Vuonna 2018 startanneessa Partion nuorisoalan osaamiskeskuksessa luodaan yhteiskunnallisesti merkittäviä uusia työkaluja ja toimintamalleja harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Jo nyt harrastusprojekti voi konkreettisesti näkyä esimerkiksi opintopisteinä osana tutkintoa tai vapaaehtoispestistä saada digitaalisen osaamismerkin CV:hen.

Keskeistä partion osaamiskeskuksen työssä on ollut vuoropuhelu muiden järjestöjen, työelämän edustajien ja opetusalan toimijoiden kanssa. Osaamiskeskuksen tavoitteena on palvella laajasti koko nuorisojärjestökenttää. Vuoden aikana partion osaamiskeskus käynnisti moniammatilliset tulkintafoorumit kolmen oppilaitoksen, Hämeen ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun sekä Seurakuntaopiston kanssa. Tulkintafoorumeiden tarkoituksena on ollut etsiä yhteisiä osaamistavoitteita ja sisältöjä partiossa hankittavan osaamisen sekä tutkintotavoitteisen koulutuksen välillä.

Partion osaamiskeskuksen yhtenä keskeisimpänä tehtävänä on kehittää digitaalinen osaamiskiekko, joka näyttää nuorelle, nuorisotyöntekijälle, opettajalle ja opinto-ohjaajalle järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen ja tutkintoon johtavan koulutuksen vastaavuudet koulutusala- ja oppilaitoskohtaisesti. Osaamiskiekolle on jo tehty vaatimusmäärittely ja toimintamallia on esitelty eri toimijoille oppilaitos- ja järjestökentällä. Osaamiskiekko julkaistaan vuoden 2019 aikana.

Partion osaamiskeskus on aloittanut myös osaamisen vertaistunnistamisen toimintamallin kehittämisen. Konseptissa yli 15-vuotiaat partiolaiset arvioivat partio-ohjelmassa syntyvää osaamistaan. Arviointi tapahtuu digitaaliselle alustalle ja saatuja tuloksia hyödynnetään uusien oppimistavoitteiden laadinnassa.

Partio kehitti kuluneena vuonna neljä uutta digitaalista osaamismerkkiä, joita on nyt kaikkiaan jo 13.

Partio-osaamisella opintopisteitä HAMKista

Hämeen ammattikorkeakoulun opintoihin voi jatkossa sisällyttää partiossa hankittua osaamista. Laajimmillaan osaaminen voi tuottaa 15 opintopistettä ammattikorkeakoulututkintoon.

− Tämä yhteistyö tekee näkyväksi osaamista painottavan koulutuksen sekä korostaa opiskelijan mahdollisuutta tuoda myös harrastuksissa hankittua osaamista osaksi omaa tutkintoa, sanoo vararehtori Heidi Ahokallio-Leppälä Hämeen ammattikorkeakoulusta.

Partiossa hankitun osaamisen hyödyntäminen opintoihin on mahdollista, sillä partiossa on tehty pitkään ja systemaattisesti työtä oman koulutusjärjestelmän kehittämiseksi. Partion laajassa koulutusrakenteessa osaamistavoitteet on kuvattu osaamisina ja koulutukset opintopisteytetty. Arviointia Suomen Partiolaiset on tehnyt yhteistyössä valtakunnallisen aikuisoppilaitoksen Sivis ry:n kanssa.

HAMK on ensimmäinen korkeakoulu, joka ottaa koko organisaation mittakaavassa käyttöön partio-osaamisen hyväksilukujärjestelmän. Tämän lisäksi HAMKissa voi hyödyntää metsäosaamismerkillä osoitettua osaamista osaksi metsätalousinsinöörin opintoja.

− Partiolla ja HAMKilla on yhteinen tulkintafoorumi, jossa partion nuorisotyön asiantuntijat sekä korkeakouluopetuksen ja opintojen ohjauksen asiantuntijat ristiintarkastelevat amk-tutkinnoissa ja harrastuksessa syntyvää osaamista. Samalla mallinnetaan tulkintatyöskentelyä muille nuorisojärjestöille ja tehdään harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä hankittavaa osaamista näkyväksi laajemminkin, sanoo Nuorisoalan osaamiskeskuksen johtaja Timo Sinivuori Suomen Partiolaisista.

HAMKin opintoihin voi sisällyttää partiossa 18 ikävuoden jälkeen hankittua osaamista johtamisesta, kouluttamisesta, ohjaamisesta, toiminnan laadusta ja kehittämisestä sekä turvallisuudesta. Laajimmillaan opiskelija voi saada 15 opintopisteen moduulin partiossa hankitusta osaamisesta, joka on seitsemän prosenttia tutkintoon vaadituista pisteistä.

Digitaalinen osaamiskiekko havainnollistaa järjestöissä hankittua osaamista

Digitaalisen osaamiskiekon avulla esimerkiksi aktiivinen partiolainen tai muuta vapaaehtoistyötä tekevä nuori voi tutkia, miten hän voi hyödyntää partiokoulutuksia sekä osaamismerkkejä osana opintojaan.

