Miten partiosta tehdään jokaisella lapselle saavutettavissa oleva harrastus? Tunnistimme vuonna 2018 kahdeksan partioon liittymisen ja osallistumisen estettä. Siitä lähtien olemme tehneet vuosittain töitä niiden poistamiseksi. Jokaisella teolla partio tulee aina vähän avoimemmaksi. Vuonna 2020 saimme aikaan nämä:

1. Osaaminen ja uskallus kohdata erilaisia ryhmiä

Vuonna 2020 alkoi Tunkelon säätiön rahoittama moninaisuustyö, jonka kautta saatiin lisäresursseja uusien kohderyhmien tavoittamiseen ja samalla niiden kohtaamiseen. Partiossa järjestettiin muun muassa monikulttuurinen ohjaajakoulutus yhteistyössä Helsingin NMKY:n kanssa.

2. Ryhmänjohtajien osaaminen toimia erilaisten lasten kanssa

Laajensimme valtakunnalliseen käyttöön alun perin Etelä-Karjalan Partiolaisten tekemän Kaikki mukaan -koulutuksen. Ensimmäiseen verkkokoulutukseen osallistui 100 ryhmänjohtajaa ympäri Suomen. Aihe on noussut yhä uudelleen suurimmaksi haasteeksi ryhmänjohtajien keskuudessa.

3. Kaikilla alueilla ei ole tarjolla partiota

Ryhdyimme kannustamaan alueellisesti yhä vahvemmin uusien lippukuntien perustamiseen ja esimerkiksi rinnakkaisten kokoontumistilojen perustamiseen. Uusia lippukuntia perustettiin vuoden aikana kuudelle paikkakunnalle ja jokainen piiri sitoutui toiminnansuunnittelussaan perustamaan uusia lippukuntia myös
vuonna 2021.

4. Taloustilanne ja osallistumisen hinta

Partio on edullinen harrastus, mutta kaikilla ei silti ole taloudellista mahdollisuutta osallistua siihen. Partion jäsenmaksusta voi anoa vapautusta taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Jäsenmaksuvapautuksella
halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus harrastaa partiota. Jäsenmaksuvapautuksia myönnettiin 964 henkilölle vuonna 2020. Määrä on kasvanut 5 prosenttia vuodesta 2019. Partion Ystävät-rahaston lahjoitusten avulla pyritään rahoittamaan vapautukset niin, ettei muiden jäsenmaksuja
tarvitse puolestaan korottaa.

5. Tapa, jolla uskontoa käsitellään partiossa

Partion peruskirjassa linjataan periaatteet, jotka määrittelevät partioliikkeen päämäärän ja arvopohjan sekä ohjaavat partioliikkeen toimintaperiaatteita ja menetelmiä Suomessa. Partion peruskirja hyväksyttiin perusteellisen valmistelun ja arvokeskustelun pohjalta partion jäsenkokouksessa marraskuussa 2020. Peruskirjassa määritellään, että partio
toimii Suomessa positiivisen uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti. Positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa, että jokaisella on mahdollisuus kasvaa omassa katsomuksessaan. Partioliikkeeseen kuuluu oman uskon tai muun katsomuksen etsiminen ja myönteinen suhde hengellisyyteen. Partion peruskirjauudistuksen myötä myös partiolupaus uudistui. Nykyinen lupaus sopii aiempaa paremmin kaikille katsomuksesta riippumatta ja näin lupauksenantotilaisuudet muuttuivat saavutettavammiksi kaikille.

6. Esteelliset kolot

Moninaisuusryhmään pestattiin henkilö edistämään kolojen eli partiolaisten kokoontumistilojen saavutettavuutta.
Tavoitteena on tukea lippukuntia sanoittamaan oman kolonsa saavutettavuutta – ei niinkään tehdä koloista fyysisesti esteettömiä. Osallistujalle tärkeintä on tietää, millaiset tilat ovat. Usein esteiden kanssa voidaan auttaa ja osallistuminen on mahdollista järjestää.

7. Tutkitaan koulupäivän aikana tapahtuvan partiotoiminnan mahdollisuuksia

Partiossa valmistui partiokerhon toimintamalli, mutta varsinaiset käytännön kokeilut sen tiimoilta alkavat vuonna 2021. Partio on ollut aktiivisesti mukana edistämässä Suomen harrastamisen mallia ja tarkoitus onkin jatkossa tarjota partiokerhoa luontevana osana koulujen harrastustarjontaa.

8. Kaikissa ryhmissä on voitava olla oma itsensä, ratkaistaan asia erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta

Järjestimme koulutuksia aiheesta esimerkiksi Moninaisuuspäivien yhteydessä. Partiolaiset osallistuivat myös Pride-tapahtumaan. Henkisesti saavutettavaa osallistumista lisättiin myös Helppo tulla –tunnuksen avulla. Se auttaa partiotapahtumien järjestäjiä tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen osallistumisen. Tunnuksen avulla myös osallistujan on helpompi arvioida, onko tapahtuma hänelle saavutettava. Tarkoituksena on rohkaista erilaisten tarpeiden huomiointiin ja avoimeen keskusteluun.

Juttu on julkaistu alunperin Partiovuosi 2020 -kirjassa.