Henkilöstöuudistuksen toteuttaminen

Miten henkilöstöuudistus tehdään?

Henkilöstöuudistus toteutetaan kehitysprojektina. Se tehdään yhdessä Suomen Partiolaisten ja partiopiirien hallitusten ja henkilöstön kanssa.

Valmistelussa ja päätöksenteossa on haluttu kiinnittää erityistä huomiota avoimuuteen, osallisuuteen ja tiedolla johtamiseen.

Työryhmätyöskentely ja tuotokset

Vaikka kehitysprojektilla on selkeät tavoitteet, uuden henkilöstöorganisaation malli ja muoto on vielä avoin. Suunnitelmaa työstetään eteenpäin henkilöstön kanssa yhdeksässä työryhmässä vuoden 2020 ajan. Partiopiirien hallinnon ja talouden suhde uuteen henkilöstöorganisaatioon on keskeisimpiä ratkaistavia asioita. 

Työryhmät työskentelevät pääsääntöisesti partion digitaalisessa työympäristössä. Tutustu ohessa työryhmien tavoitteisiin, toimenpiteisiin ja tuotoksiin.

Henkilöstöuudistusta on alettu rakentaa palvelualueiden perusteella. Palvelualueilla sijaitsee tarvittaessa palvelupisteitä lähellä partiolippukuntia. Työryhmä suunnittelee palvelualueille yhteisen toimintamallin ja määrittelee palvelualueiden tehtävät, jotta ne vastaavat partiolippukuntien tarpeisiin. Työryhmä kirjoittaa tuotoksenaan palvelukuvauksen.

Palvelualueet uudessa henkilöstöorganisaatiossa:

Uuden organisaation tavoitteena on tehdä aluetyötä ja tarjota lippukuntatukea valtakunnallisesti. Työryhmä määrittelee tuotoksenaan aluetyön kuvauksen ja yhteisen tehtävänkuvauksen lippukuntakoordinaattoreille.

Tutustu tästä lippukuntakoordinaattorin tehtävänkuvaukseen.

Partiolippukuntia toimii lähes jokaisessa kaupungissa ja kunnassa. Partiolippukuntien tiheys vaihtelee väestötiheyden mukaan. Tavoitteena on, että partio toteutuu monipuolisesti koko maassa jatkossakin. Työryhmä tarkastelee alue- ja väestökehitystä. Se laatii tuotoksenaan partiolippukuntien palvelualueet ja määrittelee, kuinka montaa partiolippukuntaa lippukuntakoordinaattori keskimäärin tukee.

Työryhmä on koonnut dataa ja laadullista tietoa nykyisistä alueista. Työryhmä on laatinut kartta-aineistoja partiolaisten ja partiolippukuntien sekä väestön sijainnista Suomessa.

Suomen Partiolaiset ja partiopiirit ovat kehittäneet yhteisiä palveluja ja palvelumalleja. Työryhmä arvioi, mitkä palvelut voidaan tulevaisuudessa tuottaa valtakunnallisesti. Työryhmä selvittää, miten valtakunnallisia toimintoja on uudelleen organisoitava henkilöstöuudistuksessa.

Työryhmä teki yhdeksän valtakunnallisen toiminnon nykytila- ja tavoitetila-analyysin. Yleistilanne arvioidaan hyväksi. Seuraavaksi jatketaan henkilöstö- ja koulutussuunnittelua uusien tiimien muotoilemiseksi ja mahdollisen uuden osaamisen rekrytoimiseksi ja resursoimiseksi.

Henkilöstöuudistus edellyttää, että työntekijöiden työehdot määritellään ja neuvotellaan uudelleen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Työryhmä valmistelee sopimusneuvottelut. Se tekee henkilöstö- ja koulutussuunnittelua yhdessä muiden työryhmien kanssa.

Henkilöstöuudistuksen tavoitteena on parantaa henkilöstötyötä, kuten henkilöstöjohtamista partiossa. Henkilöstö tarvitsee myös vahvan henkilöstöhallinnon tuen ja tekijät. Työryhmä määrittelee henkilöstötyön tiimin uuteen organisaatioon. Työryhmä toteuttaa myös henkilöstön osaamisen kehittämisen tutkimuksen, mikä tukee henkilöstö- ja koulutussuunnittelua.

