 

Minulla on unelma 
… partio-ohjelmasta, joka elää ajassaan, joka on ketterä ja joustaa. 
… partiokasvatuksesta, josta kaikki kokevat omistajuutta. 
… partiotoiminnasta, jossa kasvatus on keskiössä. 

Tervetuloa mukaan vaikuttamaan tulevaisuuden partioon! 

Sonja Uschanov 
Partiokasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen