Peruskirjan uudis­ta­mi­sella pyritään sanoittamaan partion arvot ymmärrettävästi. Myös parti­o­lu­pausta, kasvatustavoitteita ja partiomenetelmää aiotaan päivittää. Jäsenistölle lähetettiin aiheesta viimeinen kysely,  vastausaikaa on 28.4.2019 saakka. Vastaa ja vaikuta!

Partiossa käytiin vuosien 2017-2018 aikana arvokeskustelua, jonka pohjalta syntyi tarve uudelleensanoittaa partion arvopohjaa. Syksyn 2018 Suomen Partiolaisten jäsenkokous päätti partion peruskirjan päivittämisestä. Kevään aikana järjestettiin kymmenen työpajaa, joissa yli 300 partionuorta ja -aikuista pohti, miten jäsenkokouksen tavoitteet peruskirjan uudistamiselle parhaiten toteutettaisiin uudessa peruskirjassa.

− Työpajat saivat kiitosta siitä, että niissä päästiin konkreettisesti kehittämään peruskirjan tekstejä ja ongelmakohtia rakentavan keskustelun hengessä. Vaikka lähtökohtaisesti moni oletti teeman olevan jopa haastava ja mielipiteitä jakava, lopulta ryhmät eri työpajoissa ympäri Suomen päätyivät kuitenkin hyvin samakaltaisiin peruskirjan korjausehdotuksiin ja partiolupauksiin, kertoo työpajoja vetänyt Susanne Nylund.

Työpajat saivat kiitosta siitä, että niissä päästiin konkreettisesti kehittämään peruskirjan tekstejä ja ongelmakohtia rakentavan keskustelun hengessä.

Seuraavaksi jäsenistön mielipidettä partiolupaukseen ja peruskirjaan kysytään digitaalisella kyselyllä. Kysely lähetettiin yli 15-vuotiaille sähköpostitse 15.4. ja vastausaikaa on kaksi viikkoa, 28.4. saakka.

Peruskirjatyöpaja partion kevätpäivillä Espoossa. Kuva: Jaana Hopeakoski

Kevään 2019 aikana partion arvot kirjoitetaan auki

Kevään ai­ka­na on ta­voit­tee­na sa­noit­taa par­ti­on ar­vot en­tis­tä ym­mär­ret­tä­väm­min ja päi­vit­tää par­ti­on kas­va­tus­ta­voit­tei­den si­säl­tö­jä. Työtä tekee avoimella haulla valittu kymmenhenkinen peruskirjatyöryhmä partiolaisten puheenjohtajan Maria ”Hilla” Ruoholan johdolla. Uusi peruskirja hyväksytään jäsenkokouksessa loppusyksystä 2020.

Partiossa halutaan huomioida monikulttuurisuus ja globaali oikeudenmukaisuus myös peruskirjatasolla. Satavuotiaan nuorten liikkeen on pysyttävä ajassa ja muuttuvassa yhteiskunnassa kiinni. Keskeinen tavoite peruskirjauudistuksessa on partion avoimuuden ja moninaisuuden lisääminen.

Työpajassa Uudenmaan Partiopiirissä

Partiolla on yhteistyösopimus Suomen evankelis-luterilaisen ja Suomen ortodoksisen kirkon kanssa. Noin 80 prosenttia paikallislippukunnista tekee yhteistyötä seurakunnan kanssa. Partiolupaus ai­otaan kuitenkin päi­vit­tää si­ten, et­tä par­ti­o­lai­sil­la on ha­lu­tes­saan mah­dol­li­suus an­taa lu­paus, jos­sa ei vii­ta­ta suo­raan us­kon­toon. Partion pitää voida olla harrastusvaihtoehto myös ei-uskonnollisille.

− Työpajakierros osoitti sen, että partiolaisia yhdistää useampi asia kuin erottaa. Partion suuri vahvuus on sen moninainen joukko – partio on harrastus, joka tuo yhteen ihmisiä eri lähtökohdista ja kulttuureista, mutta jota yhdistää vahvat partioihanteet ja –arvot, Nylund summaa.

Työpajakierros osoitti sen, että partiolaisia yhdistää useampi asia kuin erottaa.

Vaik­ka us­kon­non roo­lia tar­kas­tel­laan nyt par­ti­o­toi­min­nan pii­ris­sä uu­sin sil­min, ei par­ti­o­lii­ke ole hyl­kää­mäs­sä hen­gel­li­syyt­tä. Lippukunnilla on edelleen mahdollisuus tehdä omat taustayhteisösopimuksensa ja evankelis-luterilainen kirkko on jatkossakin partion tärkeä yhteistyökumppani. On myös sellaisia lippukuntia, joiden taustalla on vanhempainyhdistys tai muu ei-uskonnollinen taho, kuten esimerkiksi Lions. Jatkossa partiossa pyritään selvemmin kertomaan, milloin lippukunnan taustayhteisönä on uskonnollinen taho ja miten se käytännössä näkyy lippukunnan toiminnassa. Tämä on yksi osa partion avoimuutta ja luottamussuhdetta partiolaisten vanhempiin.

Työpajoista sanottua:

”Todella hyvä ja kiva ilmapiiri. Oli myös hyvä huomata, että oltiin samalla tasolla asioista keskustellessa.” 

  ”Yksi maailma - Yksi lupaus” 

Jättebra workshop och gillade mycket att ha genomgång om respektfull diskussion. 

“Hyvä, että tähän työhön kerätään ajatuksia ja mielipiteitä laajalla otannalla.” 

”Aihe on supermielenkiintoinen ja tärkeä, koska maailma muuttuu, eikä me partiolaiset voida jäädä vain junnaamaan menneisyyteen, vaikka sitäkin pitää kunnioittaa!” 

”Olen täysin sanaton työpajan toimivuudesta. Alkuinfo, ohjeistus, tuki sekä loppukeskustelu saivat minut tuntemaan, että minua on kuultu ja toiveeni oikeasti on merkityksellinen ja se vaikuttaa tulevaisuuteen.” 

”Tosi luottamuksellisen ilmapiirin onnistuitte rakentamaan, alkuohjeistus (kunnioittava dialogi jne.) hyvä ja tarpeellinen, kiitos!” 

”Kiitos uusia näkökulmia avaavasta työpajasta!” 

”Alkuun vähän skeptinen suhtautuminen suli täysin. Tää oli todella jees!” 

 

Lisätiedot: Maria “Hilla” Ruohola, maria.ruohola@partio.fi

Tietoa peruskirjan uudistamisesta löydät partio.fi/arvokeskustelu-sivuilta.