Kårstödsgruppen, medlem med fokus på tillväxt (4-6 pers)

Längd på uppdrag: 1 år

Kårstödsgruppen stöder FiSSc:skårer och dess ledare på flera olika sätt. Gruppens medlemmar fokuserar på vissa delområden inom kårstöd.

Tillväxt är ett centralt delområde inom kårstöd och tillväxtarbetet är viktigt för hela förbundet. För att kårerna och förbundet ska må bra och ha verksamhetsförutsättningar, måste vi växa och få med både nya vuxna och nya scouter. Kårstödets tillväxtarbete görs både på förbundsnivå och som direkta tillväxtåtgärder för kårerna. Gruppmedlemmarna kan fördela arbetsuppgifterna och fokusera på någon del av tillväxtarbetet.
En del av det som är på bordet görs i ett tätt samarbete med anställda och styrelsen och kårstödsgruppen rapporterar och uppdaterar förbundsstyrelsen om det aktuella läget i förbundet.

Gruppmedlemmar med fokus på tillväxt
 • sprider en positiv inställning och en framåtanda då det gäller tillväxt (t.ex. på evenemang, i sociala medier och via workshoppar med olika grupper).
 • följer med tillväxtarbetet på Finlands Scouters nivå och fungerar som kontaktlänk. Till uppdraget hör även förberedande arbete innan möten med FS och rapportering efter dem.
 • gör en tillväxtplan för FiSSc och följer upp den.
 • funderar aktivt på olika nya sätt att växa och hur scoutingen kan nå ut till allt fler barn, unga och frivilliga vuxna i Svenskfinland, även personer medi nvandrarbakgrund.
 • har en helhetskoll på material, rapporter, satsningar och dylikt som tangerar tillväxt och följer upp att de utnyttjas och implementeras på ett ändamålsenligt sätt.
 • följer upp vilka satsningar Finlands Scouter gör gällande nya former av scoutverksamhet och scouting i samband med skoldagen, t.ex. scoutklubbar och "lågtröskelscouting".
 • följer upp information från EXIT-undersökningen och handlar enligt behov, t.ex. kontaktar kåren och vidarebefordrar trender eller belyser allmänna resultat för förtroendevalda.
 • jobbar med vuxenrekrytering tillsammans med en kårstödskoordinator, bl.a. praktisk handledning i hur man talar till vuxna icke-scouter så att de får grepp om vad scouting handlar om och så att de känner sig inkluderande, samt ger stöd till hur kårer ska ta hand om nya vuxna och få dem med i verksamheten på ett genomtänkt sätt.
 • uppföljning av kårer som har fått med nya vuxna, att sprida goda tips och synliggöra lyckade satsningar för att locka fler kårer att försöka sig på vuxenrekrytering.
 • stöder aktivt de kårer som vill jobba med sitt eget tillväxtarbete, t.ex. genom att implementera FiSSc:s eget tillväxtträningsprogram (enligt modell av Finlands Scouters "kasvutreeniohjelma"), där tanken är att systematiskt ordna träffar och sparra kårer då det gäller att få med fler barn, unga och vuxna i verksamheten.
 • identifierar potentiella orter för nya kårer och stöder grundandet av minst en ny kår.
Som förtroendevald i FiSSc får du en fantastisk insyn i vad som händer "bakom kulissernar" inom finlandssvensk scouting. Du blir en del av en stor gemenskap (med över hundra andra förtroendevalda) och får se hur scouting ser ut i olika kårer och delar av landet. Du har en chans att påverka förbundets verksamhet både nu och i framtiden.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus

Vad förväntar vi oss av dig?
 • Det är viktigt att du har koll på hur Finlands Scouter och FiSSc jobbar med dessa frågor. Lika viktigt är det att du brinner för dessa frågor och verkligen vill göra ditt bästa för att scoutingen ska nå ut till så många barn och unga (och förstås frivilliga vuxna) som möjligt.
 • I detta uppdrag är goda kommunikativa förmågor en fördel, likaså kunskap om de statistikverktyg och uppföljningsprogram vi använder.
 • Koordineringen av tillväxtarbetet sker kontinuerligt under året, men emellanåt kan det krävas mer aktivt arbete, t.ex. i början av året då det borde göras en tillväxtplan för förbundet.
 • Till uppdraget hör också att följa med förbundets kommunikationskanaler (främst e-post och några grupper i Teams), samt deltagande i kårstödsgruppens möten.
 • Alla förtroendevalda i FiSSc förväntas delta i det vårseminarium som ordnas årligen. Det stöder dig i ditt uppdrag och ger dig möjligheten att få träffa andra förtroendevalda.
 • När du bär FiSSc:s förbundshalsduk är du representant för hela förbundet och med den påverkningsmöjlighet ocn insyn som kommer med uppdraget förväntas också att du kommunicerar och agerar ur ett FiSSc-perspektiv.
Vad ger vi dig?
 • I detta uppdrag ser du inte alltid resultaten direkt, men på lång sikt är det alldeles nödvändigt för att förbundet och kårerna ska hållas livskraftiga även i framtiden. Du jobbar med kärnan i vår existens, dvs att så många som möjligt kan vara med i scoutingen. Väljer du att jobba med tillväxtarbete i form av direkt stöd till kårer får du vara med och se kårerna lyckas med detta på fältet.
 • Du får arbeta tätt tillsammans med anställda, förbundsstyrelsen och Finlands Scouter och får en bred insikt i hur tillväxtarbete kan göras på ett målmedvetet och resultatinriktat sätt. Beroende på vilken del av tillväxt du koncentrerar dig på får du också samarbeta tätt med olika kårer och ledare.
 • Du får utvecklas som ledare då det gäller koordinering av en stor helhet och då det gäller att motivera och inspirera andra omkring dig.
 • Du blir en av förbundets experter på tillväxt, något som även kan gynna din scoutbana och hemkår.
 • Du får en gedigen introduktion till ditt uppdrag av de som tidigare har jobbat med dessa frågor, samt av förbundsstyrelsen och kansliet.
 • Rätt att delta kostnadsfritt i vårsemi och rätt att bära en förbundshalsduk.


Täytä hakemus