Osaamiskiekko tabletin ruudulla
Kuva: Miro Pärtty

Digitaalinen osaamiskiekko on yksi esimerkki Partion osaamiskeskuksessa kehitteillä olevista työkaluista. Digitaalista osaamiskiekkoa käytetään järjestötoiminnassa hankitun koulutuksen ja osaamisen havainnollistamiseksi rinnakkain tutkintoon johtavien opintojen kanssa.

Digitaalisen osaamiskiekon sisältö perustuu oppilaitosten kanssa tehtävään tulkintafoorumityöskentelyyn, jossa etsitään partion, ja myöhemmin myös muiden nuorisojärjestöjen, tarjoamien koulutusten ja osaamismerkkien sekä oppilaitosten tarjoamien tutkintokoulutusten sisältöjen välisiä vastaavuuksia.

Digitaalinen osaamiskiekko kehitetään nuoriso- ja järjestöalan yhteiseksi digitaaliseksi palveluksi, joten sen sisällöksi on tarkoitus saada monipuolisesti eri järjestöjen koulutuksia ja digitaalisia osaamismerkkejä.

Osaamiskiekon keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat:

 • Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnasta osaamistaan kehittäneet (nuoret) henkilöt, jotka miettivät tutkinto-opiskeluvaihtoehtoja
 • Opiskelijat, jotka haluavat tietoa harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta opinnoissa (esim. ”hyväksiluku”). Opiskelija voi käyttää osaamiskiekkoa myös etsiäkseen vaihtoehtoisia tapoja suorittaa opintojaan harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan kautta.
 • Oppilaitosten opettajat, opinto-ohjaajat yms. opetus- ja ohjausalan ammattilaiset, joiden tehtäviin kuuluu osaamisen tunnustamiseen ja työllistyvyyteen liittyvät asiat.
 • Nuorisotyön ammattilaiset sekä uravalmentajat ja vastaavat työelämäpalveluiden ammattilaiset, jotka tukevat nuoria opiskeluvaihtoehtojen miettimisessä.

Partio työelämätaitojen opettajana

 • Partiossa nuoret 15-vuotiaista aikuisiin asti saavat hurjan määrän osaamista tekemällä partio-ohjelman aktiviteetteja tai toimiessaan erilaisissa pesteissä. Sosiaaliset taidot, projektitaidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, ongelmanratkaisutaidot ja johtamistaidot ovat samoja taitoja, joita tarvitaan työelämässä ja joita työnantajat arvostavat.
 • Oman osaamisen sanoittamisen taito on myös tärkeää, koska näistä taidoista harvoin saa virallista todistusta. Isoilla leireillä on tarjolla kokonaisen pienen kaupungin verran ammattialoja ja vaihtoehtoja sen mukaan, mitä haluaa oppia ja tehdä. Myös omiin opintoihin liittyvä harjoittelupaikka voi löytyä partiosta.
 • Nuorten työnhakutaitojen kehittämiseksi kokosimme erityisesti 15-17-vuotiaille partiolaisille oman ohjelman, jossa he pääsevät miettimään omaan osaamistaan ja unelmoivat tulevasta kesätyöpaikasta. Aktiviteetit ohjaavat nuoria mm. pohtimaan millaista osaamista työtehtävissä, kokeilemaan hakemuksen ja CV:n kirjoittamista sekä harjoittelemaan esiintymistaitoja haastatteluja varten. www.partio-ohjelma.fi/duuni
 • Hyvä keino partioleireillä ja pesteissä kertyneen osaamisen näyttämiseen ovat osaamismerkit, joita on saatavilla jo 13 erilaista. Niillä on helppo osoittaa sellainen osaaminen, josta ei saa erillistä todistusta. Käytössä ovat jo esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtajan ja sihteerin merkit sekä varainhankinta-, metsä- ja retkiruokaosaajien merkit. Myös leireillä kertyviä vapaaehtoistaitoja voi osoittaa osaamismerkeillä.  www.partio.fi/osaamismerkit

Partion osaamiskeskus

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Suomen Partiolaisille valtionapukelpoisuuden valtakunnallisen nuorisoalan osaamiskeskuksen toimintaan vuosille 2018-2019.
 • Partion osaamiskeskustoiminnan päätehtävänä on kehittää työkaluja, menetelmiä ja toimintamalleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen oppilaitoksissa, työelämässä ja vapaaehtoistoiminnassa. Käytännössä osaamiskeskus jatkaa ja laajentaa partiolaisten jo vuonna 2013 aloittamaa työtä vapaaehtoistoiminnassa ja harrastuksissa hankitun osaamisen näkyväksi tekemiseen.
 • Nuorisolan osaamiskeskuksia on yhteensä 12. Osaamiskeskusten toimintaa toteuttavat erilaiset järjestöt ja kunnat sekä niiden yhteenliittymät. Partion nuorisoalan osaamiskeskus on yksi kolmesta nuorisotyön palvelujen, laadun ja menetelmien kehittämiseen keskittyvästä osaamiskeskuksesta.

Lue lisää Partion osaamiskeskuksen toiminnasta