Paju-työpajoissa selvitettiin käyttäjäryhmien tarpeita partion digipalveluille

Paju-hankkeessa, eli partion järjestelmäuudistuksessa, toteutettiin syksyn 2023 ja alkuvuoden 2024 aikana useita työpajoja. Osallistujina oli noin 200 partiolaista, joiden kanssa keskusteltiin, minkälaiset digipalvelut tukisivat partiotoimintaa.

Yhteensä järjestettiin 14 työpajaa ja 2 messupistettä eri tapahtumien yhteydessä. Työpajoja pidettiin eri partiotapahtumien yhteydessä, kuten erilaisissa piiritapahtumissa sekä kaikille avoimina Teams-työpajoina.

Työpajojen lisäksi Paju-hankkeen osaprojektit ovat keränneet tarkentavaa tietoa eri teemoihin muun muassa haastatteluiden ja kyselyiden avulla. Suuri kiitos kaikille tähän mennessä mukana olleille aktiivisesta osallistumisesta ja antoisista keskusteluista!

Mitä partiolaiset odottavat partion digipalveluilta?

Työpajoissa kerätyn tiedon perusteella digipalveluiden toivotaan olevan uudistuksen myötä nykyistä sujuvampia käyttää. Toiveena on, että järjestelmien kehitys vähentäisi tarvetta opastukseen ja koulutukseen niiden käytössä. Yleisimpiä kehittämiskohteita olivat tapahtumien toteuttamisen ketteryys, partioon liittymisen sujuvoittaminen, tiedon löydettävyys ja lippukuntien ikäkausitoiminnan hallinta.

Tapahtumien luomisessa tulisi huomioida erikokoisten tapahtumien tarpeet. Sudenpentulauman päiväretken toteuttamisen tulisi olla helppoa ja nopeaa, kun taas suuremmassa partiotapahtumassa tarvitaan laajempia tietoja. Kaikissa tapahtumissa on tärkeää, että osallistujien tiedot olisivat järjestäjille helposti saatavilla.

Ryhmänjohtajille toivotaan toimivaa työkalua toiminnansuunnitteluun, partio-ohjelman toteuttamiseen sekä ryhmäläisten osallistumisten, merkkien ja aktiviteettien kirjaamiseen. Tietojen kerääminen nähdään tärkeänä sekä toiminnan seurannan että partiolaisten oman osaamisen tallentamisen näkökulmasta.

Partiotoiminnasta kerätään tietoa organisaation eri tasoilla, ja lippukunnat raportoivat toiminnastaan myös erilaisten avustusten saamiseksi. Uudistuksen yhteydessä toivotaan kiinnitettävän huomiota siihen, että tarvittava tieto olisi helposti saatavilla ja hyödynnettävissä. Myös tietoturvaan liittyvät kysymykset nousivat usein esille ja ovat keskeisessä asemassa erityisesti käyttöoikeuksien hallinnassa.

Seuraavaksi keskitymme muotoilemaan ideoista ja toiveista toimivia ratkaisuja

Tiedonkeruun ja työpajojen tuloksena tunnistimme yllä mainittujen lisäksi koko joukon muita tärkeitä kehityskohteita, unohtamatta järjestelmissä asioivien harrastajien ja huoltajien laajaa joukkoa. Keräsimme samalla lukuisia toiveita, ideoita ja ajatuksia siitä, mitä kaikkea voisi digitaalisesti toteuttaa.

Seuraavaksi olemme vaikeamman vaiheen äärellä, kun pyrimme tunnistamaan tärkeimmät kehityskohteet ja löytämään parhaat ratkaisut suurille käyttäjäryhmille. Joudumme huolellisesti miettimään, minkä kaiken toteuttamiseen valitsemme kohdistaa partion resursseja. Tälle pohdinnalle hyvän pohjan antaa nyt keräämämme tieto ja Pajun osaprojektien tekemä kehittämistyö.

Kevään 2024 aikana keskitymme kokoamaan tietoa yhteen ja luomaan kokonaiskuvan partion tulevaisuuden digipalveluista ja uudistamisen vaiheista. Samalla etsimme ratkaisua, minkälaisilla teknologioilla kokonaisuus kannattaisi toteuttaa. Ratkaisujen tarkentamiseksi teemme vielä kevään aikana laajan kyselyn partiolaisille, seuraa siis Pajun viestintää.

Fakta

Vuosina 2022–2025 toteutettavan Paju-hankkeen aikana päivitetään partion digitaalisten järjestelmien toimintamalleja ja prosesseja, kehitetään Suomen Partiolaisten IT-järjestelmien tietoarkkitehtuuria ja lopuksi uudistetaan partion jäsenrekisteri. Kehittämällä tieto- ja sovellusarkkitehtuuria varmistetaan, että nykyiset ja tulevat järjestelmät toimivat sujuvasti yhteen sekä palvelevat kokonaisuutta. Varsinainen jäsenrekisterin uudistus toteutuu vuonna 2025. Paju-hankkeen tavoitteena on, että tulevaisuudessa digipalvelut helpottavat partion harrastamista ja partiotoiminnan järjestämistä niin lippukunnissa, piireissä kuin keskusjärjestössä.