Työryhmän ensimmäinen ehdotus henkilöstötyön tiimin perustamiseksi on valmis. Työryhmä kartoittaa sisäistä työnantajamielikuvaa kesäkuussa. Osaamisen kehittämisen tutkimus toteutetaan alkusyksyn aikana.

Viestinnällä ja markkinoinnilla, kuten jäsenviestinnällä, tuloksellisella markkinoinnilla ja partion brändimielikuvan rakentamisella, on kriittinen rooli partion kasvussa. Työryhmä määrittelee valtakunnallisen viestintä- ja markkinointitiimin osana henkilöstöuudistusta. Työryhmä määrittelee myös keinot tukea paikallisten partiolippukuntien viestintää ja markkinointia.

Työryhmä on valmistellut ensimmäisen esityksen viestinnän ja markkinoinnin valtakunnallisesta toimintamallista ja työnjaosta.

Työryhmä määrittelee partiopiirien tarvitsemat hallinnon palvelut järjestöjen johtamiseksi ja luottamushenkilöorganisaatioiden tukemiseksi uudessa organisaatiossa. Työryhmä laatii tuotoksenaan mallin henkilöstö- ja luottamushenkilöorganisaation yhteistyöstä ja työntekijöiden työn ohjaamisesta. Työryhmässä toimii eri kokoisten partiopiirien piirinjohtajia.

Ensimmäiset tapaamiset on järjestetty.

Partiopiireillä on erilaiset resurssit. Niiden toiminnan laatu ja laajuus vaihtelevat myös. Työryhmä tarkastelee partiopiirien erityiskysymyksiä, kuten säätiöiden toimintaa. Työryhmä varmistaa, että partiopiirien erilaisuus otetaan huomioon henkilöstöuudistuksessa.

Valmistelu ja päätöksenteko

Muutoksen tekeminen edellyttää viestintää ja vuorovaikutusta. Henkilöstöuudistuksen toteuttamisesta päättävät esityksen perusteella Suomen Partiolaisten hallitus ja partiopiirit. Kehitysprojektin aikataulu kuvataan ohessa pääpiirteissään.

2019

 • Henkilöstöuudistuksen valmistelusta kerrotaan Suomen Partiolaisten ja partiopiirien johtajille Partion tulevaisuusseminaarissa ja partioneuvoston syyskokouksessa.
 • Henkilöstöuudistuksen valmistelusta kerrotaan Suomen Partiolaisten ja partiopiirien henkilöstölle. 

2020

 • Työryhmätyöskentely uuden henkilöstöorganisaation suunnittelemiseksi käynnistyi helmikuun työntekijäpäivässä.
 • Suunnitelmaa kehitetään Partion toimihenkilöpäivillä elokuussa.
 • Alustava suunnitelma uudeksi henkilöstöorganisaatioksi esitellään sekä partiopiirien hallituksille että syyskokouksille. 
 • Suunnitelma viimeistellään esitykseksi palautteen perusteella.

2021

 • Esitys (ja suunnitelma) uudeksi henkilöstöorganisaatioksi valmistuu kevättalvella.
 • Uuden henkilöstöorganisaation malli esitellään partiopiirien kevätkokouksissa.
 • Suomen Partiolaisten ja partiopiirien hallitukset tekevät päätökset uuteen henkilöstöorganisaatioon siirtymisestä syksyllä.
 • Henkilöstön kanssa käydään yhteistoimintamenettely työtehtävien uudelleen järjestämiseksi.
 • Käytännön henkilöstötyötä tehdään vuodenvaihteen molemmin puolin. 

2022

 • Uusi henkilöstöorganisaatio aloittaa toiminnassaan

Kehitysprojektissa tehdään tarvittaessa kyselyjä ja selvityksiä, jotka otetaan huomioon uutta henkilöstöorganisaatiota suunniteltaessa ja kehitysprojektin johtamisessa. Palautteen antaminen on myös keskeinen tapa osallistua kehitysprojektiin ja vaikuttaa henkilöstöuudistuksessa.

 • Henkilöstön palautekysely henkilöstöuudistuksen käynnistämisestä 2.-23.10.2019
 • Henkilöstön palautekysely kehitysprojektin viestinnästä ja työryhmätyöskentelystä 28.5.-2.6.2020