Partion iltateet: Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen

Miten voimme parhaiten tukea eri taustaisten lasten, nuorten ja aikuisten partioharrastusta? Lippukuntien tueksi on syntynyt jo paljon erilaisia materiaaleja, koulutuksia ja työkaluja. Tervetuloa tutustumaan aiheeseen ja muuttamaan lippukunnan ajatukset suunnitelmiksi ja suunnitelmat teoiksi.  

Lisätietoja: Sanna Nygård, sanna.nygard@partio.fi ja Sara Robinson-Moncada

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBmMjkzZmUtNjU1MS00MTliLTlhMzctNWU3ZmFmMTA1MjEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d