Partion hiilijalanjälki

Suomen Partiolaisten Vastuullisuusryhmä selvittää parhaillaan, mistä järjestön hiilidioksidipäästöt syntyvät. Laskennan avulla on tarkoitus tunnistaa tarkemmin, mitkä ovat toiminnan merkittävimmät päästölähteet.

Aluksi laskenta on rajattu keskusjärjestön toimintaan. Samalla kehitetään laskentamenetelmiä, joita voidaan jatkossa käyttää kaikilla partiotoiminnan tasoilla.

Hiilijalanjälkilaskentaa kehitetään tällä hetkellä kahdella tavalla: tapahtumien hiilijalanjäljen laskenta tapahtumien tilastoista ja järjestäjiltä kerättävillä tiedoilla, sekä taloushallinnon dataan perustuva laskenta. Tälle sivulle kootaan laskennan ja menetelmien kehittämisen tuloksia.

Tapahtumien päästöissä painavat matkustaminen, hankinnat ja ruoka

Tapahtumien laskentaa on kehitetty Sitran ja Helsingin Yliopiston kehittämän Hiilifiksu järjestö -laskurin pohjalta. Aiemmin hiilijalanjälkeä on laskettu muun muassa Johtajatulilla. Tutustu Hiilifiksu järjestö -laskuriin (avaa uuden välilehden). Laskentaa toteuttaa ja kehittää Vastuullisuusryhmän alla toimiva vapaaehtoisista koostuva laskentatiimi.

Aluksi tapahtumien laskentaa on testattu keräämällä vuodelta 2021 kymmenen esimerkkitapahtuman tiedot ja laskemalla niiden hiilijalanjälki. Tämän perusteella voidaan tunnistaa, mitkä ovat tyypillisesti tapahtumien suurimpia päästölähteitä. Käyttämällä kymmenen tapahtuman hiilijalanjäljen keskiarvoa, voidaan arvioida myös kaikkien vuoden 2021 tapahtumien hiilijalanjäljen suuruusluokka.

Esimerkkitapahtumien keskiarvoon perustuvan laskelman perusteella matkustamisesta syntyy hiukan alle puolet (48%) koko tapahtuman hiilijalanjäljestä, ruokailusta hieman alle viidesosa (17%) ja hankinnoista noin kolmasosa (34%). Vuokratilojen käytön, sähkönkulutuksen, jätteiden sekä tapahtumiin liittyvän etäkokoustamisen osuus päästöistä oli hyvin pieni, yhteensä reilun prosentin (1 %).

Tutustu tarkemmin laskennassa käytettyihin menetelmiin (pdf).

Kuvaaja, joka esittää miten tapahtumien hiilijalanjälki jakautuu eri päästölähteisiin: matkustaminen 48 %, hankinnat 34 %, ruokailu 17 %, muut 1 %.
Kymmenen esimerkkitapahtuman keskiarvojen perusteella tapahtumien suurimmat päästölähteet ovat matkustaminen, hankinnat ja ruokailu. Muihin päästöihin sisältyvät sähkö, jätteet, tilojen käyttö ja etäkokoustaminen.

Päästöjä arvioidaan toiminnan kulujen avulla

Koko toiminnan päästöjä arvioidaan pidemmältä aikaväliltä toiminnan kulujen avulla. Tätä kehitetään pilottihankkeessa hiilijalanjäljen laskentaan erikoistuneen CarbonLink Oy:n kanssa.

Pilotissa tarkastellaan toiminnan kuluja vuosilta 2016-2021. Ostolaskudata kattaa tapahtumien lisäksi myös partion muun toiminnan, kuten työntekijäorganisaation, erilaisten IT-järjestelmien ja Partioaseman kiinteistön ylläpidon.

Kuluihin perustuvan hiilijalanjälkidatan analysointi on kesken, mutta alustavista tuloksista nähdään jo, että etenkin suuret tapahtumat muodostavat merkittävän osan koko toiminnan päästöistä.

Analyysin edetessä talousdatan avulla voidaan arvioida esimerkiksi tarkemmin, mitkä hankinnat ovat päästöjen kannalta merkittävimpiä.