Tutkimukset ja opinnäytteet

Sähköisessä muodossa julkaistuja partioaiheisia opinnäytteitä ja tutkimuksia on kerätty tänne. Tutkimukset haetaan oppilaitosten julkisista verkkopalveluista tai ne julkaistaan tekijöiden luvalla.

Tutkimuksia käytettäessä lähteenä on käytettävä selkeitä lähdeviitteitä. Viittauksesta ja lähdeluettelomerkinnästä on selvittävä tekstin alkuperäinen kirjoittaja, julkaisuvuosi ja milloin tekstiä on lainattu. Kun olet aloittamassa tai saat valmiiksi partioaiheisen opinnäytetyön tai tutkimuksen, ole yhteydessä opinnayte@partio.fi.

Katso myös lista vuotta 2008 vanhemmista Suomen partiolaisille tehdyistä opinnäytteistä ja partioaseman kirjastossa olevista tutkimuksista: Partion opinnäytteet ja tutkielmat 1962-2008.

Tällä hetkellä järjestössä kaivataan opinnäytetöitä seuraavista aiheista:

 • Sosioekonomisen taustan vaikutus partioharrastamiseen: esteet, kokemukset ja yhdenvertaisuus
 • Partiotoiminnan vaikutus alueelliseen hyvinvointiin
 • Partion kasvatustyön onnistuminen marginaaliryhmissä
 • Partion johtamiskäsitys johtamistutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä
 • Oppimiskäsitykset partiossa
 • Peruskirjan ohjaava vaikutus toiminnassa
 • Partion yhteiskunnallista merkitystä käsitteleviä tutkimuksia (nyt – tulevaisuudessa)
 • Partion ja muiden nuorisojärjestöjen yhteistyö paikallis-, alue- tai valtakuntatasolla
 • Menetelmien kehittämistä ja kokeilua (esimerkiksi toiminnalliset ja draamalliset menetelmät partiossa)
 • Kilpailutoiminta partiossa
 • Sosiaalinen media ja partio
 • Partio 2030 – jäsenten odotuksia partioliikkeen tulevaisuudelle
 • Suurleiritoiminta partiossa
 • Paikallisia toimintatutkimuksia
 • Esteetömyys ja monimuotoisuus partiossa
 • Järjestöjohtaminen tänään ja tulevaisuudessa
 • Partiossa hankitun osaaminen tunnistaminen ja tunnustaminen tutkintoon johtavassa koulutuksessa
 • Partiosome, partio-it
 • Osaamisen vertaistunnistaminen samoja- ja vaeltajatoiminnassa
 • Opinnäytetöiden hyödyntäminen partiotoiminnassa 😉

Ota yhteyttä

opinnayte@partio.fi

Työn alla olevia opinnäytteitä:

Tekijä Työn nimi tai aihe (voi olla myös alustava) Oppilaitos
Laura Liimatainen Opas lippukunnille: rikosrekisterotteen pyytäminen Vaasan ammattikorkeakoulu
Hilja Mäkinen Oppiminen partiossa Turun yliopisto, kasvatustiede
Matsku Salminen Paras vapaaehtoistyöpaikka Laurea
Riikka Ålander Tapahtumanjärjestäminen ja elämykset Jyväskylän yliopisto, suomen kieli
Siiri Mertakorpi Suomen Partiolaisten kehitysyhteistyöhankkeet Turun yliopisto, poliittinen historia
Camilla Rautala Organizing a scout trip to abroad Haaga-Helian ammattikorkeakoulu
Anna-Sofia Juntunen Kaminan suunnittelu katastrofialueille Turun ammattikorkeakoulu, tuotemuotoilu
Katja Järvinen Partio-ohjelma ja OPS
Annina Lehtimäki Sisupartiolaisten itsenäistyminen Helsingin yliopisto, yleis- ja aikuiskasvatustiede
Elina Nurmi Working life skills of Finnish scouts Satakunnan Ammattikorkeakoulu, International Business and Marketing Logistics
Linda Vainio Pro Gradu -tutkielma: tarkempi aihe tulossa
Alli Koskimäki Kandidaatintutkielma: Millä tavoilla opettajat hyödyntävät opetuksessaan oppimiaan taitoja Turun yliopisto
Riikka Nenonen Partion vaikuttavuus Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikka
Essi Tammisto Kandidaatintutkielma Itä-Suomen yliopisto, yleinen kasvatustiede

Kokoelmat ja tiivistelmät 

Tutkimuksia partiosta 2015 -teos
Susanna Oksanen ja Timo Sinivuori. Suomen Partiolaiset ry.
Teokseen on koottu tiivistelmät vuoden 2015 aikana valmistuneista partioaiheisista opinnäytetöistä.

Tutkimuksia partiosta 2014 -teos
Susanna Oksanen ja Timo Sinivuori. Suomen Partiolaiset ry.
Teokseen on koottu tiivistelmät vuoden 2014 aikana valmistuneista partioaiheisista pro gradu -tutkielmista, kandidaatintutkielmista ja opinnäytetöistä.

Tehdyt tutkimukset

Siirry listaukseen tästä.