Olet täällä

Partion arvokysely

Keräämme arvokeskustelun aikana näkemyksiä partion arvoista kahdella kyselyllä. Ensimmäinen kysely toteutettiin elo-syyskuussa 2017. Kysely lähetettiin kaikille yli 15-vuotiaille partiolaisille Suomessa. Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa laajalti asenteita partion eri arvoihin liittyen ja selvittää erityisesti partion arvojen tärkeyttä ja sovellettavuutta. Vastauksien ja niistä seuraavan keskustelun pohjalta on laadittu toinen kysely, jossa syvennetään syksyllä 2017 tehdyn arvokyselyn vastauksia. Toisessa kyselyssä syvennymme erityisesti arvoihin, jotka ovat herättäneet eniten ristiriitaisia näkemyksiä edellisessä kyselyssä sekä puuttuviin arvoihin. Toisen kyselyn vastausaika oli 19.2.-4.3.2018.

Kyselyvastaukset tukevat partiossa vuosina 2017-2018 käytävää keskustelua arvoista. Vastaukset käsittelee Suomen partiolaisten työryhmä, joka vie yhteenvedon vastauksista partion päätöksentekijöille. 

Partion peruskirjassa määritellään, että partioliike on avoin kaikille, jotka hyväksyvät sen päämäärän ja arvopohjan. Partion arvot kuvataan peruskirjassa. Kyselyssä käytettävät arvot on tiivistetty peruskirjan kohdista ”arvopohja", "partioihanteet, partiolupaus, tunnus" sekä "partioliikkeen toimintaperiaatteita". Partion peruskirjaan voit tutustua täällä. 

Lisätietoa arvokyselystä: arvotyöryhmän jäsen Karoliina Tikka, karoliina.tikka[a]partio.fi 

Lisätietoa arvokeskustelusta: työryhmän puheenjohtaja Ilona Turunen, ilona.turunen[a]partio.fi

---

Enkät om värderingar

I diskussionen om scoutingens värderingar kartlägger vi scouternas uppfattningar om scoutingens värderingar genom två enkäter. Den första enkäten gjordes hösten 2017 och skickades ut till alla 15 år fyllda scouter i Finland. Den första enkäten kartlade hur viktiga de olika värderingana upplevs vara och hur väl de kan tillämpas i verksamheten. Svaren utgör grunden för en andra enkät i vilken vi fördjupar oss i de värderingar som gav upphov till flest kontroversiella synpunkter i den förra enkäten, samt de värderingar som saknas.  Den andra enjätens svarstid var 19.2-4.3.2018

Enkätsvaren stöder de diskussioner om värderingar i scouterna som förs under år 2017 och 2018. Materialet sammanställs av en arbetsgrupp i Finlands Scouter som ger det sammanfattade materialet vidare åt scoutingens beslutsfattare.  

I Finlands Scouters grundstadga definieras att scoutingen är öppen för alla som godkänner dess målsättningar och värdegrund.Scoutingens värderingar beskrivs i grundstadgan. De värderingar som undersöks genom enkäten är tagna från de ställen i grundstadgan som behandlar ”värdegrund” (Se ”Värderingar” i grundstadgan), ”scoutidealen, scoutlöftet, valspråket” och ”scoutrörelsens verksamhetsprinciper”. Här kan du bekanta dig med grundstadgan.

Mer info on enkäten: Karoliina Tikka, karoliina.tikka[a]partio.fi, arbetsgruppen för scoutingens värderingar
Mer info om diskussionen gällande scoutingens värderingar: Ilona Turunen, ilona.turunen[a]partio.fi, arbetsgruppens ordförande