Partion iltateet: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus partiossa

Partion uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma hyväksyttiin vuoden 2021 lopussa. Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää partiossa ja erityisesti lippukunnassa? Tällä iltateellä esitellään konkreettisia toimia, joilla tehdä toiminnasta entistä yhdenvertaisempaa. Tutustu suunnitelmaan: https://www.partio.fi/wp-content/uploads/2021/12/Partion-tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnitelma.pdf  

Lisätietoja: Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmEwMTYzMDAtMjJmZi00MmU5LWEyMTMtNWZjOTdjOTc0ZTZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d