Olet täällä

Partion arvokysely

Keräämme arvokeskustelun aikana näkemyksiä partion arvoista kahdella kyselyllä. Ensimmäinen kysely toteutetaan elo-syyskuussa 2017. Kysely lähetetään kaikille yli 15-vuotiaille partiolaisille Suomessa. Tämän kyselyn tarkoitus on kartoittaa laajalti asenteita partion eri arvoihin liittyen. Vastauksien ja niistä seuraavan keskustelun pohjalta laaditaan toinen kysely, jossa tutkitaan tarkemmin erityisen paljon keskustelua herättäviä kohtia. 

Kyselyvastaukset tukevat partiossa vuosina 2017-2018 käytävää keskustelua arvoista. Vastaukset käsittelee Suomen partiolaisten työryhmä, joka vie yhteenvedon vastauksista partion päätöksentekijöille. 

Partion peruskirjassa määritellään, että partioliike on avoin kaikille, jotka hyväksyvät sen päämäärän ja arvopohjan. Partion arvot kuvataan peruskirjassa. Kyselyssä käytettävät arvot on tiivistetty peruskirjan kohdista ”arvopohja", "partioihanteet, partiolupaus, tunnus" sekä "partioliikkeen toimintaperiaatteita". Partion peruskirjaan voit tutustua täällä. 

Ensimmäiseen kyselyyn voit vastata 15.9.2017 asti täällä. Vastaamalla olet mukana vaikuttamassa partion arvojen sisältöön - kiitos jo etukäteen! 

Lisätietoa arvokyselystä: arvotyöryhmän jäsen Karoliina Tikka, karoliina.tikka[a]partio.fi 

Lisätietoa arvokeskustelusta: työryhmän puheenjohtaja Ilona Turunen, ilona.turunen[a]partio.fi

---

Enkät om värderingar

Vi samlar uppfattningar om scoutingens värderingar genom en enkät om värderingar som är öppen fram till 15.9.2017. Målet med enkäten är att på ett brett plan kartlägga attityder till scoutingens värderingar. På basen av svaren och den diskussion som följer av svaren görs ytterligare en enkät som dyker djupare och närmare undersöker de saker som väckt speciellt mycket diskussion.

Enkätsvaren stöder de diskussioner om värderingar i scouterna som förs under år 2017 och 2018. Svaren samlas in och sammanfattas av arbetsgruppen för scoutingens värderingar och lämnas sedan över till beslutsfattarna inom scouterna. 

I scouternas grundstadga fastslås att scoutingen välkomnar alla som kan omfatta rörelsens målsättning och värdegrund. Scoutingens värderingar beskrivs i grundstadgan. De värderingar som undersöks genom enkäten är tagna från de ställen i grundstadgan som behandlar ”värdegrund” (Se ”Värderingar” i grundstadgan), ”scoutidealen, scoutlöftet, valspråket” och ”scoutrörelsens verksamhetsprinciper”. Här kan du bekanta dig med grundstadgan.

Svara här i enkät om värderingar! Genom att svara deltar du i att påverka scoutingens värderingar – tack redan på förhand!

Mer info on enkäten: Karoliina Tikka, karoliina.tikka[a]partio.fi, arbetsgruppen för scoutingens värderingar
Mer info om diskussionen gällande scoutingens värderingar: Ilona Turunen, ilona.turunen[a]partio.fi, arbetsgruppens ordförande