Avoin partio

Partio on harrastuksena avointa kaikille. Suomen Partiolaisten peruskirjan mukaan partion avoimuuteen kuuluu, että partion toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Tähän kuuluvat esimerkiksi alueellinen tasavertaisuus ja kieleen, kulttuuriin, uskontoon sekä vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Yksilölle varataan tilaa oman uskonnon harjoittamiseen. Partioliike on itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Partiossa edistetään nuorten osallistumista päätöksentekoon kaikilla tasoilla.

Partio pyritään saamaan sellaistenkin ihmisten ulottuville, jotka muuten saattaisivat jäädä partiotoiminnan ulkopuolelle. Tällaisia ihmisiä ovat mm. maahanmuuttajat ja partiotoiminnassaan erityistä tukea vaativat ihmiset (sisupartiolaiset).

Monikulttuurisuustoiminta

Partiotoiminta on avointa kaikille. Tärkeää ei ole se, mistä on kotoisin, vaan se, että haluaa olla mukana toiminnassa. Maahanmuuttajia on partiotoiminnassa mukana nuoria ja vanhoja, tyttöjä ja poikia, ihmisiä joilla on erilainen uskonnollinen tai poliittinen vakaumus. Partio-ohjelma on tarkoitettu lapsille ja nuorille, mutta mukana toiminnassa voi olla kokonaisia perheitäkin.

Partiotoimintaa kehitetään siten, että yhä useammat maahanmuuttajanuoret saisivat tietoa partiotoiminnasta ja innostuisivat tulemaan mukaan. Kielimuuria madaltamaan voi käyttää liitteissä olevaa, monikielistä partioesitettä tai kirjettä vanhemmille. Tärkeintä on kuitenkin avoimuuden ilmapiiri ja halu ottaa uusia jäseniä mukaan toimintaan.